Dagstorp

Dagstorps naturreservat ingår i strövområdet "Frostavallen" som förvaltas av Höörs kommun och Stiftelsen Skånska landskap. Här hittar du ett omväxlande landskap med lövskogar, betesmarker och sjöutsikt. Vid Dagstorps gård ligger en vacker enefälad. Den rena, klara Dagstorpssjön är dessutom en populär badsjö.

Gamla utmarker

Under 1700- och 1800-talet tillhörde markerna nordost om Dagstorpssjön Nötarps by. Stora delar av reservatsområdet var trädlös utmark – gemensamt ägd mark där bybornas kreatur gick på bete. Ägoförhållandena förändrades under 1800-talets skiftesreformer, då gårdarna flyttades ut på utmarken. Till följd av denna utveckling uppstod Dagstorps gård.

Under 1900-talet blev betesdjuren allt färre. De öppna markerna växte igen, och många växter och djur riskerade att försvinna. Idag vårdas betesmarkerna åter inom ramen för reservatets skötsel.

Välbevarad enefälad

Intill Dagstorps gård ligger en kuperad och vacker enefälad. I de torra backarna växer liten blåklocka, käringtand, ljung och stenmåra. I fäladsmarken förekommer flera ovanliga ängsvaxskivlingar – svampar som bara trivs i ogödslade, äldre betesmarker.

Populär badsjö

Dagstorpssjön är något för Skåne så ovanligt som en näringsfattig sjö med relativt rent och klart vatten. Iordningställda badplatser bidrar till sjöns popularitetet. Utöver badgäster syns även fiskgjuse, skäggdopping och gråsgås ofta vid sjön.

Gröngölingens landskap

Hackspetten gröngöling är vanlig i det halvöppna, lövträdsrika landskapet. Med sin långa tunga fångar den på ett effektivt sätt myror, som är dess huvudsakliga föda. I den ek- och hasselrika skogen trivs också buskstjärnblomma, tandrot och rödblära.

Friluftsliv

Reservaten Dagstorp, Bjäret och Frostavallen-Ullstorp Länk till annan webbplats. ingår i strövområdet Frostavallen där det finns många vandringsleder, rastplatser, eldstäder och övernattningsmöjligheter. I Dagstorps naturreservat, som ligger på Dagstorpssjöns norra sida, går Dagstorpsslingan (9,3 km) som tar dig runt sjön. Strax söder om sjön går Skåneleden (SL3 ås till ås, etapp 7). I reservatet går det även bra att ströva fritt genom skogen och den fina enefäladen. Det finns även andra friluftslivsbekvämligheter som rastplatser, grillplatser, toalett, badplatser i området och längs med reservatsgränsen i öster går även en tillgänglighetsanpassad led (cirka 500 m). Det finns tre olika parkeringsplatser i närheten av reservatet och närmaste busshållplats är Länghult.

Foto: Viktor Tid

Kontakt

Förvaltaren Stiftelsen Skånska Landskap

E-post info@skanskalandskap.se

Telefon 044-309 39 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda annat än på anvisade platser
  • cykla eller rida annat än på anvisade vägar och stigar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. medföra hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

2. elda annat än på anvisad plats,

3. cykla eller rida annat än på för ändamålet anvisade leder,

4. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar och andra naturföremål eller kulturlämningar,

5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,

6. utan naturvårdsförvaltarens tillstånd sätta upp fasta främmande föremål så som tavla, skylt, affisch eller liknande.

Föreskrifter uppdaterade 2019-02-22

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 104 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Fiskgjuse.

Illustration: Katarina Månsson


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.