Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tollaskogen

I Tollaskogen finns inga markerade stigar. Ett besök i naturreservatet blir istället ett äventyr där du får upptäcka en naturskog med ett spännande insektsliv på egen hand.

Lövklädd spridningskorridor

Tollaskogen har fått sitt namn efter släkten Toll som en gång ägde marken. Området har haft en omväxlande historia som både bokskog och betad fäladsmark. Den nuvarande skogen började växa fram när boskapen slutade beta och bonden inte längre odlade marken. Tollaskogen är ett viktigt skogsområde som kan fungera som spridningskorridor för djur och växter mellan Nävlingeåsens skogsklädda nordsluttning och Helgeåns eklandskap.

Tollaskogen är en spännande blandlövskog. I de fuktiga delarna växer sumpskog med grova alar på kraftiga socklar. På andra delar växer bok, ek och tall. De äldsta träden är runt 130 år gamla.

Död ved med höga naturvärden

Den variationsrika naturskogen har höga naturvärden. Den 5–6 mm långa ekbrunbaggen är en av många vedlevande arter som man kan hitta på döda eller döende träd. Den lever i grova ekstubbar, särskilt i ved angripen av svampen rostöra. På gamla döende ekar i området kan man också hitta den vackert röda oxtungssvampen.

Trädklädda betesmarker

Längst i söder ligger trädklädda betesmarker där djuren betar bland blommande buskar och gamla ekar.

Natural forest with interesting insects

There are no marked trails in Tollaskogen. A visit to the nature reserve is instead an adventure where you will discover a natural forest with an interesting insect life all on your own.

From pasture to woodland

Tollaskogen was given its name after the Toll family who once owned the land. The area has had a varied history as both a beech forest and a grazed pasture land. The current forest began to emerge when the cattle stopped grazing and the farmers stopped cultivating the land. Tollaskogen is an important area of forest that can serve as a dispersal corridor for animals and plants between Nävlingeåsen’s forested northern slope and Helgeån’s oak woodlands.

Varied deciduous forest

Today Tollaskogen is an exciting deciduous forest. The wetland forest is dominated by common alder. In other parts beech, oak and pine grows. The oldest trees are around 130 years old. The forest has high biodiversity due to its rich variety in tree species. The beetle hypulus quercinus which is 5 to 6 mm long is one of many species that is depending on dead wood. It lives in dead oak trees, especially dead wood infested with Oak Curtain Crust fungus (Hymenochaete rubiginosa). In the old dying oak trees in the area, you can also find the beautiful Red Beefsteak fungus.

Far to the south lie wooded pastures where animals graze amongst flowering shrubs and old oak trees.

Lövskog med stora träd. Foto: Marit Hedlund

Lövskog med stora träd. Foto: Marit Hedlund

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil
  • elda
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

3. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

4. elda,

5. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

6. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

7. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på djurlivet eller naturmiljön,

8. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

9. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

10. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 88 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.123333, E 13.927000

Hitta mig

Spillkråka.

Illustration: Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 590.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss