Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Östra Ejaröd

Naturreservatet Östra Ejaröd utgörs huvudsakligen av ädellövskog som förblivit opåverkad av rationellt skogsbruk under de senaste 50 åren. I reservatet finner man även ett mindre parti med alsumpskog samt det imponerande flyttblocket Klåhall.

Bokskog som fått åldras i fred

I Östra Ejaröd har skogen brukats sparsamt sedan mitten av 1900-talet. Något rationellt skogsbruk har inte ägt rum i området under de senaste 50 åren och endast ved och virke för husbehov har tagits ut från skogen. Det har gett upphov till en virkesrik skog med många flerstammiga och senvuxna bokar. Skogen består till största delen av bok, ek, björk och fågelbär med en högsta ålder på mellan 75 och 120 år.

Värdefulla skogsmiljöer

Eftersom skogen har fått stå orörd så pass länge har den börjat utveckla strukturer som är betydelsefulla för den biologiska mångfalden. I reservatet förekommer död ved allmänt och det skapar förutsättningar för både svampar, vedlevande insekter och många fåglar. Till Östra Ejaröds fågelfauna hör bland annat spillkråka, större hackspett, trädkrypare och grönsångare.

Naturbetesmark med ek, bok och en

I södra delen av reservatet finns en naturbetesmark med spärrgrenig ek och bok samt enar.

Tillgänglighet

Naturreservatet nyttjas ytterst begränsat av friluftslivet. Det kan vara svårt att ta sig till området eftersom det omges av åkermark. Det finns heller inga vandringsleder eller stigar i reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Högstubbe i lövskogen. Foto: Länsstyrelsen

Högstubbe i lövskogen. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • gräva upp växter
  • samla ved och pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

4. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

Det är förbjudet utan Länsstyrelsens tillstånd att:

5. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

6. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Vidare är det förbjudet utan förvaltarens medgivande att:

7. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 15 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Hitta mig

Trädkrypare.

Illustration: Jonas Lundin


Trädkryparen är lätt att känna igen eftersom det är den enda av våra småfåglar som är brun, har böjd näbb och klättrar på trädstammar. Vid en första anblick man missta den för en en klättrande mus. Trädkryparen livnär sig på spindlar och insekter som den hittar på trädens bark.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 395.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss