Maglö ekar

Naturreservatet Maglö ekar ligger i ett mycket gammalt kulturlandskap. Herrgården Maglö som finns strax söder om reservatet är känd sedan 1600-talet. Många av ekarna i reservatet är minst lika gamla som herrgården.

Mäktiga gamla ekar

Gamla grova ekar ger perspektiv på livet och naturen. Man kan oftast bara finna dem i kulturlandskap eftersom de måste stå mycket fritt för att kunna bli riktigt stora. Några av ekarna i reservatet är mer än 500 år gamla.

Biologisk mångfald i gamla träd

En ek kan under gynnsamma omständigheter bli bortåt tusen år gammal. Det finns tusentals djur-, växt- och svamparter som bara lever i gamla ekar. Det är inte bara under trädets livstid det är värd för dessa arter. Även efter trädets död och under nedbrytningsprocessen lever många organismer av trädet. Det tar ungefär lika lång tid för denna process att fullbordas som det tagit för eken att växa upp.

De håliga ekarnas invånare

I gamla ekar bildas ofta håligheter efter sprickor eller brutna grenar. Dessa är viktiga boplatser för många djur som fladdermöss och skogsduvor. När ett träd blir gammalt bryts kärnveden ner av insekter och svampar vilket medför att trädet kan bli ihåligt. Kärnveden bryts då ner till mulm. Själva mulmen består av nedbrytningsrester från veden, spillning från insekter och andra djur som lever i det gamla trädet, rester av fågelbon, döda fågelungar och så vidare. I mulmen lever många arter som är helt beroende av denna miljö.

Rural landscape with old oaks

Maglö Ekar (Maglö oaks) Nature Reserve is situated within a very ancient rural landscape. The Maglö Estate, which is just south of the reserve, dates from at least the 1600s. Many of the oaks in the reserve are at least as old.

Large, ancient oaks give life and the countryside perspective. They are most commonly found in the farming landscape because they need to stand in the open in order to grow so large. Some of the oaks in the reserve are more than 500 years old. The rare beefsteak fungus (Fistulina hepatica) can be found on some of the oaks.

Old oaks and biodiversity

An oak, in the right conditions, can grow to be up towards a thousand years old. There are thousands of species of animals, plants and fungi that are only found on old oaks. It is not only while the tree is alive that it is home for these species. Many organisms live on the tree, even after the tree has died and whilst it breaks down. It takes almost as long for the tree to completely break down as it does for the oak to grow up.

Home to bats and birds

There are often hollows formed from cracks or broken branches in old oaks. These are very important homes for many animals such as bats or stock doves.

Devil’s bit scabious (Succisa pratensis) grows in the wet meadows and sloe (Prunus spinosa) creates impenetrable thorny thickets. The yellow-hammer (Emberiza citrinella) is common in wood pastures such as Maglö Ekar. The wryneck (Jynx torquilla) is a member of the woodpecker family but collects its food from the ground.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • störa eller skada djurlivet
  • skada växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, t.ex. rista i träd,

2. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

7. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,

8. utplacera främmande föremål (t.ex. geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 12 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering mittemot Maglö herrgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.053083, E 13.629694

Hitta mig


Gulsparven är en vanlig fågel i busk- och hagmarker som den kring Maglö ekar. Man brukar säga att gulsparven räknar till sju eftersom sången oftast består av sex korta "si" följt av ett långt sjunde "siiii".
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 681.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken "Dokumentation" i popup-rutan.