Göingeåsen

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Från utsiktspunkten Spraglerödshall har man utsikt över Finjasjön och Hovdalafälten. Skåneleden och den 22 km långa Hovdalaleden "Höjdarnas höjdarled" går igenom området. Hovdala slott som ligger ett par kilometer bort är ett nav för flera olika vandringsleder.

Ädellövskog på Göingeåsen

Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Bokskog som betades under 1800-talet

I århundraden har bokskog växt på dessa steniga sluttningar. Men på 1700- och 1800-talet såg inte Göingeåsens bokskogar ut som dagens högstammiga pelarsalar. Det var en mer ljus och öppen skog med gläntor som betades av böndernas djur. Sommartid gick här kor, får och getter och på vintern släpptes grisarna ut i skogen för att äta sig feta på bok- och ekollon. Idag är det andra som äter skogens ollon, till exempel vildsvin och nötskrika.

Orörd skog i branterna

I de steniga branterna har skogen fått stå kvar och åldras. Gamla, grova träd med murken ved är en bristvara i dagens skogar och samtidigt ett måste för tusentals arter av insekter, vedsvampar, lavar, hålbyggande fåglar och fladdermöss. Vedsvampen fnöskticka är en nyckelart i våra bokskogar eftersom den skapar rötad ved i levande träd. Den murkna veden kan sedan bli boplats åt ovanliga insekter, som blåsvart brunbagge.

Skog med stor potential

Målsättningen är att resten av reservatet på sikt ska få samma höga naturvärden som skogen i Spraglerödsbranten – en lövskog med gläntor, träd i olika åldrar och rikligt med död ved. Granplanteringarna ska efterhand ersättas av lövskog, sedan kommer tiden och fnösktickan att göra en stor del av naturvårdsarbetet.

Old oak woodlands

The river Tormestorpån winds its way past old oak woodlands, through low-lying wetlands and alder carrs. East of the river there is a steep cliff wall which rises up as well as stony slopes, clad in old growth broadleaved woodland.

Inhabitants of the old trees

The woodland has been left to grow old on the stony slopes. Large, old trees with decaying wood are a rare site in the modern, heavily exploited forestry landscape, but are essential to thousands of species of insects, wood-decaying fungi, lichens, hole-nesting birds and bats.

The wood-decaying tinder bracket fungus is a key species in our beech woodlands because it creates decaying wood in living trees. The decayed wood can then become a home for rare insects such as the beetle Melandrya caraboides.

Woodland with great potential

The aim is that the rest of the nature reserve will in the long term gain the same high nature conservation values as the woodlands on the steep slopes; broadleaved woodland with glades, trees of different ages and lots of dead wood. The spruce plantations will slowly be replaced by deciduous woodland, after which time and the tinder bracket fungus will do the majority of the nature conservation work.

Foto: Susanna Isberg

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa eller skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning,

2. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

3. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

4. paddla eller framföra annan vattenfarkost i Tormestorpsån,

5. gräva upp eller på annat sätt skada växter (inklusive mossor), lavar eller vedlevande svampar,

7. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra död ved,

8. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, t ex genom närgången fotografering av fågelbo,

9. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

11. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 214 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Påbrovägen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.101093, E 13.755112

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Karta med vandringsleder som utgår från Hovdala slottPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Virtuell vandring (Google Street view):
Skåneleden från Tormestorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster