Göingeåsen

Göingeåsen är en bergrygg söder om Hässleholm. Reservatet domineras av ädellövskog men här finns även inslag av barrskog och betesmark. Ädellövskogen består främst av bok, ek och avenbok. Från utsiktspunkten Spraglerödshall har man utsikt över Finjasjön och Hovdalafälten. Skåneleden och två leder med koppling till Hovdalagår igenom området. Hovdala slott som ligger ett par kilometer bort är ett nav för flera olika vandringsleder.

Utsikt och ädellövskog på Göingeåsen

Förbi gamla eklundar, genom låglänta våtmarker och alkärr ringlar Tormestorpsån genom naturreservatet. Öster om ån reser sig Spraglerödsbrantens bergvägg och Göingeåsens steniga sluttningar, klädda med ädellövskog. I de gamla träden lever en hel värld av lavar, mossor, svampar och insekter.

Bokskog som betades under 1800-talet

I århundraden har bokskog växt på dessa steniga sluttningar. Men på 1700- och 1800-talet såg inte Göingeåsens bokskogar ut som dagens högstammiga pelarsalar. Det var en mer ljus och öppen skog med gläntor som betades av böndernas djur. Sommartid gick här kor, får och getter och på vintern släpptes grisarna ut i skogen för att äta sig feta på bok- och ekollon. Idag är det andra som äter skogens ollon, till exempel vildsvin och nötskrika.

Orörd skog i branterna

I de steniga branterna har skogen fått stå kvar och åldras. Gamla, grova träd med murken ved är en bristvara i dagens skogar och samtidigt ett måste för tusentals arter av insekter, vedsvampar, lavar, hålbyggande fåglar och fladdermöss. Vedsvampen fnöskticka är en nyckelart i våra bokskogar eftersom den skapar rötad ved i levande träd. Den murkna veden kan sedan bli boplats åt ovanliga insekter, som blåsvart brunbagge.

Målsättningen är att resten av reservatet på sikt ska få samma höga naturvärden som skogen i Spraglerödsbranten – en lövskog med gläntor, träd i olika åldrar och rikligt med död ved. Granplanteringarna ska efterhand ersättas av lövskog, sedan kommer tiden och fnösktickan att göra en stor del av naturvårdsarbetet.

Friluftsliv

Genom reservatet går tre leder, Skåneleden (SL2 nord till syd etapp 4 och 5), Hovdalaleden (57 km) och Höjdarnas höjdarled (22 km). Dessa leder är en del av ett större vandringsområde runt Hovdala Länk till annan webbplats.. I reservatet finns två fina utsiktsplatser och två rastplatser. På rastplatsen, ca 100 m sydväst om parkeringen, finns det vindskydd, grillplats och toalett. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och ta med ditt skräp hem. Parkeringsplatsen ligger i mitten av området och närmaste busshållplats, som ligger ett par hundra meter från reservatet, heter Tormestorp Spraglerödsvägen.

Old oak woodlands

The river Tormestorpån winds its way past old oak woodlands, through low-lying wetlands and alder carrs. East of the river there is a steep cliff wall which rises up as well as stony slopes, clad in old growth broadleaved woodland.

Inhabitants of the old trees

The woodland has been left to grow old on the stony slopes. Large, old trees with decaying wood are a rare site in the modern, heavily exploited forestry landscape, but are essential to thousands of species of insects, wood-decaying fungi, lichens, hole-nesting birds and bats.

The wood-decaying tinder bracket fungus is a key species in our beech woodlands because it creates decaying wood in living trees. The decayed wood can then become a home for rare insects such as the beetle Melandrya caraboides.

Woodland with great potential

The aim is that the rest of the nature reserve will in the long term gain the same high nature conservation values as the woodlands on the steep slopes; broadleaved woodland with glades, trees of different ages and lots of dead wood. The spruce plantations will slowly be replaced by deciduous woodland, after which time and the tinder bracket fungus will do the majority of the nature conservation work.

Vy från Göingeåsen. Foto: Susanna Isberg

Vy från Göingeåsen. Foto: Susanna Isberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • elda utanför anvisad plats
 • tävlingar och lägerverksamhet 15 april-15 juli

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,
 2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 3. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 4. paddla eller framföra annan vattenfarkost i Tormestorpsån,
 5. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 6. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 7. medvetet på något sätt skada musslor,
 8. elda annat än på av förvaltaren anvisad plats, eller med friluftskök,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 2. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför väg eller markerad led. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 3. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang. Övrig tid ska reservatets förvaltare alltid informeras,
 4. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning i mer än tio dygn. Naturreservatets förvaltare ska alltid informeras innan sådana anordningar sätts upp i reservatet,
 5. placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 235 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Påbrovägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.101093, E 13.755112

Hitta mig

Fnöskticka.

Illustration: Katarina Månsson


Fnösktickan är en hovformad vedsvamp som sitter på trädstammar. Du hittar den på de gamla, sjuka träden, främst av bok och björk. Namnet kommer av att tickan haft stor betydelse som fnöske. Fnöske är ett läderaktigt, lättantändligt material som förr behövdes för att göra upp eld. Numera har svampen stor betydelse för det myllrande livet i gamla och döda träd. Tickan gör veden mjuk och attraktiv för många sällsynta skalbaggar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss