Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hovdala

Naturreservatet Hovdala ligger vid Finjasjön. Och det ingår i ett stort rekreationsområde kring Hovdala slott. Här möts du av lummiga ädellövskogar, öppna betesmarker och milsvida utsikter. De stora arealerna med blandade trädslag och död ved saknar motstycke i Sverige. Naturen är artrik med flera sällsynta växter och djur. Här finns inte mindre än 18 av Sveriges 19 fladdermusarter. I väster omfamnas området av Matterödsåsen och i öster tornar Göingeåsen upp sig. Den varierade naturen erbjuder flera mil med fina vandringsmöjligheter med Hovdala slott som nav.

Spår från förr

Hällristningar, fossil åkermark och en förhistorisk boplats i Dalleröd. Ja spåren är många efter alla de människor som levt i området under årtusenden. Även skogen har fått sin prägel genom äldre generationers vedhämtning. Något som sannolikt tog fart i samband med Hovdala slotts tillkomst under 1500-talets början. Det ståtliga porttornet byggdes först år 1600 av Sivert Grubbe. I början av 1600-talet, när Skåne fortfarande var danskt, försökte svenskarna inta slottet under Kalmarkriget. Men det dröjde till 1658 innan Skåne och Hovdala blev svenskt genom freden i Roskilde. Men freden varade inte länge. Under det Skånska kriget 1675-79 intogs slottet åter av danskarna. Då eldhärjades stora delar, men porttornet klarade sig. Resten av dagens byggnader är från tidigt 1700-tal.

Biblioteksruin och torpet Boketorp 

På 1790-talet började ägaren till Hovdala slott att bygga ett bibliotek mitt ute i den då steniga ljungmarken sydväst om slottet. Idag är här skog, men bland bokstammarna reser sig ruinerna efter denna fantasieggande stenbyggnad. Biblioteksruinen ligger utmed en av vandringslederna och är idag en populär sevärdhet. I ett biflöde till Hovdalaån ligger resterna av två tullkvarnar. Den övre var i drift mellan åren 1804 -1920. I anslutning till kvarnarna ligger 1800-tals huset Boketorp.

I Hovdalaområdet har det tidigare funnits många torp och gårdar. Några försvann i samband med dammbyggen och grustäkt. De andra revs när det blev ett militärt övningsområde i mitten av 1900-talet.

Militärt övningsområde fredade skogen

När Hovdala blev ett militärt övningsområde runt 1950 upphörde skogsbruket. Något som lett fram till dagens höga naturvärden. När gamla träd och död ved lämnas kvar skapas livsrum för många numera ovanliga växter och djur. I Dallerödsskogen har det inte gjorts några skogsbruksåtgärder sedan andra världskriget. Men då höggs många av de äldre träden till ved som sändes till Malmö. Idag finns här näringsrika bok- och ekskogar, men också lövsumpskogar längs med bäckar ner till Finjasjön. Mängden död ved är riklig. På marken växer gulsippa, lungört, hässelklocka, ormbär, aklejruta och gullpudra. Här finns samtidigt många mossor och lavar. Exempel på arter är askvårtlav, västlig husmossa och den exklusiva pepparporellan. Bland fåglarna märks grönsångare, entita, duvhök, rödvingetrast, mindre hackspett, och spillkråka. Området är unikt både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Slingrande å med musslor

Hovdalaån är en starkt slingrande å i en lövskogsklädd dalgång. Här lever ett hundratal individer av den sällsynta flodpärlmusslan. Beståndet är tyvärr under minskning och riskerar att försvinna. I ån finns även flat dammussla och äkta målarmussla. Vid ån syns fåglar som den turkos-röda kungsfiskaren, den gul-grå forsärlan, samt strömstaren som likt uttern simmar i vattnet. Alsumpskogen närmst ån är tidvis översvämmad och här finns alar med grova socklar. I dalgångens sidor växer gammal men klen bok och avenbok. På marken syns gulplister, desmeknopp och rikligt med mossor och lavar. Vissa med namn som rosa lundlav, bokvårtlav och bokkantlav. Man kan även få se den koralliknande svampen koralltaggsvamp. Skogsduva och stenknäck är några av skogens fåglar.

Gammal skog med fladdermöss

I den gamla ädellövskogen trivs många fladdermöss. Ena av dem är heter barbastell. En annan är den mycket sällsynta bechsteins fladdermusen som bara finns på några få platser i Sverige. Och då framför allt från Nävlingeåsen i Skåne. Vid Björkviken i Hovdala kan du även se sydpipistrell och mindre brunfladdermus. Hovdalaåns dalgång med omgivningar är en av Sveriges artrikaste fladdermuslokaler. 18 av Sveriges 19 fladdermusarter finns här. Andra arter i området är större musöra, sydfladdermus, nordfladdermus, fransfladdermus, brunlångöra, dammfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell och större brunfladdermus.

Friluftsliv

Naturreservatet Hovdala består av tre delområden: skogarna söder om Hovdala slott, samt Dalleröd respektive Björkviken vid Finjasjön. Alla tre ingår i ett större friluftsområde med Hovdala slott som nav. Här finns många rundslingor: Hovdalaleden (57 km), Finjasjöleden (20 km), Höjdarnas höjdarled (22 km), Jakten på Gullspiran (21 km), I Posta-Nillas spår (26 km) och Dammslingan (4 km) samt en hundsling (6 km). Samtidigt som Skåneleden (SL2 nord till syd etapp 4A och 4B) passerar igenom området. Hovdala är dessutom ett uppskattat område för mountainbikecykling. Hovdala slott med trädgård och servering ligger strax intill naturreservatet och är en lämplig startpunkt för vandringar liksom Boketorp ett stenkast bort. Boketorp är ett nyrenoverat hus från 1800-talet som både har undervisningslokal, toaletter och andra faciliteter. Flera leder passerar även denna plats.
Det finns möjligheter att grilla i de anvisade eldstäderna i området. Tänk på att ta med egen grillkol och att ta med ditt skräp hem.

Hovdala slott och porttornet med reservatet i bakgrunden. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför anvisad plats, men tillåtet att använda friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • begränsningar finns för evenemang, tävlingar etc, se de fullständiga föreskrifterna för besökare i utfällbar box

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, hällar eller naturföremål,
 2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. medvetet på något sätt skada musslor,
 5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet.
 7. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 8. Köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 9. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang utanför väg inom område markerat på bilaga 6 - karta över förbud mot tävling och lägerverksamhet Pdf, 366.9 kB.,

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 11. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför väg eller markerad led på bilaga 5 - karta över friluftsanordningar Pdf, 528.7 kB..
 12. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang.
 13. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 14. placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 320 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Dalleröd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.116833, E 13.698528

Parkering Boketorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.102556, E 13.711417

Hitta mig

Dvärgfladdermus

Illustration: Katarina Månsson

Dvärgfladdermus eller dvärgpipistrell som den också kallas, tillhör släktet läderlappar. Det är den minsta fladdermusen i Europa. Den jagar gärna i grupp strax efter solnedgång och gillar både myggor, flugor och nattfjärilar. Under den snabba flykten hörs ett tickande läte. I april-maj samlas många honor i kolonier för att föda upp sina ungar. När ungarna är flygfärdiga i juli då upplöses kolonin, en koloni som kan ha bestått av flera hundra individer. Dvärgfladdermusen vilar gärna på vindar, i ihåliga träd och i fladdermusholkar.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss