Hovdala

Hovdala naturreservat ingår i det stora rekreationsområde som omger Hovdala slott söder om Finjasjön. Här möts du av lummiga ädellövsskogar, öppna betesmarker och milsvida utsikter. De stora arealerna med blandade trädslag och död ved saknar motstycke i Sverige. Naturen är artrik med flera sällsynta växter och djur. Här finns inte mindre än 18 av Sveriges 19 fladdermusarter. I väster omfamnas området av Matterödsåsen och i öster tornar Göingeåsen upp sig. Den varierade naturen erbjuder flera mil med fina vandringsmöjligheter med Hovdala slott som nav.

Spår från förr

Hällristningar, fossil åkermark och en förhistorisk boplats i Dalleröd. Ja spåren är många efter alla de människor som levt i området under årtusenden. Även skogen i reservatet har fått sin prägel genom äldre generationers vedhämtning. Något som sannolikt tog fart i samband med Hovdala slotts tillkomst under 1500-talets början. Det ståtliga porttornet uppfördes först år 1600 av Sivert Grubbe. I början av 1600-talet, när Skåne fortfarande var danskt, försökte svenskarna inta slottet under Kalmarkriget. Men det dröjde till 1658 innan Skåne och Hovdala blev svenskt genom freden i Roskilde. Men freden varade inte länge. Under det Skånska kriget 1675-79 intogs slottet åter av danskarna. Då eldhärjades stora delar, men porttornet klarade sig. Resten av dagens byggnader är från tidigt 1700-tal.

Biblioteksruin och torpet Boketorp 

På 1790-talet började ägaren till Hovdala slott att bygga ett bibliotek mitt ute i den då steniga ljungmarken sydväst om slottet. Idag är här skog, men bland bokstammarna reser sig ruinerna efter denna fantasieggande stenbyggnad. Biblioteksruinen ligger utmed en av vandringslederna och är idag en populär sevärdhet. I ett biflöde till Hovdalaån ligger resterna av två tullkvarnar. Den övre var i drift mellan åren 1804 -1920. I anslutning till kvarnarna ligger 1800-tals huset Boketorp.

I Hovdalaområdet har det tidigare funnits många torp och gårdar. Några försvann i samband med dammbyggen och grustäkt, men flertalet revs när Fortifikationsverket förvärvade området för militärt övningsändamål i mitten av 1900-talet. Skogsbruket upphörde då i princip helt, något som gynnat många arter.

Militärt övningsområde fredade skogen

Tack vare områdets historia som militärt övningsområde har det inte bedrivits något aktivt skogsbruk. Något som har bidragit till att området har mycket höga naturvärden idag.

Dallerödsskogen har som exempel inte varit föremål för skogsbruksåtgärder sedan andra världskriget. Men då höggs många av de äldre träden till ved som sändes till Malmö. Idag finns här näringsrika bok- och ekskogar, men också lövsumpskogar längs med bäckar ner till Finjasjön. Mängden död ved är riklig. På marken växer gulsippa, lungört, hässelklocka, ormbär, aklejruta och gullpudra. Även moss- och lavförekomsten är riklig med arter som askvårtlav, västlig husmossa och den exklusiva pepparporellan. Bland fåglarna märks grönsångare, entita, duvhök, rödvingetrast, mindre hackspett, och spillkråka. Området är unikt både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Slingrande å och flygande läderlapp

Hovdalaån är en starkt slingrande å i en lövsskogsklädd dalgång. Här lever ett hundratal individer av den sällsynta flodpärlmusslan. Beståndet är tyvärr under minskning och riskerar att försvinna. I ån finns även flat dammussla och äkta målarmussla. Vid ån syns fåglar som den turkos-röda kungsfiskaren, den gul-grå forsärlan, samt strömstaren som likt uttern simmar i vattnet. Alsumpskogen närmst ån är tidvis översvämmad och här finns alar med grova socklar. I dalgångens sidor växer gammal men klen bok och avenbok. På marken syns gulplister, desmeknopp och rikligt med mossor och lavar. Vissa med namn som rosa lundlav, bokvårtlav och bokkantlav. Man kan även få se den koralliknande svampen koralltaggsvamp. Skogsduva och stenknäck är några av skogens fåglar.

Områdets äldre ädellövskog är en viktig livsmiljö för fladdermöss. Här lever som exempel barbastell och den mycket sällsynta bechsteins fladdermus som bara är känd från ett fåtal platser i Sverige, främst från Nävlingeåsen i Skåne. Vid Björkviken kan du även se sydpipistrell och mindre brunfladdermus. Hovdalaåns dalgång med omgivningar är en av Sveriges artrikaste fladdermuslokaler. 18 av de 19 arter som är noterade i Sverige finns här. Andra exempel på arter som setts är större musöra, sydfladdermus, nordfladdermus, fransfladdermus, brunlångöra, dammfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell och större brunfladdermus.

Friluftsliv

Naturreservatet består av tre delområden, dels skogarna söder om Hovdala slott, dels Dalleröd och Björkviken vid Finjasjön. Alla tre ingår i ett större friluftsområde med Hovdala slott som nav. Här finns många rundslingor: Hovdalaleden (57 km), Finjasjöleden (20 km), Höjdarnas höjdarled (22 km), Jakten på Gullspiran (21 km), I Posta-Nillas spår (26 km) och Dammslingan (4 km) samt en hundsling (6 km). Samtidigt som Skåneleden (SL2 nord till syd etapp 4A och 4B) passerar igenom området. Hovdala är dessutom ett uppskattat område för mountainbikecykling. Hovdala slott med trädgård och servering ligger strax intill naturreservatet och är en lämplig startpunkt för vandringar liksom Boketorp ett stenkast bort. Boketorp är ett nyrenoverat hus från 1800-talet som både har undervisningslokal, toaletter och andra faciliteter. Flera leder passerar även denna plats.
Det finns möjligheter att grilla i de anvisade eldstäderna i området. Tänk på att ta med egen grillkol och att ta med ditt skräp hem.

Hovdala slott och porttornet med reservatet i bakgrunden. Foto: Josefin Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Vandring Hovdala hovslinga

Vi vandrar Hovdala hovslinga, 12 eller 8 km beroende på vädret. Sträckan är lättgången. Ta med fika.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda/grilla utanför anvisad plats, men tillåtet att använda friluftskök
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • begränsningar finns för evenemang, tävlingar etc, se de fullständiga föreskrifterna för besökare i utfällbar box

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, hällar eller naturföremål,
 2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. medvetet på något sätt skada musslor,
 5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. elda annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet.
 7. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,
 8. Köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 9. anordna och organisera tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang utanför väg inom område markerat på bilaga 6 Hovdala Pdf, 366.9 kB.,

  Det är förbjudet utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 10. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker,
 11. under tidsperioden 15 april-15 juli anordna och organisera tävling eller träning utanför väg eller markerad led på bilaga 5 Hovdala Pdf, 528.7 kB..
 12. under tidsperioden 15 april -15 juli anordna eller organisera lägerverksamhet eller liknade arrangemang.
 13. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen
 14. placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2022

Storlek: 320 hektar

Kommun: Hässleholm

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Dalleröd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.116833, E 13.698528

Parkering Boketorp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.102556, E 13.711417

Hitta mig

Dvärgfladdermus

Illustration: Katarina Månsson

Dvärgfladdermus eller dvärgpipistrell som den också kallas, tillhör släktet läderlappar. Det är den minsta fladdermusen i Europa. Den jagar gärna i grupp strax efter solnedgång och gillar både myggor, flugor och nattfjärilar. Under den snabba flykten hörs ett tickande läte. I april-maj samlas många honor i kolonier för att föda upp sina ungar. När ungarna är flygfärdiga i juli då upplöses kolonin, en koloni som kan ha bestått av flera hundra individer. Dvärgfladdermusen vilar gärna på vindar, i ihåliga träd och i fladdermusholkar.

Ta en titt

Kontakt

Susanna Isberg
naturvårdsförvaltare

E-post susanna.isberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 12


För frågor om åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens ska du kontakta Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30 telefontider kl.13-15 (mån, fre) och kl. 9.30-11.30 (tis, ons)

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss