Gyetorp

Kustreservatet Gyetorp ligger vid Bromölla och är ett av Skånes artrikaste naturområden. Här möts du av buskprydda strandängar som betas av kor, grunda havsvikar med vadarfåglar och kalkrika kärr och fuktängar med majvivor och orkidéer. Från parkeringen går en vandringsled till kärret. Tänk på att du inte får besöka fågelskyddsområdet på och vid Takholmen under mars till och med juni.

Kustlandskap som betats under lång tid

Naturreservatet ligger längs med nordöstra Skånes kust, med naturreservatet Tosteberga ängar i söder och Skräbeåns mynning i norr. Området domineras av kalkrika havsstrandängarna som betats sedan flera tusen år. Det långvariga nyttjandet har bidragit till en synnerligen rik flora. Idag är området en mosaik av öppna och buskprydda betesmarker och gamla hassellundar (hässlen). Men här finns också igenvuxna buskmarker.

Om skötseln

Gyetorps naturvärden har skapats under århundraden i samverkan mellan betesdjur, människa och platsens förutsättningar med stenig mark och kalkhaltigt grundvatten.

Den pågående skötseln och restaureringen bygger på samma beståndsdelar, men med modernare metoder. Periodvis kan det se stökigt ut och besökare kan märka av maskiner eller arbetslag som bullrar.

 • Stängsel har byggt för att underlätta för att hitta de betande korna bland alla buskar och snår. Det gör också att vissa fållor kan sparas så att den värdefulla floran hinner blomma och sätta frön innan djuren betar av dem. För fåglarna som bygger bo på stranden gör stängslen också att korna inte trampar på ägg och ungar.
 • Buskar ska finnas i riklig mängd, men mängderna har eskalerat från mitten av 1900-talet och fram till idag. För att behålla blommor, fjärilar och andra djur som trivs i området behöver vi därför trycka tillbaka dem till en nivå som varit där historiskt. Uppgrävning eller uppdragning av buskar ger mer långvariga resultat än röjning, men kan se mer drastiskt ut.
 • Rikkärrets flora behöver för sin överlevnad både en chans att blomma och sätta frö, och att det kalkhaltiga markvattnet finns nära ytan. Därför släpps djuren in i fållan först efter midsommar, vi jobbar med röjning av skuggande buskar och de diken som torrlägger kärret ska läggas igen.

Ett av Skånes artrikaste naturområde

Gyetorp är ett av Skånes mest värdefulla naturområden när det gäller biologisk mångfald. Inte mindre än 4 400 olika arter har setts här under de senaste 25 åren. I gräsmarkerna kan du se backsippa, ljungögontröst och gullviva. I området finns dessutom ett av Skånes största kalkärr, Gyetorpskärret. Här växer istället majviva, ängsnycklar, gräsull, kärrknipprot, honungsblomster, flugblomster och tätört.

Två ovanliga svampar har hittats i reservatet. Det är kromvaxskivling och lädervaxskivling. På de torrare markerna finns sandblottor som attraherar sandlevande insekter som krokhorndyvel, men också fjärilarna silversmygare och mindre purpurmätare.

Grunda havsbottnar som myllrar av liv

I de grunda bottnarna breder ängar med ålgräs ut sig. Ålgräsängarna fungerar som havets egna barnkammare. Här får småfisk och andra havsdjur en skyddande uppväxt. Samtidigt finns här gott om mat för sjöfågel.

Ett synnerligen rikt fågelliv

Takholmen är en ö i reservatets sydöstra del. På ön och i dess närområde råder fågelskydd med beträdnadsförbud 1 mars - 31 juli. Ute på Takholmen finns bland annat kentsk tärna, kricka, stjärtand och ejder. Området är även ett viktigt rastområde för vadare som roskarl, brushane, storspov och svartsnäppa. I buskmarkerna kan du lyssna till ett stort antal sångare och kanske se den färgglada rosenfinken. Vintertid är Gyetorp ett mycket viktigt övervintringsområde för havsörn, ängshök, fjällvråk, blå kärrhök och bivråk.

Friluftsliv

Det kustnära läget gör området intressant för friluftslivet. Här finns Skånes enda skärgård. Samtidigt har de steniga stränderna och de betade strandängarna mellan Åhus och Valje en helt annan karaktär än övriga kuststräckor i Skåne. Området är dessutom lätt att nå med sitt tätortsnära läge direkt söder om Nymölla och bara 4 km från Bromölla.

Framförallt Gyetorpskärret har besökts av botanister under mycket lång tid. Till kärret finns en mindre parkering och en vandringsled. Tänk på att ta med ditt skräp hem.
I söder ansluter området till Tosteberga ängar Länk till annan webbplats. med markerade leder och i nordöst finns Lilla Kungsleden som binder samman Nymölla med Bromölla. För bevarandet av naturvärdena i området är det väldigt viktigt att friluftslivet tar hänsyn till fågelvärdena. Tänk särskilt på att du inte får besöka fågelskyddsområdet på och vid Takholmen under mars till och med juli.

Stätta över stenmuren. Foto: Johan Johnmark

Stätta över stenmuren. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • vara i delar av området Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster. under mars t.o.m. juli (fågelskydd på och i anslutning till Takholmen)
 • störa eller skada växter och djur
 • cykla
 • ställa upp husvagn/husbil nattetid
 • anordna lägerverksamhet eller sätta upp snitsel

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig i området, enligt bilaga 4 Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster., årligen under tidsperioden 1 mars -31 juli.
 2. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar
 3. ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande mellan kl 00.00 – 05.00,
 4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 5. avsiktligt bryta sönder eller insamla och bortföra eller elda död ved,
 6. medvetet störa betande djur eller sjöfågel såsom att följa efter individer eller grupper, eller med vattenfarkost köra mellan par eller grupper av fåglar,
 7. samla in ryggradslösadjur, t ex skalbaggar eller mollusker,
 8. medföra hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,
 9. cykla,
 10. flyga med drönare,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:
 11. anordna och organisera tävling eller träning utanför markerad led,
 12. anordna och organisera lägerverksamhet eller liknande arrangemang,
 13. placera eller sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt, (max tre dygn). Naturreservatets förvaltare ska kontaktas innan tillfälliga anordningar sätts ut,
 14. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för reservatet främmande föremål.

Bilaga 4, beträdnadsförbud Gyetorp Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 254 hektar

Kommun: Bromölla, Kristianstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Gyetorpskärret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.027861, E 14.452500

Parkering Nymölla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.037500, E 14.462278

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss