Hallabäckens dalgång

Hallabäckens dalgång ligger på Söderåsens sydsida. Här möts du av porlande vatten, artrik ädellövskog och fuktiga betesmarker. Området är bitvis mycket brant med höjdskillnader på 70-90 meter. Dalen bär spår av äldre tiders diabasbrytning och högst upp tronar sandstensklippan Stora Älehallen eller Elhall. I dalens botten rinner Hallabäcken på sin väg mot Skälderviken. I bäckens klara vatten kan du se öringen leka och i de blomrika branterna flyger en mängd olika fjärilar. Parkering finns och små omarkerade stigar leder in i dalen.

Artrik ädellövskog

Stora delar av naturreservatet är täckt av skog. På sluttningarna växer bok och avenbok och i dalgången skuggas bäcken av ask, ek och al. Här finns mycket död ved som gynnar både svampar och insekter. Den ovanliga svampen violgubbe lever här liksom laven stiftklotterlav. I dalgången finns också många sällsynta mossor som är knutna till fuktiga miljöer. Inte mindre än 70 olika fågelarter häckar i dalgången. Har du tur kanske du ser forsärlan leta mat längs bäcken?

Branta dalsidor

Bergbranten i norra delen av reservatet är bland de brantaste partierna på hela Söderåsen. Under en tid på 1900-talets mitt bröts diabas i området. Idag återstår tre öppna bergbranter och enstaka materialhögar. I de centrala delarna av reservatet reser sig den mäktiga sandstensklippan Stora Älehallen, eller Elhall, högt upp i dalsidan. Denna sandsten tillhör den äldsta sedimentära bergarten i Skåne.

Fjärilar och vedlevande skalbaggar

Den basiska bergarten diabas i kombination med de öppna, solvarma branterna gynnar en mångfald av blommor och buskar vilket gör området mycket betydelsefullt för fjärilar och bin. De rödlistade arterna almsnabbvinge och violettkantad guldvinge är några av de fjärilsarter som har påträffats i reservatet. Även vedlevande insekter är beroende av nektar och pollen under delar av sin livscykel och gynnas av det rika växtlivet.

Ovanligt rikt på blommor

Totalt har inte mindre än 600 olika kärlväxter hittats i dalgången. Några av dessa är den ovanliga skogsveronikan och orkidéerna grönvit nattviol och santkt Pers nycklar. Längst i sydost ligger Orrödskärret. Det är ett så kallat rikkärr, vilket betyder att det är rikt på kalk, men fattigt på näring. Det kalkhaltiga grundvattnet som sipprar fram har tillsammans med lieslåtter och betesdjur lett fram till dagens blomsterprakt. Här växer bland annat majviva, kärrknipprot och tätört.

I dalbottnen finns även spår av äldre tiders jordbrukande i form av stenmurar, torpruiner och hålvägar som nötts av torparnas vagnar, fötter och kreaturs tramp.

Friluftsliv

Reservatet går utmed Hallabäckens dalgång, från Åvarp i nordväst till Stubbaröd i sydost. Små omarkerade stigar börjar i vardera ände. Stigarna går utmed bäcken och vidare in i dalen. De möts aldrig, utan skiljs åt av blöta partier och stenbranter i områdets mitt. Går du från nordväst omges stigen främst av bokskog, medan stigen från sydost också passerar betesmarker. På båda vandringarna ser du rester av gamla stenbrott där man brutit diabas. Särskilt geologiskt intressant är sandstensklippan Stora Älehallen (Elhall) som du når via stigen från Stubbaröd. Klippan består av den äldsta sedimentära bergarten i Skåne. I nordväst gränsar reservatet till Åvarps naturreservat Länk till annan webbplats. och Åvarps fälads naturreservat Länk till annan webbplats.. Här finns en mindre parkeringsficka vid vägbom (får inte blockeras). I den sydöstra delen finns en parkering några hundra meter norr om Stubbaröds gård som har plats för 3-4 bilar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Killebäcken. Foto: Mats Sjöberg

Killebäcken. Foto: Mats Sjöberg

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/campingbil
  • elda
  • klättra i bergbranten som är markerad i bilaga 2, mellan 1 februari-15 september

Bilaga 2, lokalt klättringsförbud Pdf, 138.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, genom att gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar,

2. klättra i bergbrant som är markerad på bilaga 2, under tidsperioden 1 februari till 15 september,

3. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

6. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

7. elda annat än på av förvaltaren särskilt anvisad plats,

8. cykla eller rida annat än på förvaltaren anvisade vägar,

9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

10. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, tex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

Det är förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

11. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka beläggexemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

13. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Bilaga 2, lokalt klättringsförbud Pdf, 138.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 234 hektar

Kommun: Bjuv, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Åvarp i nordväst vid bommen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(bommen får inte blockeras)
N 56.066861, E 13.019806

Parkering Stubbaröd i söder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.045778, E 13.072861

Hitta mig

Mindre hackspett.

Illustration: Katarina Månsson


Den mindre hackspetten häckar i naturreservatet. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss