Hallabäckens dalgång

Naturreservatet ligger längs Söderåsens sydsida och består av värdefull ädellövskog och fuktiga betesmarker. Området är bitvis mycket brant med en höjdskillnad på 70 till 90 meter. I dalens botten rinner Hallabäcken ned mot Skälderviken. I bäckens klara vatten kan man se öringen leka och i de blomrika branterna flyger en mängd olika fjärilar.

Stora delar av naturreservatet är täckt av skog. På sluttningarna växer bok och avenbok och i dalgången skuggas bäcken av ask, ek och al. Här finns mycket död ved vilket gynnar organismer som svampar och insekter. I dalgången finns också många sällsynta mossor och lavar som är knutna till fuktiga miljöer.

Bergbranten i norra delen av reservatet är bland de brantaste partierna på hela Söderåsen. Under en tid på 1900-talets mitt bröts diabas i området. Idag återstår tre öppna bergbranter och enstaka materialhögar.

Den basiska bergarten diabas i kombination med de öppna, solvarma västbranterna gynnar en mångfald av blommor och buskar vilket gör området mycket betydelsefullt för fjärilar och bin. De rödlistade arterna almsnabbvinge och violettkantad guldvinge är några av de fjärilsarter som har påträffats i reservatet. Även vedlevande insekter är beroende av nektar och pollen under delar av sin livscykel och gynnas av det rika växtlivet.

Tillgänglighet

Hallabäckens dalgång är ganska otillgängligt. Här finns bara ett fåtal omarkerade stigar som går i eller genom reservatet. Reservatets västra delar gränsar till Åvarps naturreservat och Åvarps fälads naturreservat. Det finns idag ingen anlagd parkeringsplats vid reservatet.

Foto: Johan Johnmark

Kontakt

Tove Hultberg
naturvårdsarbetare

E-post tove.hultberg@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 05


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • ställa upp husvagn/campingbil
  • elda
  • klättra i bergbranten som är markerad på bilaga 2, under tidsperioden 1 februari till 15 september

Bilaga 2, lokalt klättringsförbudPDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. skada fast naturföremål eller ytbildning, genom att gräva eller på annat sätt skada block, stenar, rasbranter, terrängformer eller stenmurar,

2. klättra i bergbrant som är markerad på bilaga 2, under tidsperioden 1 februari till 15 september,

3. ställa upp eller övernatta i husbil, husvagn, eller motsvarande,

4. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel,

5. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,

6. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.

7. elda annat än på av förvaltaren särskilt anvisad plats,

8. cykla eller rida annat än på förvaltaren anvisade vägar,

9. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

10. avsiktligt störa eller påverka djurlivet, tex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

Det är förbjudet utan förvaltarens godkännande att:

11. anbringa tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller musslor. Enstaka beläggexemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

13. utplacera främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Bilaga 2, lokalt klättringsförbudPDF

Föreskrifter uppdaterade 2018-07-31

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 234 hektar

Kommun: Bjuv, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid bommenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.066861, E 13.019806

Hitta mig


Den mindre hackspetten häckar i naturreservatet. Under våren kan man höra den trumma. Det gör den för att hävda sitt revir. Den mindre hackspetten knackar snabbt och ihållande i trumvirvlar som består av 10 till 30 slag.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.