Åvarps fälad

Åvarps fälad är en enefälad som hyser en artrik flora samt flera sällsynta insekter och svampar. Naturreservatet är en rest av den utmark som förr tillhörde byn Åvarp. Reservatet domineras av enefälad och öppna marker, men rymmer även en mindre andel blandlövskog.

Förr i tiden hade byarna gemensamma utmarker där man lät djuren beta. Naturreservatet Åvarps fälad är en rest av den utmark som tillhörde byn Åvarp, en radby där gårdarna fortfarande ligger sida vid sida utmed bygatan.

Naturbetesmark, eller fälad på skånska, brukar man idag kalla denna typ av gammal betesmark där buskar, bryn och träd är en naturlig del. Den ligger ofta på mark som varit svår att odla och har därför inte plöjts eller gödslats. Resultatet har blivit en miljö som är rik på blommor, insekter och fåglar.

De västra delarna av reservatet är en varierad enefälad med buskar och träd. På de torra delarna växer arter som stenmåra, gråfibbla och ljung. Öster om Hallabäcken finns fuktigare och mer näringsrik betesmark där orkidén Sankt Pers nycklar, mandelblom och gullvivor växer. Inom den buskrika betesmarken trivs fåglar som näktergal, buskskvätta, törnsångare och gulsparv.

Hallabäcken rinner ned från Söderåsens sluttning och ansluter till Vege å, som utgör reservatets södra gräns. Här växer en bård av träd och väster om Hallabäcken i norr finns ett ekdominerat skogsparti med gles vegetation.

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Anders Kristensson
naturvårdsförvaltare

E-post anders.kristensson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 40

 

För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa eller skada djurlivet

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

- gräva upp växter

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller plats

- tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld annat än på anvisad plats

- avsiktligt störa eller skada djurlivet inom reservatet

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 29 hektar

Kommun: Bjuv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.065194, E 13.008306

Hitta mig


Sankt Pers nycklar är en av våra vanligaste orkidéer. Den har oftast rosavioletta blommor, men kan ibland även vara vit. Alla svenska orkidéer är fridlysta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 251.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.