Englandsdal

Englandsdal är en sprickdal i ett gammalt utmarkslandskap på Hallandsåsens nordsluttning. I sprickdalen finns upp till 30 meter höga bergväggar. Skåneleden går igenom området som omväxlande består av bokskog, gammal fruktodling och buskklädda betesmarker. På vandringen väntar en fin utsikt över Laholmsbukten.

Djup sprickdal

Englandsdals naturreservat är beläget på en platå i kanten på Hallandsåsens nordsluttning. Området är kuperat och på vissa platser går berget i dagen. Bäckravinen Englandsdal går genom de centrala delarna av reservatet. Bäckravinen övergår i norr till en djup sprickdal med upp till 30 meter höga bergväggar. Botten är täckt med frostsprängd sten och under den rinner en underjordisk bäck.

Lövskogsdungar och orkidéer

I Englandsdal växer små dungar av skog som främst utgörs av bok och björk med inslag av asp, oxel, tall, ek och fågelbär. Markskiktet består av blåbär, ljung och kråkbär. I den nordostliga delen av reservatet finns en liten yta med en intressant flora bestående av St Pers nycklar, nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, darrgräs, svinrot, jordtistel och backtimjan.

Friluftsliv

Skåneleden passerar genom Englandsdal och går från Båstad och Norrvikens trädgårdar i öster till Bjärekusten med Hovs hallar Länk till annan webbplats. och Torekov i väster. En parkering finns vid den västra reservatsentrén. Vandringen går omväxlande i skog och i betesmarker. En stenbro leder över den grunda delen av sprickdalen som på sitt djupaste ställe har 30 meter höga bergväggar. Vandringen erbjuder även en fin utsikt över Laholmsbukten. Fortsätter du Skåneleden från Englandsdal och vidare mot Hovs hallar väntar än mer storslagna utsikter.

Foto: Mats Sjöberg

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • rida
  • parkera utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för ändamålet iordninggjord plats,

3. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

4. framföra moped, annat motorfordon, eller annat motordrivet fordon eller transportmedel annat än på vägar som är upplåtna för ändamålet,

5. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar

6. göra upp eld annat än på för ändamålet iordninggjord plats,

7. medföra okopplad hund

8. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa
naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar,

9. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor eller lavar.

10. döda, jaga, fånga eller skada vilda djur, taga eller skada ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,

11. rida,

12. anordna skyttetävling eller bedriva skjutövningar av vad slag det vara må.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 31 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.447444, E 12.768917

Hitta mig


Jungfru Marie nycklar är vår kanske vanligaste orkidé. Färgen varierar och kan vara såväl rosa som vit. Jungfru Marie nycklar blommar i juni-juli. Kom ihåg att alla svenska orkidéer är fridlysta.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Informationsskylt Pdf, 448.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.