Englandsdal

Englandsdal är en sprickdal i ett gammalt utmarkslandskap på Hallandsåsens nordsluttning. I sprickdalen finns upp till 30 meter höga bergväggar.

Djup sprickdal

Englandsdals naturreservat är beläget på en platå i kanten på Hallandsåsens nordsluttning. Området är kuperat och på vissa platser går berget i dagen. Bäckravinen Englandsdal går genom de centrala delarna av reservatet. Bäckravinen övergår i norr till en djup sprickdal med upp till 30 meter höga bergväggar. Botten är täckt med frostsprängd sten och under den rinner en underjordisk bäck.

Lövskogsdungar och orkidéer

I Englandsdal växer små dungar av skog som främst utgörs av bok och björk med inslag av asp, oxel, tall, ek och fågelbär. Markskiktet består av blåbär, ljung och kråkbär. I den nordostliga delen av reservatet finns en liten yta med en intressant flora bestående av St Pers nycklar, nattviol, jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, darrgräs, svinrot, jordtistel och backtimjan.

Foto: Mats Sjöberg

Foto: Mats Sjöberg

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • rida
  • parkera utanför anvisad plats

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för ändamålet iordninggjord plats,

3. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

4. framföra moped, annat motorfordon, eller annat motordrivet fordon eller transportmedel annat än på vägar som är upplåtna för ändamålet,

5. göra åverkan på mark eller hägnader eller andra anordningar

6. göra upp eld annat än på för ändamålet iordninggjord plats,

7. medföra okopplad hund

8. utföra vetenskapliga eller andra undersökningar som kan störa
naturmiljön, dock att länsstyrelsen äger medge sådana undersökningar,

9. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor, mossor eller lavar.

10. döda, jaga, fånga eller skada vilda djur, taga eller skada ägg eller bo eller vidtaga annan åtgärd som kan verka störande på djurlivet, exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,

11. rida,

12. anordna skyttetävling eller bedriva skjutövningar av vad slag det vara må.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 31 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 56.447444, E 12.768917

Hitta mig


Slåttergubbe växer på torra, friska marker och är mycket känslig för gödsling. Arten har minskat kraftigt i takt med att naturbetesmarker har försvunnit från landskapet. Slåttergubbe har länge nyttjats som medicinalväxt.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på naturvårdsområdets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.