Axelstorps skogar

Naturreservatet Axelstorps skogar ligger på Hallandsåsens nordvästra sluttning. Området karaktäriseras av bäckraviner klädda av bok och på sina håll går urberget i dagen. Här finns även terassformade små åkrar med röjningsrösen från förhistorisk tid. Upplev området genom den 9 km långa Axeltorpsslingan som börjar i Båstad och även passerar reservatet Lyadalen i närheten.

Bäckravin med mossor och lavar

I ravinerna hålls luftfuktigheten hög och här finns många äldre träd som på grund av sitt svårtillgängliga läge inte har avverkats. Tillsammans har detta gett upphov till en rik lav- och mossflora med bland annat de rödlistade arterna röd bokvårtlav och orangepudrad klotterlav.

Artrik bottenfauna

Ravinbottnarna är steniga men på ett par ställen finns mindre flodplan som är bevuxna med ask. Även sumpalskog förekommer kring områdets två bäckar, Bjäredsbäcken och Axelstorpsbäcken. I alsumpskogen utmed Axelstorpsbäcken växer den rödlistade alsidenmossan som är knuten till murken alved i skuggig och fuktig miljö. Axeltorpsbäcken har en artrik bottenfauna med flera arter av bäcksländor, nattsländor och skalbaggar. Arter som är typiska för rent och syrerikt vatten. En hotad art som påträffats är nattsländan Odontocerum albicorne, som endast förekommer i orörda raviner.

Fågelliv

Fågellivet i Axelstorps skogar är rikt och spännande. I den varierande skogen häckar många olika arter och stannar du till för att speja och lyssna en försommardag kan du få uppleva bland annat hackspettar, trädkrypare och skogsduva. Längs med ravinen kan man träffa på forsärla och strömstare.

Fornlämningar

Tydliga spår av förhistoriskt jordbruk finns i bokskogen strax norr om vägen mellan Axelstorp och Bjäred. Här finns fem terassformade åkerytor och 10-tal röjodlingsrösen. Dessutom går flera hålvägar i anslutning till åkrarna. Ytterligare ett område med röjningsrösen och mellanliggande åkerytor samt en åkerterass finns i anslutning till ravinerna.

Friluftsliv

Skåneleden (SL1 etapp 21) går genom Axelstorpsskogar. För att få en rundslinga finns Axeltorpsslingan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (9 km, gul). Den börjar vid Båstad sportcenter och följer Skåneleden genom reservatet Lyadalen Länk till annan webbplats. och vidare in Axelstorps skogar. På sin väg går den förbi utsikten Brattenborg och de fornlämningsrika betesmarkerna i Lyadalen. Här i Axelstorp passerar leden de terrassformade fornåkrarna med röjningsrösen strax norr om vägen mellan Axelstorp och Bjäred. Axeltorpsslingan går sedan tillbaka till Båstad via Sinarpsdalen. Väljer du att gå denna slinga kan du som åker kollektivt utgå från Båstad station och sedan promenera till Båstad sportcenter där slingan börjar. Annars finns parkering i anslutning till reservatet i sydväst och Sinarpsdalens parkering (Nötte backar) i norr.

The nature reserve Axelstorps Skogar (Axelstorp's Woodland) is on the north-west slope of Hallandsåsen (a high horst ridge that interrupts the flat landscape), only two kilometres from Båstad. A footpath starting in Båstad takes you through a landscape that carries memories of the agriculture that has taken place here since the Bronze Age. Water rushes down the steep slope towards the Sinarp valley through undisturbed woodlands and steep ravines.

Ancient Cultivated Land

The remains of man's work with the earth, from the Bronze Age onwards, can be found on Hallandsåsen. In the eastern parts of the reserve, you can see traces of ancient agriculture in the form of cairns and terraces where there were once fields. Until the beginning of the 20th century, the area around Axeltorp was part of the open agricultural landscape, with fields and meadows.

Back then, the agricultural landscape was often varied, with a mosaic of trees, bushes and grassland. Trees and bushes grew in the meadows and the woodlands were filled with clearings in which livestock grazed. In the woodland that has grown up around them, we can, today, find huge oaks that once spread out their branches over pasture. Only those parts that were once fields are still open and now being used for pasture and arable farming. The ravines have always been wooded as they were hard to use for agriculture.

Clean, Clear Water

Brown trout live well in the meandering stream Axelstorpsbäcken, eating Caddisfly and Stonefly Larvae. The Grey Wagtail and White-throated Dipper also appreciate the rich supply of larvae and, if you're lucky, you may even see one of them perching on a rock in the water.

Woodland Full of Birds

The bird life in Axelstorps Skogar is diverse and exciting. Many different species breed in the varied woodland, and on early summer days, if you stop to look around and listen, you can see and hear woodpeckers, Treecreepers and Stock Doves.

A woodland experience close to a built-up area

A walk along Axelstorpsslingan, a path that starts in Båstad, offers both natural and cultural experiences. There are many traces of the presence of humans in this landscape. You will find the remains of many mill races and ponds from the time when water from the streams was used for drive mills.

Foto: Mattias Engman

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,

3. göra upp eld,

4. medföra ej kopplade husdjur,

5. rida annat än på allmän väg,

6. framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på allmän väg,

7. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

8. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,

9. på störande sätt använda musikinstrument, radio, CD-spelare eller annan ljudanläggning,

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 54 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig


Längs det rena och klara vattnet i Axelstorpsbäcken kan man ibland få se strömstare. Strömstaren står gärna på en gren eller en sten i vattnet och knixar och niger. Strömstaren är den enda tättingen i Europa som både kan dyka och simma. Ibland springer den längs med bottnen på jakt efter nattsländelarver och andra småkryp.
Illustration: Katarina Månsson