Lyadalen

Lyadalens naturreservat ligger strax söder om Båstad. Markerade strövstigar leder dig genom frodiga lövskogar och fornlämningsrika betesmarker i Lyadalen. Lyabäckens djupa ravin är ett givet besöksmål liksom Brattenborg, som bjuder på storslagen utsikt vid fint väder.

Rika lövskogar

De branta sluttningarna ner mot Lyadalen och Sinarpsdalen är täckta av lövskog. Om våren hörs en livlig småfågelkör av grå flugsnappare, härmsångare och grönsångare.

I de kalkrika och fuktiga lövlundarna växer en mångfald av örter, mossor och lavar. Skogssvingel, strutbräken, trolldruva och myskmadra trivs här, liksom den sällsynta månviolen.

Lyabäcken

Lyabäcken, som korsar den norra delen av reservatet, kastar sig ner mot Sinarpsdalen i små forsar och fall. I det kalla och klara vattnet lever en lokal öringstam. Med lite tur får du syn på den grågula forsärlan, som återkommer från varmare breddgrader redan i mars eller början av april.

Betesmarker och fornlämningar

Böljande betesmarker breder ut sig ovan de lövklädda sluttningarna. Gravhögar, rösen och stensättningar är väl synliga i det öppna beteslandskapet. Intill fornlämningar och berghällar växer backtimjan, slåttergubbe och gökärt. Söder om Varegården finns ett cirka sex meter högt stup, som enligt sägnen ska ha fungerat som ättestupa förr i tiden.

Friluftsliv

Lyadalen ligger i den södra utkanten av Båstad. Härifrån går en gång- och cykelväg på den nedlagda järnvägen som går utmed Sinarpsdalen och reservatets västra sida. Skåneleden SL1 (etapp 21) börjar också i Båstad, men tar dig vidare genom reservatets bäckravin och betesmarkerna i de östra och södra delarna av området. För att få en rundslinga väljer du Axeltorpsslingan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (9 km, gul). Den börjar vid Båstad sportcenter och följer Skåneleden genom reservatet, men fortsätter vidare in i naturreservatet Axelstorps skogar Länk till annan webbplats.. I Lyadalen går leden nära utsikten Brattenborg i de centrala delarna och genom de fornlämningsrika betesmarker i söder. I Axelstorps skogar passerar leden de terrassformade fornåkrarna med sina röjningsrösen strax norr om vägen mot Bjäred. Axeltorpsslingan går sedan tillbaka till Båstad via Sinarpsdalen. Parkering saknas i Lyadalen. Utgå från Båstad station eller Sinarpsdalens parkering.

Foto: Linda Gustafsson

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • ha hund okopplad
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, täcka över, borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada block, stenmurar, levande eller döda träd, buskar och stubbar,

2. plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor eller lavar,

3. avsiktligt störa djurlivet,

4. göra upp eld,

5. medföra ej kopplad hund,

6. rida, annat än på upplåten väg eller markerad ridstig,

7. framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på bilväg,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad parkeringsplats,

9. tälta eller ställa upp campingbil, husvagn eller motsvarande,

10. på störande sätt använda musikinstrument eller annan ljudanläggning,

11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning,

- informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

12. fånga eller samla in insekter eller vattenlevande organismer.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 52 hektar

Kommun: Båstad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig

Forsärla. Illustration: Katarina Månsson


Forsärlan ser ut som en gul sädesärla och håller till kring snabbt strömmande vatten. Arten etablerade sig i Sverige under 1900-talet och har sedan dess ökat i antal och spridit sig längre norrut.
Illustration: Katarina Månsson