Söderåsens nationalpark

Imponerande utsikter, lummiga bokskogar och glittrande skogsbäckar – Söderåsen bjuder på fina naturupplevelser för alla. Du kan ge dig ut på dagsvandring i stiglöst land. Eller så tar du barnvagn och rullstol runt Odensjön eller Skärdammen. Börja gärna med ett besök på naturum Söderåsen i Skäralid för inspiration och tips.

Undvik trängsel under semester och helger


Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Visa hänsyn till varandra och naturen - följ föreskrifterna!

Parkeringen är ofta full under semester och helger. Kanske cykla hit eller göra en långvandring genom området? Trängseln är störst vid entréer och rastplatser.
Nedan finns tips på reservat som brukar vara lite lugnare.

Jällabjär

Hallabäckens dalgång

Traneröds mosse, Grindhus och Lilla Klåveröd

Omväxlande natur ger biologisk mångfald

Ljus, temperatur och fuktighet skiftar från dalgång till bergtopp, från öppen betesmark till tät skog. Söderåsens variationsrika natur gör att många arter hittat sin livsmiljö i nationalparken. Här lever flera sällsynta och utrotningshotade arter. Inte minst arter som behöver gammal skog och död ved. Många vedlevande insekter och ovanliga svampar har hittat en bostad i nationalparken, liksom flera sorters mossor och lavar.

Spännande geologi

Den djupa sprickdalen i Skäralid är en av flera sprickor i urberget Söderåsen. De bildades när mäktiga krafter i jordskorpan omskapade Skåne för ca 80 miljoner år sedan. Då sjönk delar av den skånska berggrunden medan andra delar reste sig över omgivningarna. Söderåsens urberg sprack när det reste sig. Sprickor som med tiden utvecklats till dagens sprickdalar. Utmed Skäralidsdalen finns flera imponerande utsikter. Kopparhatten är den mest välkända. Här blickar du långt ut över landskapet och dalens mäktiga klippor och rasbranter. I botten på dalen rinner Skärån. Det är närmare hundra meter från kanten ned till denna lilla å.

Nackarpsdalen och Odensjön

Nackarpsdalen är en ljus och öppen dalgång med bokskogsklädda sluttningar. Den ligger vid Röstånga i den sydöstra delen av nationalparken. Längst in i dalen gömmer sig Odensjön. Denna cirkelrunda och djupa lilla sjö omfamnas av höga rasbranter. Här i sjön är det fritt fram att bada och fiska, glöm bara inte att köpa fiskekort.

Friluftsliv och tillgänglighet

Nationalparkens huvudentré ligger i Skäralid. Här finns besökscentrat naturum Söderåsen. Naturum ligger vackert vid Skärdammen, alldeles i början av Skäralids djupa sprickdal. Högst upp i branten ligger Kopparhatten. En utsiktspunkt som du når genom en dryg kilometers vandring eller tre kilometer med bil. Vid den södra nationalparksentrén i Röstånga lockar istället Nackarpsdalen och Odensjön. Entréer och anordningar i dess närhet är tillgänglighetsanpassade.

I nationalparken finns vandringsleder av varierande längd och svårighetsgrad. Här finns även rastplatser med eldstäder, toaletter och övernattnings-möjligheter. Tänk på att ta med egen grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Börja gärna turen med ett besök i naturum i Skäralid eller i nationalparksentrén i Röstånga. Mer information får du på Söderåsens nationalparks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Nationalparken är bara en del av Söderåsens naturområde, här finns flera naturreservat och strövområden.

Canyons, broad-leaved forest and sparkling woodland streams – Söderåsen contains outdoor experiences for everyone. You can go for a one day hike in a land without paths or take a pram or wheelchair around the lakes Odensjön or Skärdammen. We urge you to being with a trip to the Söderåsen visitor centre where you will find inspiration and advice.

A Variety of Environments Provides Biodiversity

Light, humidity and temperature change from valley floor to hilltop, from open pasture to dense forest. The rich variety of environments in Söderåsen means that a large number of species have found their habitat in the national park; many of them rare or threatened with extinction. In particular, the species that require dead wood, such as fungi and wood-dwelling insects, have found a home in the national park.

Exciting Geology

Skäralid and the other canyons in the park were created when powerful forces in the earth's crust reshaped Skåne. Between 70 and 80 million years ago, parts of the bedrock in Skåne sank down, while other parts were raised above the surroundings. The ridge of Archaean rock that was raised up split apart, creating deep canyons.

From nowhere else is the Söderåsen as impressive as from the view-point at Kopparhatten. You can look out from here across the landscape and scree slopes. The bottom of the canyon is barely visible. The edge of the canyon is nearly 100 metres from the bottom in certain places.

Nackarpsdalen and lake Odensjön

In the southeast of the national park, close to Röstånga, you'll find Nackarpsdalen (the Nackarp Valley) with its green, open valley floor and sides covered in broad-leaved forest. At the heart of the valley, lies the circular lake Odensjön, enveloped by green walls and with steep scree slopes that continue far down under the water. You are welcome to swim or fish in the lake, but don't forget to buy a fishing license.

The national park is only one part of the Söderåsen wilderness area, there are other nature reserves and walking areas.

Utsikt från Kopparhatten. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda utanför anvisade platser
 • ha hund okopplad
 • tälta utanför anvisade platser
 • rida utanför anvisad led/väg
 • cykla utanför anvisad led/väg
 • framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar
 • ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser
 • klättra i berg

Karta över anvisade leder, vägar, platser och anordningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Naturvårdsverkets föreskrifter för Söderåsens nationalpark; beslutade den 22 maj 2001.

Med stöd av 4 § 1 stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne län föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning

2. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra om- eller tillbyggnad på befintliga byggnader; restaureringsarbeten får utföras på befintliga byggnader

3. anlägga ny väg eller stig

4. dra fram ny mark- eller luftledning

5. uppföra stängsel eller andra hägnader med undantag för erforderliga stängsel för betesdjur; förvaltaren äger rätt att uppföra viltstängsel för att trygga återväxt av lövskog

6. gräva, schakta, dika, dämma, fylla ut, borra, mejsla, måla, spränga, rensa med undantag för befintliga dammar och vattendrag som ingår i regleringsföretag, eller på annat sätt skada mark och vattendrag eller flytta lösa stenar och block

7. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med nationalparkens skötsel

8. bedriva militär övningsverksamhet

9. använda konstgödsel, kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

10. kalka mark eller vatten med undantag för erforderlig kalkning av åkermark

11. bedriva jakt annat än skyddsjakt

12. avverka träd och buskar med undantag för gran, lärk, tuja, rödek och sykomorlönn samt erforderliga ungskogsröjningar

13. plantera in för området främmande växt- eller djurarter

14. sätta ut fisk i andra vattendrag än Odensjön.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken

Inom nationalparken är det förbjudet att:

1. fiska i andra vattendrag än Odensjön

2. gräva upp växter samt plocka mossa, lavar och vedlevande svampar

3. klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa eller skada djurlivet

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller plocka döda kvistar och grenar eller samla annan död ved

5. tälta eller göra upp eld utanför anvisade platser

6. flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken

7. landa eller starta med luftfarkost

8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar

9. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser samt ställa upp eller parkera husvagn eller liknande (t.ex. husbil) annat än dagtid på anvisade parkeringsplatser

10. sätta upp skyltar, tavlor eller andra markeringar i naturen

11. rida eller cykla annat än på anvisade vägar och stigar

12. klättra i berg

13. medföra hund som inte är kopplad

14. anordna tävlingar, djuruppvisningar eller bedriva hundträning annat än på anvisade platser i Nackarpsdalen

15. på ett störande sätt använda radio, band- eller skivspelare.

Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i 5 § nationalparksförordningen (1987:938).

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att:

– personal inom förvaltningen använder arbetsfordon och utför åtgärder enligt fastställd skötselplan

– tjänsteman i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende använder erforderliga fordon och hund; sådan insats skall snarast anmälas till förvaltningen, om möjligt i förväg

– bedriva inventeringar och forskning enligt program och metoder som godkänts av förvaltaren

– underhålla befintliga för motorfordon tillåtna vägar och vägkanter samt underhålla befintliga ledningsgator

– förvaltaren röjer vid utsiktsplatser, frihugger solitära träd inom odlings-marker, röjer sly och buskar inom odlingsmark samt rensar odlingsmark, tomt- och parkmark från nedfallna kvistar och grenar

– inom tomtmark plantera och så trädgårdsväxter

– underhålla kommunens vattentäkt.

Föreskrifter uppdaterade 2018-10-01

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1625 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark med N2000-områden

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering naturum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.039750, E 13.252861

Parkering Kopparhatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.035444, 13.236806

Parkering Nackarpsdalen, Röstånga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.003083, 13.289278

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i nationalpark
Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss