Stenshuvuds nationalpark

Foto: Most photos

Stenshuvud med sin skarpa profil mot Hanöbuktens böjda strand har under långa tider lockat till sig människor. Redan på 1800-talet kom sällskap hit för att söka en stunds ro och njuta av områdets skönhet. Idag kan du i parken uppleva nästan alla Skånes naturtyper på en dag.

Hela Skånes natur på en liten yta

I nationalparken ryms många olika naturtyper på en liten yta. På bara ett par timmar kan du färdas genom lövskogar, betesmarker och sandhedar. Norra Stenshuvuds topp tronar 96 meter över havet och utgör den högsta av de tre utkiksplatserna i parken. Här har du utsikt över Östersjökusten ändå upp till Blekinge.

Du hittar förtrollande alsumpskog i fuktig kärrmiljö, tät avenbokskog med inslag av vidkroniga bokar och ekar som minner om tiden då bönderna höll betesdjur i området. Ängar och hedar avlöser varandra och i södra nationalparken löper en mjuk sandstrand som i norr avlöses av dramatisk klippstrand. Sandheden med sina speciella torrmarks arter, är väl värd ett besök. Har du tur kan du få höra sommargyllingen flöjta eller se morkullans skygga flykt i skogen. Hasselmus och lövgroda är sällsynta men fullt möjliga gäster i området.

Spår efter människan

Vid ljungheden finns en hällkista som är 4000 år gammal. En stenåldersboplats tros ha legat vid sandhedens nordöstra del, med flera spännande flintafynd som ”bevis”. Resterna av en fornborgsmur löper runt södra toppen byggd ca 500 e.Kr. Kanske tog människor sin tillflykt hit under oroliga tider – borgens historia är höljd i dunkel. Överallt ser du stengärden som minner om tider då boskap gick och betade här.

Betesdjuren tillbaka på Stenshuvud

Ett stort hot mot naturen idag är igenväxning. För ungefär hundra år sedan var Stenshuvud till stora delar ett öppet landskap med betande boskap och människor som nyttjade skogens resurser. Under en period på mitten av 1900-talet växte området igen. Idag är betesdjuren tillbaka på stora delar av Stenshuvud. De hjälper till att hålla landskapet öppet och ökar chansen för större biologisk mångfald.

Sommarens höjdpunkt

Ett besök på Stenshuvud är alltid en skön naturupplevelse - året runt. Börja med ett besök i naturum. Den ymnigt blommande orkideéängen i juni eller en vandring genom svala lövskogar upp till toppen en het sommardag är kanske parkens höjdpunkter. Glöm inte att avsluta med ett iskallt dopp i Östersjöns klara vatten.

Stenshuvud, with its sharp profile towards the bay Hanöbukten's curved beach, has attracted people for a long time. As long ago as the 19th century, groups would come here to find a moment's calm and enjoy the beauty of the area. In the park you can now experience almost all of the Skåne's habitats in one day.

All of Skåne's Nature in a Small Space

In the national park there are many different habitats in a small space. You can travel through broad-leaved woodlands, pastures and sandy heaths in just a couple of hours. The northern summit of Stenshuvud sits at 96 metres over sea-level and is the highest of the three viewpoints in the park. From here there is a view out over the Baltic coast all the way up to Blekinge.

You can find magical alder swamp in a wet carr environment, dense hornbeam woodland with elements of wide-crowned beech and oaks that bring to mind the time when farmers kept grazing animals in the area. Meadows and heaths succeed one another and there is a soft sandy beach in the southern part of the national park that runs into dramatic cliffs in the north. The sandy heaths, with their species that are specific to dry ground, are well worth a visit.

This is where you may be able to hear the Golden Oriole sing or see the Woodcock take fright in the woods. Hazel Dormouse and tree frog are rare, but entirely probable guests in the area.

Traces of Mankind

On the heather heath there is a stone burial chamber that is 4000 years old. There is thought to have been Stone Age settlement in the northern part of the sandy heath, the 'evidence' being finds of several exciting flint artefacts. The remains of the wall of an ancient fort, built in c. 500 BCE, run around the southern summit. This is perhaps where people sought refuge in times of strife – the history of the fort is shrouded in darkness. There are stone walls all over the place, bringing to mind the time when cattle grazed here.

Grazing Animals Back on Stenshuvud

Overgrowth is a big threat to the nature. About one hundred years ago, Stenshuvud was mostly open countryside with grazing cattle and people who utilised the woodland resources. The area became overgrown over the course of a period in the middle of the 20th century. Grazing animals have now returned to large parts of Stenshuvud. The help to keep the landscape open and increase the chances of greater biodiversity.

The Highlight of Summer

A visit to Stenshuvud is always a wonderful nature experience, regardless of the time of year. Begin with a visit to the visitor centre. The abundance of flowers on the orchid meadow in June or a walk through cool broad-leaved woodland up to the summit on a hot summer's hay are perhaps the park's highlights. Don't forget to end your visit with a dip in the clear waters of the Baltic.

Foto: Johan Wagnström

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Naturum
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Servering Servering
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Tältplats Tältplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1986

Storlek: 400 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark