Söderåsens nationalpark

Sprickdalar, lövskogar och glittrande skogsbäckar – Söderåsen är Sveriges sydligaste vildmark och här finns naturupplevelser för alla. Du kan ge dig ut på dagsvandring i stiglöst land eller ta barnvagn och rullstol runt Odensjön eller Skärdammen. Börja gärna med ett besök på naturum Söderåsen för inspiration och tips.

Nationalparken Söderåsen bildades 2001 för att skydda de unika sprickdalarna med dess ädellövskogar. Parken är del av Sveriges största sammanhängande lövskogsområden med stora inslag av bok och ek . Det är Nordeuropas största skyddade ädellövsområde. Ett långsiktigt projekt håller på att omvandla området till en naturskog där träden får stanna hela sitt liv.

Omväxlande natur ger biologisk mångfald

Ljus, fuktighet och temperatur skiftar från dalgång till bergtopp, från öppen betesmark till tät skog. Söderåsens variationsrika miljö gör att en stor mängd arter hittat sin livsmiljö i nationalparken. Här lever många sällsynta och utrotningshotade arter. Speciellt arter som kräver död ved, som svampar och vedlevande insekter, har hittat hemvist i nationalparken.

Spännande geologi

Skäralid och de andra sprickdalarna på åsen bildades när mäktiga krafter i jordskorpan omskapade Skåne. För 70-80 miljoner år sedan sjönk delar av den skånska berggrunden ned medan andra delar reste sig över omgivningarna. Urbergsåsen som reste sig sprack sönder och bildade djupa sprickdalar. Ingenstans är Söderåsen så imponerande som från Kopparhattens utsiktspunkt. Här blickar man ut över landskapet och rasbranterna. Botten av dalgången är knappt synlig. Det är över hundra meter från kanten ned till botten av dalgången på vissa ställen i Skäralid.

Nackarpsdalen och Odensjön

I sydvästra delen av nationalparken, nära Röstånga, ligger Nackarpsdalen med sin gröna, öppna dalgång och de lövskogsklädda sluttningarna. Längst in i dalgången ligger den runda Odensjön innesluten av gröna väggar och med branta rasbranter som fortsätter långt ned under vattnet. Under magiska kvällar hålls konserter nere vid vattnet. Här i sjön är det fritt fram att bada och fiska, glöm bara inte att köpa fiskekort. Nationalparken är bara en del av Söderåsens vildmarksområde, här ligger fler naturreservat och strövområden.

Canyons, broad-leaved forest and sparkling woodland streams – Söderåsen is Sweden's most southerly wilderness and contains outdoor experiences for everyone. You can go for a one day hike in a land without paths or take a pram or wheelchair around the lakes Odensjön or Skärdammen. We urge you to being with a trip to the Söderåsen visitor centre where you will find inspiration and advice.

Söderåsen National Park was established in 2001 in order to protect the unique fissure valleys with their broad-leaved forest. The park is part of Sweden's largest contiguous broad-leaved forest, with a large number of beech and oak trees. It is the largest area of protected broad-leaved forest in northern Europe. There is a long-term project to transform the area into a natural forest in which the trees are allowed to stand their entire lives.

A Variety of Environments Provides Biodiversity

Light, humidity and temperature change from valley floor to hilltop, from open pasture to dense forest. The rich variety of environments in Söderåsen means that a large number of species have found their habitat in the national park; many of them rare or threatened with extinction. In particular, the species that require dead wood, such as fungi and wood-dwelling insects, have found a home in the national park.

Exciting Geology

Skäralid and the other canyons in the park were created when powerful forces in the earth's crust reshaped Skåne. Between 70 and 80 million years ago, parts of the bedrock in Skåne sank down, while other parts were raised above the surroundings. The ridge of Archaean rock that was raised up split apart, creating deep canyons.

From nowhere else is the Söderåsen as impressive as from the view-point at Kopparhatten. You can look out from here across the landscape and scree slopes. The bottom of the canyon is barely visible. The edge of the canyon is over 100 metres from the bottom in certain places.

Nackarpsdalen and lake Odensjön

In the west of the national park, close to Röstånga, you'll find Nackarpsdalen (the Nackarp Valley) with its green, open valley floor and sides covered in broad-leaved forest. At the heart of the valley, lies the circular lake Odensjön, enveloped by green walls and with steep scree slopes that continue far down under the water. On magical evenings, concerts are held down by the water. You are welcome to swim or fish in the lake, but don't forget to buy a fishing license.

The national park is only one part of the Söderåsen wilderness area, there are other nature reserves and walking areas.

Utsikt från Kopparhatten. Foto: Carina Zätterström

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1620 hektar

Kommun: Klippan, Svalöv

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Nationalpark