Dagstorp

Dagstorps naturreservat erbjuder ett omväxlande landskap med lövskogar och betesmarker. Vid Dagstorps gård ligger en vacker enefälad. Den rena, klara Dagstorpssjön är dessutom en populär badsjö.

Gamla utmarker

Under 1700- och 1800-talet tillhörde markerna nordost om Dagstorpssjön Nötarps by. Stora delar av reservatsområdet var trädlös utmark – gemensamt ägd mark där bybornas kreatur gick på bete. Ägoförhållandena förändrades under 1800-talets skiftesreformer, då gårdarna flyttades ut på utmarken. Till följd av denna utveckling uppstod Dagstorps gård.

Under 1900-talet blev betesdjuren allt färre. De öppna markerna växte igen, och många växter och djur riskerade att försvinna. Idag vårdas betesmarkerna åter inom ramen för reservatets skötsel.

Välbevarad enefälad

Intill Dagstorps gård ligger en kuperad och vacker enefälad. I de torra backarna växer liten blåklocka, käringtand, ljung och stenmåra. I fäladsmarken förekommer flera ovanliga ängsvaxskivlingar – svampar som bara trivs i ogödslade, äldre betesmarker.

Populär badsjö

Dagstorpssjön är något för Skåne så ovanligt som en näringsfattig sjö med relativt rent och klart vatten. Iordningställda badplatser bidrar till sjöns popularitetet. Utöver badgäster syns även fiskgjuse, skäggdopping och gråsgås ofta vid sjön.

Gröngölingens landskap

Hackspetten gröngöling är vanlig i det halvöppna, lövträdsrika landskapet. Med sin långa tunga fångar den på ett effektivt sätt myror, som är dess huvudsakliga föda. I den ek- och hasselrika skogen trivs också buskstjärnblomma, tandrot och rödblära.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda annat än på anvisade platser enligt kartbilaga 1
  • cykla annat än på anvisade vägar och stigar enligt kartbilaga 1
  • rida annat än på anvisade vägar och stigar enligt kartbilaga 1

Kartbilaga 1PDF

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. medföra okopplad hund,

2. göra upp eld förutom på iordningställd eldplats som är markerad i bilaga 1,

3. cykla, förutom på vägar och stigar som är markerade för cykling i bilaga 1,

4. rida, förutom på vägar och stigar som är markerade för ridning i bilaga 1,

5. gräva i marken eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,

6. bortföra ved, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar eller stubbar,

7. sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Bilaga 1PDF

Föreskrifter uppdaterade 2018-08-03

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 1970

Storlek: 104 hektar

Kommun: Höör

Förvaltare: Stiftelsen Skånska Landskap i samråd med Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.993389, E 13.495389

Hitta mig


Fiskgjusen lever uteslutande på fisk som den fångar vid vattenytan. Man kan se den stå stilla, ryttlande, i luften ovanför sjön för att sedan störtdyka ner i vattnet. Blir det napp stiger den med en fisk hängande i klorna.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Stiftelsen Skånska Landskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsskyltPDF

Folder om Frostavallens strövområdePDF

Beslutshandlingar hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klicka på reservatets namn till vänster och sedan fliken "Dokumentation" i popup-rutan.