Kompetenshöjande insatser och aktiviteter för yrkesverksamma

Inom ramen för arbetet med Alla barn i Östergötland genomförs flera olika typer av kompetenshöjande insatser och aktiviteter kopplat till skyddsfaktorerna måluppfyllelse i skolan, goda föräldra-barnrelationer och meningsfull fritid.

Insatser och aktiviteter

På den här sidan har vi samlat de kompetenshöjande insatser och aktiviteter som Länsstyrelsen erbjuder och som har koppling till arbetet med Alla barn i Östergötland. Några insatser är en del av det kunskapsstöd som ingår i utvecklingsarbetet och som primärt riktar sig till de kommuner som deltar i det arbetet. Andra insatser riktar sig till en bredare målgrupp och utgår från olika perspektiv kopplat till arbete med barn och unga, exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck, integration, brottsförebyggande arbete och folkhälsa.

Kunskapsstöd inom Alla barn i Östergötland

Här presenteras det kunskapsstöd som erbjuds inom Länsstyrelsens utvecklingsarbete "Alla barn i Östergötland- samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor" och som primärt riktar sig till de kommuner som deltar i arbetet. Övriga kommuner och aktörer i länet är välkomna att delta i mån av plats.

För att främja goda uppväxtvillkor krävs insatser från många olika aktörer inom en rad sektorer. Grunden i arbetet är kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling. Genom att utgå från en gemensam kunskapsbas och arbeta tillsammans över organisations- och förvaltningsgränser kan vi bli mer framgångsrika och resurssmarta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Under utbildningen förs samtal om hur organisationer kan arbeta förebyggande med risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkt.

Under utbildningen kommer du att få veta mer om vad implementering är i stora drag samt konkret hur du systematiskt kan genomföra en implementering. Du kommer att specifikt få veta mer om två olika modeller som du kan ha nytta av i implementeringsarbetet. Bägge modellerna arbetar Länsstyrelsen utifrån.

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om utmaningar, framgångsfaktorer och arbetssätt inom hälso- och samhällsekonomi. Genom att arbeta strategiskt, samordnat och långsiktigt med främjande och förebyggande insatser ökar möjligheten till att främja barns hälsa och utveckling.

Boost-dagar är återkommande digitala träffar med syfte att inspirera och kunskapshöja kring olika perspektiv kopplat till de tre skyddsfaktorerna måluppfyllelse i skolan, goda föräldra-barnrelationer och meningsfull fritid.

Boostdagarna riktar sig i första hand till kommuner men välkomnar även andra aktörer i mån av plats. Aktuella boost-dagar listas under "Kommande aktiviteter".

Kommande aktiviteter

Här presenteras planerade aktiviteter som riktar sig till yrkesverksamma och som går att anmäla sig till via Länsstyrelsens kalendarium. Följ länkarna för respektive aktivitet för mer information och anmälan.

Augusti 2024

29 augusti: Digital utbildning om implementering Länk till annan webbplats.

30 augusti: Ensamkommande barn i nätverkshem Länk till annan webbplats.

September 2024

6 september: Utbildning om risk - och skyddsfaktorer Länk till annan webbplats.

12 september: SOTIS-samtal om tobak i skolan och andra arenor, Motala Kommun (se mer information nedan)

24 september: Boost-dag: Goda föräldra-barnrelationer Länk till annan webbplats.

Oktober 2024

1-2 oktober: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende Länk till annan webbplats.

8 oktober: Länsrutinen – rutiner kring vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län Länk till annan webbplats.

16 oktober: SOTIS-samtal om tobak i skolan och andra arenor, Norrköping Kommun (se mer information nedan)

November 2024

12 november: SOTIS-samtal om tobak i skolan och andra arenor, Motala Kommun (se mer information nedan)

15 november: Ensamkommande barns väg till arbete och studier. Länk till mer information och anmälan publiceras senare

December 2024

12 december: Boost-dag. Länk till mer information och anmälan publiceras senare.

Övriga insatser och aktiviteter

Regionkoordinator mot prostitution och människohandel

Rådgivning och stöd för ökad kompetens och kunskap hos yrkesverksamma i länet i frågor som rör sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Gäller barn, unga och vuxna.

Boka in utbildningstillfälle i er kommun genom att kontakta johan.x.landstedt@lansstyrelsen.se

Kompetenshöjande tillfälle om prostitution och människohandel

Länsstyrelsen och regionkoordinator mot prostitution och människohandel erbjuder kommuner kunskapshöjande tillfälle på plats i kommunen till angiven målgrupp.

Mer information och publiceras senare

SOTIS-samtal om tobak i skolan och andra arenor

En utbildningsdag för elevhälsan och andra arenor som vill ha ett verktyg för att uppmärksamma och våga prata om nikotin och tobak. Modellen utvecklades utifrån befintligt vetenskapligt underlag. De främsta innovativa egenskaperna består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av nikotin/tobak, samt använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Datum och värdkommun: 12 sep Motala, 16 okt Norrköping, 12 nov Linköping

Tid: 9:00-16:00

Kursledare: Johannes Glans, tillsynshandläggare Länsstyrelsen Östergötland. Johannes är sakkunnig på nikotin- och tobakslagar och har erfarenhet av att tillsyna verksamheter som säljer nikotin- och tobaksvaror.
Lina Jarledal Blom, samordnare ANDTS vid Länsstyrelsen Östergötland och utvecklingsledare Region Östergötland. Lina har praktisk erfarenhet av att arbeta med tobaksfrågan, godkänd utbildare enligt Yrkesföreningar mot tobaks standard och medlem i MINT.

Anmälan: Sker till din kommuns ANDTS-samordnare. Har du frågor till länsstyrelsen är du välkommen att kontakta lina.blom@lansstyrelsen.se

Filmer

De första 1000 dagarna – hur kan vi främja barns utveckling?

Det tidiga livets villkor och alla barns rätt till en bra start i livet är av största vikt för att ge förutsättningar för goda och jämlika uppväxtvillkor. I den här filmen beskriver Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, hur barns uppväxtvillkor stimulerar eller hindrar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa under hela livet.

De första 1000 dagarna - hur kan vi främja barns utveckling?, Youtube Länk till annan webbplats.

Gör mer tidigare

Vi tar upp varför det är viktigt att satsa på främjande och tidigt förebyggande arbete.

Gör mer tidigare, Youtube Länk till annan webbplats.

Gör mer tillsammans

Vi lyfter vikten av strategisk samordning och gemensamma risk- och skyddsfaktorer bakom flera samhällsproblem.

Gör mer tillsammans, Youtube Länk till annan webbplats.

Vi behöver nå fram till fler

Vi fokuserar på vikten av jämlikhetsperspektiv, delaktighet och målgruppsanpassning i det förebyggande arbetet.

Vi behöver nå fram till fler, Youtube Länk till annan webbplats.

Vi behöver rätt förutsättningar

Vi lyfter betydelsen av att beslutsfattare skapar goda förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet.

Vi behöver rätt förutsättningar, Youtube Länk till annan webbplats.

1000 kronorsloppet

Denna film inledde Barnrättsdagarna 2018 och fortfarande lika relevant. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i?

1000 kronorsloppet, YouTube Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss