Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Deponera arrende

Du kan deponera arrende om du exempelvis anser att du har rätt till avdrag på avgiften. Ansök om deponering av arrende hos Länsstyrelsen.

Om du anser att du har rätt till avdrag på arrendeavgiften har du möjlighet att deponera det avdragna beloppet hos Länsstyrelsen. Du kan på detta sätt undvika att arrenderätten går förlorad på grund av att du inte har betalat avgiften i rätt tid.

Om du väljer att deponera arrende istället för att låta bli att betala kan jordägaren inte hävda att arrenderätten är förverkad för att du inte har betalat. Du kan dock gå miste om arrenderätten om du deponerar en för stor del av avgiften. Till exempel hela arrendeavgiften även om bara en tjugondel av arrendeställets ägor har försämrats genom exempelvis jordras. Arrenderätten kan också förverkas om du deponerar efter avgiftens förfallodag.

I vilka situationer kan du deponera arrende?

Som arrendator har du rätt att deponera arrendeavgift om du anser att du:

 • har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken
 • har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
 • har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister
 • har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller
 • inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.

Så gör du för att deponera arrende

En ansökan om deponering av arrende består av tre delar.

 1. Du skickar in en ansökan till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger
 2. Du betalar in pengarna du vill deponera.
 3. Du betalar in en säkerhet.

Vi kan inte fatta beslut om deponering innan du gjort alla tre delar.

Betala in pengarna

Vid det första inbetalningstillfället

Ange du ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet, till exempel: ”012345-6789, Aktiebolag AB”.

Vid kommande inbetalningstillfällen

Om du vill fortsätta deponera av samma orsak som vid det första tillfället, ange

 • det ärendenummer du fick vid den första deponeringen
 • månad eller kvartal som depositionen avser
 • arrendeavgiftens förfallodag
 • storleken på eventuell pant (till exempel: ”208-12345-2023, januari 2023, 31 januari 2023, pant 10 000”).

Betala in pengarna till bankgiro 5198-4771.

 • Lämna säkerhet för att få deponera
  För att du som hyresgäst ska få deponera pengar hos Länsstyrelsen måste du lämna en säkerhet i form av en pant eller borgensförbindelse. Säkerheten ska täcka eventuella rättegångskostnader och dröjsmålsränta om hyresvärden eller jordägaren enligt domstol får rätt till det deponerade beloppet.
 • Länsstyrelsen begär en säkerhet motsvarande nedanstående belopp.

‌Belopp 2024

Deponerat belopp

Säkerhet

0 – 28 650 kr (1/2 basbelopp)

 2 000 kr

28 651 – 50 000 kr

10 000 kr

50 001 – 100 000 kr

20 000 kr

100 001 – 250 000 kr

30 000 kr

250 001 kr -

ytterligare 10 000 kr för varje påbörjat belopp om 250 000 kr

Om du deponerar mindre summor vid flera tillfällen får du komplettera med den högre panten som den sammanlagda summan av deponerade medel motsvarar. Borgensförbindelse behöver inte säkerställa mer än motsvarande pantsäkerhet.

Om vi fattar beslut om att du får deponera hyra meddelar vi det till hyresvärden. Hyresvärden har då möjlighet att göra en överenskommelse med dig eller väcka talan (ta ärendet till domstol) för att få ut pengarna.

Utbetalning av deponerat arrende

Du har rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om alla dessa tre omständigheter är uppfyllda:

 • det har gått tre månader sedan sista betalningsdagen för arrendeavgiften
 • det har gått tre månader sedan Länsstyrelsen sände ut underrättelse om deponeringen till jordägaren
 • jordägaren har inte visat Länsstyrelsen att denne tagit ärendet till domstol för att få ut pengarna.

Jordägaren förlorar inte rätten till arrendeavgiften för att du får tillbaka det deponerade beloppet. Jordägarens eventuella fordran finns kvar och jordägaren kan väcka talan om fordran mot dig inom preskriptionstiden.

Du har även rätt att få tillbaka det deponerade beloppet om du och jordägaren är överens om det.

Ansökan om utbetalning

Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär ut pengarna. Om utbetalning ska göras för att parterna har kommit överens om det så ska vidimerad kopia av skriftligt avtal sändas in tillsammans med ansökan. Av avtalet ska det framgå vem som äger rätt att lyfta det deponerade beloppet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss