Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Riskhanteringsplan för översvämningar i Örebro tätort

I december 2021 beslutades en ny riskhanteringsplan för översvämningar i Örebro tätort som gäller för 2022-2027. Det övergripande syftet med en riskhanteringsplan är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap. Planen innehåller mål och åtgärder som ska skydda människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet om tätorten skulle drabbas av översvämning. Arbetet med riskhanteringsplanen har skett i samverkan med flera andra aktörer som också ansvarar för att genomföra åtgärderna utifrån planen.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder

På klimatanpassningsportalen finns information om många olika sätt att finansiera klimatanpassningsåtgärder.

Finansiering av klimatanpassningsåtgärder Länk till annan webbplats.

Boverket har tagit fram en förstudie som syftar till att skapa en bild av hur kunskapsläget ser ut gällande kostnader och finansiering för klimatanpassningsåtgärder, specifikt för områdena översvämning och erosion.

Rapport - Kostnader och finansiering för klimatanpassning på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsportalen (SMHI med flera)

Klimatanpassningsportalen är ett stöd till de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan nitton myndigheter och drivs av Nationellt kunskapscentrum och SMHI.

Klimatanpassningsportalen Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i Örebro län

Här kan du ta del av rapporter och annat underlag om klimatanpassning som kan komma till nytta för dig som arbetar med planering inom kommunen.

Handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

En handlingsplan från 2016 som visar hur vi i Örebro län ska arbeta med klimatanpassningar. Stort fokus ligger på kommunernas roll i klimatanpassningsarbetet eftersom arbetet som görs där är av avgörande betydelse.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län Länk till annan webbplats.

Framtidsklimat i Örebro län (SMHI)

Rapporten som tagits fram av SMHI beskriver dagens och framtidens klimat i Örebro län baserat på observationer och modellberäkningar utifrån olika scenarios för atmosfärens innehåll av växthusgaser.

Framtidsklimat i Örebro län - enligt RCP-scenarier (SMHI) Länk till annan webbplats.

Risk- och sårbarhetsanalys för Örebro län

En regional risk- och sårbarhetsanalys som en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet.

Risk- och sårbarhetsanalys Örebro län 2016 Länk till annan webbplats.

Värmekartläggning, Örebro tätort

På uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län har SMHI genomfört en kartläggning av strålningstemperatur inom Örebro tätort. Syftet är att visa hur den upplevda temperaturen varierar inom staden i dagens klimat och hur samma variation förväntas se ut i ett framtida klimat.

Värmekartläggning, Örebro tätort Pdf, 21 MB.

Värmeböljor

Värmeböljor i Örebro län
En rapport om temperaturen de senaste 100 åren som bland annat visat att det varit många värmeböljor, framförallt under 2000-talet. I rapporten diskuteras anpassningsåtgärder för att möta värmeböljor nu och i framtiden.

Värmeböljor i Örebro län Länk till annan webbplats.

Värmeböljornas påverkan på samhällsviktiga sektorer (MSB)
Rapport som fördjupar kunskaperna om effekterna av en värmebölja på tre samhällsviktiga sektorer i Örebro län - transporter, skydd och säkerhet samt dricksvattenförsörjning.

Hur värme påverkar samhällsviktiga sektorer (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stormar

En rapport som beskriver stormarnas konsekvenser i länet. Rapporten tar upp hur man kan förebygga för att minska konsekvenserna av stormar.

Stormar i Örebro län Länk till annan webbplats.

Ras- och skredrisker

En rapport som analyserar potentiella ras- och skredområden i länet. Rapporten tar upp åtgärder för att minska risken för ras och skred.

Ras- och skredrisker i Örebro län Länk till annan webbplats.

Skyfall

En rapport om inträffade skyfall och analyser om ett blötare klimat i framtiden. Rapporten tar upp vilka anpassningar som kan behöva göras.

Skyfall i Örebro län Länk till annan webbplats.

Översvämningar

Översvämningar i Örebro län
En rapport som visar större översvämningar och skyfall i länet sedan år 1900. Risker och översvämningsområden i länets större avrinningsområden beskrivs.

Översvämningar i Örebro län Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för översvämning i Lindesberg 2016–2021
Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen var att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap.

Riskhanteringsplan för översvämning i Lindesberg tätort 2016–2021 Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro
Det övergripande syftet med riskhanteringsplanen är att skapa förutsättningar för att minska riskerna med och konsekvenserna av översvämningar. Särskild vikt läggs på förebyggande arbete, kunskapshöjning samt skydd och beredskap.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2022–2027 Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för översvämning i Örebro tätort 2016–2021 Länk till annan webbplats.

Grönstruktur och mångfunktionella ytor (Boverket)

En nationell publikation om att få in klimatanpassning av städer genom grönområden och vatten i den fysiska planeringen.

Mångfunktionella ytor – Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur (Boverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips och råd för att arbeta med klimatanpassning

En vägledning för kommuner med tips och råd om hur man kan arbeta med klimatanpassning genom planinstrumenten i PBL och genom processverktyg för att ta fram och integrera en klimatanpassningsplan i den kommunala verksamheten.

Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Checklista för klimatanpassade detalj- och översiktsplaner

Checklista för att säkerställa att hänsyn tas till effekter av ett förändrat klimat. Checklistan är till för att stödja de som granskar eller tar fram översiktsplaner och detaljplaner.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för kommun och länsstyrelse Länk till annan webbplats.

Översvämning och fysisk planering

Rapport med rekommendationer om hur man vid fysisk samhällsplanering bör ta hänsyn till översvämningsrisker för att begränsa konsekvenserna av höga flöden.

Översvämningsrisker i fysisk planering – Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss