Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöprövningsdelegationen prövar inte Saab Bofors Test Center AB:s ansökan

Illustration, paragraftecken

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län har fattat beslut om att avvisa Saab Bofors Test Center AB:s ansökan om villkorsändring för att få utöka tiderna för sina testskjutningar av ammunition vid Bofors skjutfält under vardagskvällar och helger.

I ärendet har bolaget ansökt om en villkorsändring från sina gällande tider att bedriva testskjutningar. Det i sin tur är något som regleras i det gällande tillståndet.

Miljöprövningsdelegationen är medveten om det allvarliga säkerhetspolitiska läget och har förståelse för behovet av den yrkade ändringen. I enlighet med vad Mark- och miljödomstolen har bedömt i anmälningsärendet, utgör dock en sådan ändring som bolaget ansöker om en ändring av en tillståndspliktig verksamhet där ändringen i sig innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma (1 kap. 4 § p. 2 miljöprövningsförordningen). Det betyder att ändringen är tillståndspliktig och kräver att bolaget åtminstone ansöker om ändringstillstånd.

Då den ansökta ändringen kräver i vart fall ändringstillstånd kan den inte göras inom ramen för en villkorsändring enligt 24 kap. 13 § miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen avvisar därför bolagets ansökan.

Det här har hänt

I april 2023 inkom bolaget med en anmälan om att inom ramen för sitt gällande tillstånd utöka sina testskjutningar vardagskvällar och helger. I maj samma år beslutade Länsstyrelsen i Örebro län att godta bolagets anmälan. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde Länsstyrelsens beslut att ge bolaget rätt att utöka tiderna för sina testskjutningar. Domstolen bedömde att det är uppenbart att den anmälda ändringen innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma, och att en sådan ändring kräver en ansökan om ändringstillstånd.

I augusti 2023 överklagade bolaget mark- och miljödomstolens dom och begärde prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. I november 2023 avslogs begäran om prövningstillstånd. Därmed kvarstår mark- och miljödomstolens dom att upphäva Länsstyrelsens beslut.

I oktober 2023 ansökte bolaget till Miljöprövningsdelegationen om en villkorsändring i sitt gällande tillstånd för att kunna testskjuta på andra tider. En sådan förändring är dock tillståndspliktig och kräver att bolaget i vart fall ansöker om ändringstillstånd.

Det här händer nu

Bolaget har delgetts information hur de kan gå till väga för att ansöka om ändringstillstånd.

Kontakt

Victoria Holmgren

Presskommunikatör

Telefon 0730-64 13 35

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss