Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta resultat kallas valnattsresultat och redovisar rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Vid ett val till landstings- och kommunfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandaten (platserna) mellan partierna när räkningen är klar. Ledamöter och ersättare utses. Vid val till riksdag och Europaparlament är det Valmyndigheten som ansvarar för mandatfördelningen.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats http://www.val.se/ Länk till annan webbplats..

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till landstingsfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Länsstyrelsen i Örebro län beräknar att räkningen av länets röster till EU-valet tar 3 dagar. Resultat av valet till Europaparlamentet för hela riket brukar bli klart inom en vecka efter valdagen.

Om du vill arbeta som röstmottagare i en förtidsröstningslokal eller i vallokal på valdagen ska du ta kontakt med valnämnden i din kommun.

Länsstyrelsen rekryterar oftast rösträknare inför val. Tjänsterna utlyses då på sidan Jobba hos oss.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig till exempel om:

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valkuvertet eller valsedeln är märkt
 • en felaktig valsedel använts, exempelvis en valsedel till ett kommunval som använts i Europaparlamentsvalet.

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att...

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp)
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar)
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning)

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och vår egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och höja kunskapen om påverkan.

Sverige har ett robust valsystem. Det är decentraliserat, manuellt och transparent.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
 • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft
 • Rättssäkert: alla röster kontrolleras i ett antal led och valhandläggare och jurister bedömer om en röstsedel är giltig, i de fall det finns tveksamheter.

Effekten blir att det är svårt att manipulera valresultatet.

Länsstyrelsen samarbetar med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) 

Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning. Vid behov för vi även informationen vidare till valnämnderna i kommunerna.

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som du ska kontakta. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen du ska kontakta.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen och höja kunskapen om påverkan.

Höjt deltagande i länet i EU-valet 2019

Länets valdeltagande i Europaparlamentsvalet var högre denna gång än 2014. Länets valdeltagande landade på 53,44 procent. Vid Europaparlamentsvalet 2014 låg valdeltagandet på 49,94 procent. Länsstyrelsen kontrollräknade 120 081 röster.

Valdeltagande EU i Örebro län 53,44 procent

Den 9 september 2018 genomfördes ordinarie val till riksdagen landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Sverige. Länsstyrelsens rösträknare har bläddrat, sorterat och räknat 594 393 valsedlar (röster) och noterat 147 391 personkryss. ​Här kan du se det slutliga valresultatet för länet.

Val till riksdagen, riksdagsvalkrets Örebro län (Valmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Val till riksdagen, beslutat resultat efter att alla valdistrikt räknats (Valmyndigheten)
Länk till annan webbplats.

Klicka på den kommun du är intresserad av för att komma till siffrorna på Valmyndighetens webbplats.

Karta Örebro län Slutgiltigt valresulat Örebro kommun Slutgiltigt valresultat i Askersunds kommun Slutgiltigt valresultat i Degerfors kommun Slutgiltigt resultat i Hallsbergs kommun Slutgiltigt valresultat i Karlskoga Slutgiltigt valresultat i Hällefors kommun Slutgiltigt valresultat Kumla kommun Slutgiltigt valresultat Laxå kommun Slutgiltigt valresultat i Lekebergs kommun Slutgiltgt valresultat i Lindesbergs kommun Slutgiltigt valresultat Ljusnarsbergs kommun Slutgiltigt valresultat i Nora kommun

Klicka på respektive valkrets för landstingsvalet i Örebro län för att komma till siffrorna på Valmyndighetens webbplats.

Illustration, Karta över Örebro läns fyra valkretsar i landstingsvalet Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Norra Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Västra Slutresultat landstingsvalet Örebro-Lekberg Slutresultat landstingsvalet Örebro läns Södra


Valdeltagandet i länet


Antal röster, personval och valdeltagande i Örebro län.


Antal röster
Örebro län

Antal personkryss
Örebro län

Valdeltagande
Örebro län

Valdeltagande
i Riket

Riksdag

197 100

46 255

87,67 %

85,81 %

Kommuner

199 023

56 395

85,37 %

84,12 %

Landsting

198 270

44 741

85,05 %

83,75 %

Valdeltagandet i Örebro län till riksdagen är 1,86 procentenheter högre än genomsnittet i riket. I Örebro län har valdeltagandet till riksdagsvalet ökat med 0,92 procentenheter till 87,67 procent från förra valet.

Kontakt

Emma Sjöholm

Valsamordnare

Telefon 010-224 83 13

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss