Norrbottens kulturmiljöprogram

Om publikationen

Löpnummer: Saknas

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 19

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Studenter om vintern på Luleå tekniska universitetsområde

Norrbottens kulturmiljöprofil beskriver det som är karaktäristiskt för Norrbotten med historiska spår och
sammanhang som kan avläsas i landskapet och bebyggelsen.

Mångfald och variation präglar det kulturarv som avtecknar sig i det varierande landskapet, från
skärgårdens öar, längs älvdalarna, genom inlandets skogar och till fjällvärlden. Överallt finns mer eller mindre tydliga spår efter människorna som levt här under årtusendena före oss. De mångskiftande förutsättningarna har gett många olika uttryck för de näringar man levt av. Ortnamnen, bebyggelsen och landskapets nyttjande berättar om samisk, tornedalsfinsk och svensk kultur.

Jakt och fiske har varit de näringar som människorna levt av under större delen av förhistorisk tid. Under perioden järnålder- medeltid blev handeln allt viktigare och renskötseln uppkom. Den agrara bebyggelsen verkar ha två ursprung, dels ett i Tornedalen som kan spåras till 1000- och 1100-talet, dels ett sydligt vid Luleälvens
mynning som dateras till 1200-talet. Fångstnäringarna fortsatte att spela en viktig roll och det har varit vanligt att man försörjt sig genom att kombinera flera näringar. I kustlandets rikaste bygder har jordbruket, som haft sin tyngdpunkt i boskapsskötseln, kompletterats med näringsfång, som jakt, fiske och handel. På samma sätt har
samerna jagat, fiskat, handlat och drivit jordbruk vid sidan av renskötseln. Vilket näringsfång som dominerat har varierat över tid och mellan olika områden. Än idag har jakten och fisket en stor betydelse för livskvaliteten för många människor som lever här, men också som bas för turism.

Utvalda kulturmiljöer

Bland bilagorna finns hela kulturmiljöprogrammet med utvalda kulturmiljöer inom respektive kommun.

Kontakt