ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom:

  • utbildning och information till kommuner
  • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Så arbetar vi i länet

Länsstyrelsen träffar länets kommuner och andra organisationer i olika nätverk
för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning
och tobak. Nätverksträffar är ofta tematiska utifrån nätverkens behov, och
innehåller både erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för nätverkens
medlemmar. Länet har ingen regional ANDT-strategi, utan jobbar utifrån den nationella
strategin.

Projektmedel till aktiviteter mot alkohol och droger

Det går inte att söka medel hos länsstyrelsen för att genomföra projekt eller aktiviteter mot alkohol och droger. Folkhälsomyndigheten beviljar årligen projektmedel till ansökningar som genomförs i samverkan med forskning, under förutsättning att regeringen beslutar om det.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringens skrivelse om den samlade strategin på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Information till tonårsföräldrar

Här kan du som är tonårsförälder få mer information på olika språk om alkohol, tobak och nikotinprodukter samt tramadol och cannabis.

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska, farsi

Somaliska

Spanska

Svenska

Tigrinja

Turkiska

Kontakt

Sandra Schylander

Tillsyn alkohol, tobak och elektroniska cigaretter