Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen stödjer kommunerna när de tar fram riktlinjer för bostadsförsörjning och i deras arbete att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi rapporterar vilka värden kommunala bostadsbolag för över till kommunerna.

Länsstyrelsen ska

 • stötta kommunerna i arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
 • ta fram en regional bostadmarknadsanalys varje år
 • rapportera hur stora värden som kommunala bostadsbolag överför till sina ägare
 • stötta kommunerna att minska hemlöshet och vräkningar.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Länsstyrelsens ska bland annat

 • lämna råd och information till kommunerna för deras bostadsförsörjning
 • yttra sig över deras riktlinjer
 • peka ut behov av samordning mellan kommuner.

Bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen tar varje år fram en bostadsmarknadsanalys om situationen i länet. Vi lämnar analysen till Boverket.

Regionala bostadsmarknadsanalyser, Boverket Länk till annan webbplats.

Bostadsmarknaden i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. Vi ger kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. I detta arbete ingår bland annat att ta fram årliga regionala analyser av läget på bostadsmarknaden. Här kan du ta del av resultatet från dessa analyser.

Bostadsmarknadsanalys för Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2024 Länk till annan webbplats.

Genom vår sökruta kan du hitta tidigare års bostadsmarknadsanalyser.

Fördjupad bostadsmarknadsanalys 2023

Under fjolåret tog Länsstyrelsen fram en fördjupad bostadsmarknadsanalys, finansierad med EU-medel genom deltagandet i North Sweden Green Deal. Analysen presenterades i augusti 2023.

North Sweden Green Deal är ett initiativ för att förverkliga en hållbar samhällsomställning, i kölvattnet av de nya industrietableringarna. Projektet drivs av Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans med en mängd andra aktörer. Det finansieras av Europeiska regionalfonden (ERUF).

Analys av marknadsförutsättningar, efterfrågan och behov av bostäder i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Varje år ska länsstyrelsen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen och hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analysen baseras på olika källor, bland annat den årliga bostadsmarknadsenkäten som samtliga kommuner besvarar.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen ger inspiration och utgör ett underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Boverket har som årlig uppgift att sammanställa länens bostadsmarknadsanalyser och lämna dessa vidare till regeringen.

Bostadsmarknadsenkät

För att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden och kunna ta fram den regionala bostadsmarknadsanalysen skickas varje år en enkät till landets kommuner.

Syftet med enkäten är att kunna ge en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tiden och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Länsstyrelsen samarbetar med Boverket i denna undersökning.

Hur stora värden för kommunala bostadsbolag över?

Länsstyrelsen sammanställer varje år uppgifter från alla kommunala bostadsbolag över hur mycket pengar de för över till kommunen. Rapporten lämnar vi till Boverket.

Värdeöverföring från allmännyttiga bostadsföretag, Boverket Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna att motverka vräkningar.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett utbildningsmaterial för att förebygga vräkning.

Det är sex korta filmavsnitt med före detta jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Vi har också tagit fram en broschyr i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete", Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka hemlöshet

Länsstyrelserna ska stödja kommunernas arbete med att förebygga hemlöshet. Vi ska ge kommunerna stöd genom

 • kunskaps- och metodutveckling
 • att erbjuda erfarenhetsutbyte
 • att lyfta goda exempel
 • stötta samverkan på lokal och regional nivå.

Broschyren "Att motverka hemlöshet - vad kan en kommun göra? ", Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Regeringens nationella hemlöshetsstrategi för 2022–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss