Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Fiskevårdsbidrag

Havs- och vattenmyndigheten delar varje år ut bidrag till fiskevårdande åtgärder. Länsstyrelsen i respektive län administrerar och fördelar fiskevårdsbidraget inom det egna länet. Länsstyrelsen delar i första hand ut fiskevårdsbidrag till åtgärder som främjar fisket i områden där fisket är fritt för allmänheten och till åtgärder som bevarar hotade arter och stammar av fisk.

Exempel på åtgärder som kan få stöd:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (flottledsrensade vattendrag)
 • fiskevårdsplaner
 • byggande av fiskvandringsvägar
 • utrivning av dammar.

Bidrag utgör normalt 50 procent av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas med en högre andel. Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa fiskevårdsprojekt kan kräva dispens från strandskyddslagstiftningen, samråd enligt Miljöbalken samt tillstånd från berörda mark- och vattenägare.

Plantera ut fisk och kräftor

All utplantering av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och dels att förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter.

På ansökan ska det framgå varifrån fisken ska hämtas. För att minska risken att sprida smittor vid utplantering ska du välja kontrollerad och frisk fisk. Det är du som sätter ut fisken som är ansvarig att se till att den är frisk och fri från sjukdom när den sätts ut.

Ansök om tillstånd för att plantera ut fisk

Avvägning mellan nytta och risk

Vid prövning av ansökan om tillstånd till utplantering tar Länsstyrelsen hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk.

Hur länge gäller tillståndet?

Ett tillstånd gäller aldrig längre än ett år från beslutsdatum, på den tillståndsgivna mängden fisk och från den leverantör som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.

Redovisning

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen på den redovisningsblankett som skickas ut tillsammans med Länsstyrelsens beslut om tillstånd till utplantering, alternativt i vårt webbformulär.

Redovisa utplantering av fisk

Biotopförbättrande åtgärder

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt. Istället för utplantering av fisk kan biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss