Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både allmänna fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureIT Länk till annan webbplats.

Fjällfiske i Norrbottens län

I Norrbotten är statens vatten ovan odlingsgränsen uppdelat på fyra olika fiskekort.

 • Arjeplog
 • Gällivare
 • Jokkmokk
 • Kiruna.

För att få fiska i våra vatten krävs fiskekort för det område du tänkt fiska i. Ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap av målsman med fiskekort.

Priser

 • 70 kronor för 1 dygn
 • 125 kronor för 3 dygn
 • 220 kronor för 7 dygn
 • 440 kronor för ett kalenderår
 • Flera personer som bor på samma adress kan lösa årskort/familjemedlem för 125 kronor.

Var köper jag fiskekort?

Du kan köpa fiskekort online eller hos en återförsäljare.

NatureIT Länk till annan webbplats.

För information om aktuella återförsäljare, se årets fiskekortsbilagor.

För fiske i kvoterade vatten behövs ett särskilt tillstånd.

Ansökan om fiske i kvoterade vatten

Med hjälp av våra fiskekortsbilagor kan du se vilka regler som gäller i respektive
kommun samt via kartorna se var de olika vattnen ligger och vad de heter. För
att kartorna inte ska bli för plottriga är vegetationsuppdelningen på kartorna
mycket grov med bara två olika varianter; kalfjäll eller skog. Här hittar du våra kartbilagor:

Kartbilaga för Arjeplog Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga för Gällivare Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga för Jokkmokk Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilaga för Kiruna Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan även beställa aktuella fiskekortsbilagor i pappersformat från
Länsstyrelsen. Mejla oss och berätta vilka fiskekortsbilagor du vill beställa.

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

In english

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

Ansökan är öppen varje år mellan den 1 januari och sista april. Tilldelningen sker genom lottning i maj.

Ansökan om fiske i kvoterade vatten

Långsiktigt hållbart fjällfiske

Vattnen i norrbottensfjällen är i många fall lika varierande som landskapet de ligger i. Du kan därför hitta vatten som är perfekt lämpade för din favoritmetod vare sig du gillar att spinnfiska, flugfiska, pimpla eller köra trolling.

De fiskarter som de flesta kommer hit för att fiska är röding, öring och harr, men vi vill gärna uppmana dig att inte glömma bort arter som sik, abborre och gädda. Dessa arter kan i många vatten nedanför kalfjället bjuda på fantastiska fiskeupplevelser och är ett bra komplement till det traditionella fjällfisket.

Medan många norrbottniska fjällvatten sedan lång tid är väl kända för sitt fiske efter öring, röding och harr så är det mindre känt att området också kan erbjuda unika möjligheter till laxfiske i fjällnära miljöer. I Norrbotten finns de sista stora outbyggda laxälvarna i hela Östersjöområdet. Detta är den enda delen av Sverige där laxen vandrar ända upp till fjällområdet på väg till sina lekplatser.

Allt fiske ovan odlingsgränsen ska vara långsiktigt hållbart. Därför behöver du som fiskar i fjällen anpassa dig lite extra till denna känsliga miljö.

 • Ta vara på ditt eget skräp. Du befinner dig i en mycket känslig miljö där skador på mark och vegetation tar lång tid att läka.
 • Var sparsam i fångsten av fisk. Tidsperioden då vattentemperaturen är tillräckligt hög för att fisken ska kunna växa är mycket kort. I kombination med näringsfattiga vatten och ett extremt klimat är produktionen av fisk därför mycket låg i de flesta vattnen.
 • Respektera fångstbegränsningarna. Vissa vatten har speciella regleringar. Dessa fångstbegränsningar anges i respektive fiskekortsbilaga.
 • Generell fångstbegränsning för öring och harr: max 5 fiskar per person och dag. Gäller i övriga vatten. Släpp tillbaka övrig fisk.
 • Respektera den känsliga rennäringen. Tänk på att inte störa din omgivning.

Länsstyrelsen har beslutat att följande generella fiskeregler ska gälla i de vatten som upplåts till allmänheten på statens mark ovan odlingsgränsen.

 • Det är tillåtet att ta upp och behålla högst 5 öringar och harrar per fiskare och dag (exempel: antingen 5 harrar eller 2 harrar och 3 öringar).
 • Minsta tillåtna längd för att avliva och behålla fisk är: 35 cm för öring och harr samt 50 cm för lax. Fiskens längd mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
 • I Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det endast tillåtet att behålla högst en öring per fiskare och dag i storleken 35-45 cm. All öring som är större eller mindre än detta mått ska ovillkorligen släppas tillbaka (enligt fiskeriverkets föreskrifter FIFS 2004:37).
 • Vid laxfiske i Lainio- och Kaitumälven gäller speciella regler. Se fiskekortsbilagan för Kiruna respektive Gällivare kommun.
 • För att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet i strömmande vatten. Eventuella undantag framgår av fiskekortsbilagorna.
 • För att skydda öringen i samband med lek är fiske efter öring förbjudet i strömmande vatten mellan 1 september och 14 oktober. Öring som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.
 • För att skydda harren i samband med lek är fiske efter harr förbjudet mellan 10 maj och 10 juni i Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommun, samt mellan 15 maj och 15 juni i Kiruna kommun. Harr som fångas under denna period ska ovillkorligen släppas tillbaka, oavsett storlek.
 • För att begränsa fångstuttaget i mindre vattendrag är pimpelfiske i strömmande vatten och sel förbjudet i samtliga vattendrag utom huvudälvarna Piteälven, Kalixälven och Torneälven. Med sel menas lugnvattenområden kortare än 1 km och en högsta bredd understigande 200 meter.
 • Vid fiske i Kalix-, Kaitum-, Torne- och Lainioälven är det förbjudet att avliva och behålla honlax. Anledningen till det är honornas höga reproduktionsvärde.
 • Fiske från båt är inte tillåtet på Kaitumälven.
 • Sumpning av fisk är inte tillåtet.

Var extra uppmärksam på regler i vatten med speciella begränsningar, kvoterade vatten och vid trollingfiske.

I vatten med speciella begränsningar samt i kvoterade vatten och vid trollingfiske gäller dessutom de regler som står i fiskekortsbilagorna för respektive kommun och i det informationsmaterial som finns för de kvoterade vattnen och för trollingfisket.

Förutom de regler vi har nämnt här gäller Fiskelagen (1993:787) samt Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som grundläggande regelverk. I de delar av vattendragen som ligger nedanför de definitiva vandringshindren (det vill säga den laxförande sträckan) gäller dessutom Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37).

Du kan läsa mer om reglerna på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.. I egenskap av förvaltare av statens vatten ovan odlingsgränsen äger Länsstyrelsen rätt att besluta om ytterligare regler.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser
som gäller för det vatten du fiskar i, samt var den geografiska gränsen går för
området där fiskekortet gäller. Du som fiskar skall därför alltid ha fiskekortsbilagan till hands. Även om du inte tagit del av informationen i fiskekortsbilagan bär du ensam ansvaret i det fall du bryter mot bestämmelserna eller fiskar i otillåtet område.

För att det ska vara meningsfullt att släppa tillbaka fisk som man inte behöver är det viktigt att hantera den på rätt sätt.

De två viktigaste faktorerna för fiskens överlevnad när den ska släppas tillbaka är:

 • var i munnen fisken har krokats
 • vattnets temperatur.

Fiskar som krokats djupt i svalget, i gälarna eller i ögonen drabbas ofta av blödningar. Blödningarna kan i många fall leda till att fisken så småningom avlider. Vid hög vattentemperatur finns risk att fisken förgiftas av den mjölksyra som byggs upp i fiskens muskler under drillningen. En alltför utdragen drillning kan ge samma effekt även vid lägre vattentemperatur.

Minimera risken för skador på fisken

Ett första steg är att använda rätt redskap i rätt vatten. Undvik naturliga beten. Fisk som fångats med naturliga beten som mask, räka eller liknande och sedan släppts tillbaka dör i avsevärt högre utsträckning än fisk som fångats på konstgjorda beten. Naturliga beten sväljs ofta djupare av fisken vilket ökar risken för allvarliga skador.

Eftersom våra strömmande vatten är viktiga uppväxtområden för ungstadierna av fisk är fiske med naturliga beten speciellt olämpligt i dessa vatten. Det är på grund av detta som det är förbjudet att fiska med naturliga beten i strömmande vatten i samtliga fjällkommuner. Detta förbud gäller även om din ambition är att släppa tillbaka fisk under minimimåttet.

Drilla fisken så snabbt och effektivt som möjligt så att fisken inte drabbas av mjölksyraförgiftning. Undvik för lätt utrustning. För tunn lina eller för mjukt spö medför att fisken drillas under onödigt lång tid. Mjölksyran hinner då byggas upp och risken för allvarliga skador på fisken ökar.

Frisläppande

För själva avkrokningen och släppandet av fisken finns några tumregler att tänka på:

 • Undvik att ta upp fisken ur vattnet - en ytligt krokad fisk kan ofta krokas av medan den fortfarande är i vattnet. Ta tag i kroken och vrid så att fiskens egen tyngd får den att glida av krokspetsen.
 • Om fisken sitter hårdare och du måste hålla i den för att kunna kroka av den, bör du fukta handen innan du tar i fisken. På detta sätt undviker du skador på fiskens slemlager som är ett mycket viktigt skydd mot infektioner. Undvik att krama fisken över det känsliga bukområdet och vidrör ej gälarna.
 • En fisk som vänder buken upp när du släpper den kan du hjälpa genom att hålla den rättvänd med huvudet mot strömmen så att friskt vatten kan syresätta gälarna. En ökad syresättning snabbar på nedbrytningen av mjölksyra och fisken återhämtar sig fortare. När fisken visar tecken på att vilja slå sig fri kan du pröva att släppa den - men släpp den inte i huvudströmmen direkt utan låt den få chans att hitta strömlä så att den kan fortsätta att återhämta sig.
 • Om fisken blöder ymnigt eller inte visar tecken på återhämtning bör du avliva den och spara den som en del av din dagsfångst (bag-limit).

Olika typer av fiske

För dig som är intresserad av flugfiske finns 18 flugfiskeområden där endast flugfiske är tillåtet. Sju av dessa är tillgängliga genom Arjeplogskortet och två genom Kirunakortet.

Övriga är kvoterade vatten som kräver ett speciellt tillstånd.

Fiska i kvoterade vatten

För dig som är intresserad av trollingfiske finns fyra vatten där det är tillåtet: Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk.

Regler för trollingfiske

Vid trollingfiske gäller speciella regler och fångstbegränsningar.

 • Fiske med djuprigg och sidoparavaner är tillåtet i Stora Lulevatten, Tjeggelvas, Hornavan och Torneträsk.
 • Fiske får ske med maximalt tre spön per fiskare och ett bete per spö.
 • Maximalt sex spön per båt är tillåtet.
 • Fångstbegränsningen är satt till tre laxartade fiskar (lax, öring, röding, harr) per fiskare och dag.

Tillstånd

 • För att få trollingfiska måste du först köpa ett kommunkort.
 • Om du vill ro drag eller släpa långedrag med ett spö är du som fiskare inte begränsad till trollingvatten, men du måste först köpa ett kommunkort.

Visa hänsyn

Var försiktig när du är ute och tänk på att visa hänsyn till andra fiskare. Du som
trollingfiskar tar ofta mer plats än andra fiskare och har därför ett speciellt
ansvar för att inte störa andra.

De flesta fisketurister som besöker Norrbottensfjällen väljer att komma hit under sommarperioden, ofta med målet att få uppleva sina drömmars flugfiske. För oss som bor här uppe är emellertid inte denna prioritering lika självklar. För många norrbottningar är det i stället vårvintern i fjällen som är fiskeårets stora höjdpunkt. Denna tid erbjuder ofta stabila väderförhållanden och den ökade solinstrålningen sätter fart på livet i sjöarna även under metertjocka isar. Möjligheterna till enkla transporter med snöskoter gör också att många avlägsna vatten som sällan får besök sommartid, blir lätta att nå och utforska.

Rödingfiske

Drömbilden av vinterfiske är för många att ligga på ett renskinn i värmande vårsol på en liten fjällsjö och kika ner på en skimrande undervattensvärld där rödingblänket lockande fladdrar omkring. Väntan på det magiska ögonblicket när en bred rödingrygg flankerad av kritvita fenkanter glider in i synfältet kan ibland bli lång men för många har detta mindre betydelse eftersom upplevelsen bjuder på så mycket mer än enbart själva fångsten. När sedan allt stämmer och du befinner dig på rätt ställe och vid rätt tid så kan fisket milt sagt bli snabbt och actionfyllt med rejäla fångster som följd. Ingenstans torde möjligheterna att få uppleva detta vara större än i Norrbottensfjällens tusentals rödingsjöar.

Andra arter

Trots att du här kan hitta landets kanske bästa rödingpimpling vill vi gärna uppmärksamma dig på de andra typer av vinterfiske som du kan bedriva här. För den som vill bredda sig och utveckla sitt vinterfiske finns närmast gränslösa möjligheter att prova olika arter, metoder och vatten.

I en del fjällsjöar delar rödingen livsutrymme med harren som kan erbjuda fantastiska möjligheter till spännande kikpimpling på grunt vatten. Ett exempel på ett sådant vatten är den legendariska sjön Råstojaure. När du kommer ner i skogslandet börjar arter som sik och abborre uppträda tillsammans med harren. I många vatten är fisketrycket efter dessa arter mycket lågt och både sik och abborre kan växa till rejäla storlekar

I skogslandet hittar du också starka och ofiskade gäddbestånd. Den som vill testa modernt gäddmete från is har här obegränsade valmöjligheter på vatten där man kan utveckla sitt fiske. Tänk bara på att det är förbjudet att transportera levande betesfisk mellan olika sjöar och att du därför lämpligen fångar din betesfisk i samma vatten som du fångar gäddan i.

En fisk som du nästan aldrig träffar på under sommaren men som kan vara en desto vanligare bekantskap under vintern är laken. Vår enda sötvattenslevande torskfisk är en personlighet som milt sagt väcker blandade känslor. Lika avskydd som den är av rödingfiskaren på fjällsjön, lika eftertraktad är den av den specialiserade lakpimplaren som på kvällen sitter i sin ark i väntan på att storlaken ska hugga.

Oavsett hur man väljer att betrakta laken så är det ett faktum att många av våra vatten håller starka lakbestånd som idag är en förbisedd och outnyttjad resurs. De rykten och rapporter som finns om jättelika lakar som fångats som bifångst vid annat fiske indikerar också att många vatten håller lakar av potentiella rekordformat. För den fördomsfrie isfiskaren finns här stora möjligheter att utveckla ett givande lakfiske oavsett om ens mål är att införskaffa en smaklig matfisk eller fånga lake av specimenformat. Det faktum att laken i våra fjäll- och skogssjöar ofta jagar aktivt även under dygnets ljusa timmar, vilket möjliggör kikpimpling, gör dessa möjligheter än mer spännande.

Regler för vinterfiske

Under vintern samlas fiskebestånden i mindre vattendrag i djupgropar. Ett alltför hårt fiske och stort fångstuttag under denna period kan därför kraftigt komma att påverka fiskbeståndet på flera kilometers strömsträcka. 

Här är vinterfiske förbjudet

Pimpelfiske är förbjudet i mindre vattendrag på strömmande vatten och i sel. Sel är ett lugnvattensområde som är kortare än en kilometer och där minsta bredd understiger 200 meter.

Bakgrund

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen.

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainoälvens lax samtidigt som stammen utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget.

Länsstyrelsen genomför därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainioälven som lyder under länsstyrelsen förvaltning. Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar införs som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten.

Regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering

Dessa regler gäller utöver de fiskeregler som anges på fiskekorten och fiskekortbilagan för Kiruna:

 • Fiske efter lax är endast tillåtet med giltigt fiskekort (Kirunakortet) och med innehav av särskild gälplomb (”tag”) för märkning av avlivad lax.
 • Innehav av gälplomb krävs även om fiskaren har för avsikt att återutsätta all fångad lax. På uppmaning av fisketillsynsman ska giltig och oanvänd gälplomb kunna uppvisas tillsammans med giltigt fiskekort.
 • Gälplomben ska fästas genom laxens mun och gällock direkt efter avlivning och på ett sådant sätt att gälplomben är permanent låst och inte kan öppnas.
 • Gälplomben ska sitta kvar på laxen fram tills den tillagas eller styckas/filéas för infrysning.
 • Innehav av avlivad lax som saknar märkning med giltig gälplomb eller där gälplomben inte är permanent låst innebär ett brott mot fiskereglerna och kan medföra polisanmälan och utestängning från möjligheten att köpa gälplomber följande säsong.
 • Det är tillåtet att avliva maximalt 1 lax per fiskande och dag oavsett hur många gälplomber man införskaffat.
 • Det är förbjudet att avliva honlax.

Inköp av gälplomb och fångstrapportering

Detta gäller vid inköp av gälplomb och fångstrapportering för laxfiske i Lainioälven:

 • Gälplomber kan köpas och hämtas på fyra platser i Kiruna kommun. Kontaktuppgifter:

Turistbyrån Kiruna. Telefon 0980-188 80

Kallax flyg, Kurravaara. Telefon 0980-202 50

Blinds kiosk och bensin i Övre Soppero. Telefon 0981-300 42

Jaktia/Outdoorshoppen i Kiruna. Telefon 0980-202 00

 • Pris: 100 kr/gälplomb
 • Vid inköp av gälplomb ska giltigt fiskekort och identifikationshandlingar (t.ex. körkort) uppvisas. Vid köpet registreras köparens personuppgifter och fiskekortnummer.
 • Till gälplomben medföljer krav på obligatorisk fångstrapport. Fångstrapportering sker online eller på pappersblankett. Rapportering ska ha skett senast 30 september samma år som plomben köps.
 • Underlåtelse att lämna fångstrapport medför att man utestängs från att köpa gälplomber följande säsong.
 • Maximalt antal gälplomber som kan köpas är:
  1-dygnskort - 1 gälplomb
  3-dygnskort - 1 gälplomb
  7-dygnskort - 2 gälplomber
  Årskort - 3 gälplomber
  Oavsett kombination av fiskekort kan maximalt 3 gälplomber köpas per person och år.
 • För innehavare av årskort för familj kan gälplomber (max. 3 st.) köpas av varje betalande familjemedlem.
 • Barn under 16 år som fiskar i sällskap med målsman kan inte köpa gälplomb men kan använda gälplomb inköpt av målsman.
 • Gälplomben är giltig och möjlig att använda under hela den tillåtna laxfiskesäsongen. En gälplomb som inköps i början på säsongen men inte använts kan således användas vid ett senare tillfälle.
 • Gälplomberna är numrerade och får ej överlåtas till annan fiskare.
 • En använd gälplomb får inte återanvändas.
 • Ingen återbetalning sker för oanvända gälplomber.

Kontakt

Fjällfiske Norrbotten