Fiska i länets hav och älvar

I Norrbottens län finns stora möjligheter att fiska längs kusten och här finns flera stora vilda laxälvar och stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Fritidsfiske i havet

I Norrbottens län finns stora möjligheter om du vill fiska längs kusten. Du kan exempelvis fiska öring med spö på sommaren, pimpla abborre på vårvintern eller fiska med nät efter siklöja på hösten. Stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring simmar längs kusten under sina lekvandringar.

Fiskereglerna för kustfiske är generösa och det finns större möjligheter att fiska med nät och andra rörliga redskap i Norrbotten jämfört med andra delar av Sverige.

Allmänna regler för fiske med redskap längs med Norrbottenskusten

Du får fiska med handredskap och rörliga redskap på allmänt och enskilda vatten om du är:

 • Svensk medborgare
 • Utländsk medborgare bosatt i Sverige.

Du får endast fiska med handredskap:

 • Utländsk medborgare och inte bosatt i Sverige.

Har du fiskelicens?

Du måste ha fiskelicens för att kunna sälja fisk eller produkter från fiske i havet.

Då måste du återutsätta fisken

Om du fångar fisk under för arten förbjuden tid, med förbjuden metod/redskap, eller inte uppfyller måttbestämmelser för arten, ska den fångade fisken genast återutsättas oavsett om den är död eller levande.

Råder fredningstid?

Fiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 oktober—31 december längs hela kusten. Harren är fredad från fiske under tiden 15 april—31 maj.

I vår broschyr finns kartor och illustrationer som omfattar Norrbottens län Kusfiskeregler. Informationen finns även som text på sidan.

Broschyr: Kustfiskeregler Norrbotten 2023 Pdf, 2.5 MB.

Varje svensk medborgare får fiska med handredskap och rörliga redskap i både allmänt och enskilt vatten längs Norrbottenskusten. Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i landet jämställs med svensk medborgare. Fiskerätten gäller alla fiskslag utom lax som är förbehållen yrkesfiskare och enskilda fiskerättsägare.

Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst 6 redskap användas samtidigt. Nätens totala längd får vara högst 180 meter och en långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Antalet redskap gäller per person som aktiv deltar i fisket.

Fiske med fasta redskap på enskilt vatten är förbehållet fiskerättsägaren. För att få fiska med fasta redskap på allmänt vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Personer som inte är svenska medborgare har samma rätt att fiska med handredskap som den som är svensk medborgare.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i. På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske längs svenska kusten. Alla aktuella regler och föreskrifter finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, www.havochvatten.se

Viktigt att känna till om laxfiske

Endast fiskerättsinnehavare har rätt att fiska efter lax med fasta och rörliga redskap på enskilt vatten.

Havs och Vattenmyndigheten (HaV) beslutar varje år om fiske- stopp för laxfiske.
I Norrbotten brukar det ske i två omgångar, en där allt fiske efter lax utanför Luleälvens terminalfiskeområde stoppas och en där även laxfiske inom Luleälvens
terminalfiskeområdet stoppas. Fiskestoppet styr över andra regler och kan därför
förkorta den tillåtna tiden att fiska lax. Det brukar ske under juli månad och brukar inte omfatta fiske efter lax med handredskap. Det är upp till dig som fiskar att
hålla dig uppdaterad om det är fiskestopp eller inte och för vilka redskap. Du kan
prenumerera på nyheter via e-post på HaVs hemsida under ”Nytt om fiskeregler”
och du kan även kontakta handläggare på HaV via telefon för aktuell information.

Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild fiskerätt skall redskapen vara märkta
med namn och adress eller med namn och telefonnummer på vakare (fasta redskap), fiskekula eller cylinder (rörliga redskap). Utöver denna märkning skall den som bedriver fritidsfiske märka redskapen med stora bokstaven ”F” medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka redskapen med ”ER”. Fiskekula eller cylinder ska vara minst 15 resp. 20 cm och i färgen röd, orange, gul eller vit. Handredskap behöver inte vara märkta. Redskap som saknar märkning konfiskeras vid tillsyn

Maskstorlek

De maskstorlekar för nät och liknande som anges i bestämmelserna avser sträckt maska, diagonallängd.

Definitioner

Allmänt vatten:

I princip allt kustvatten som finns 300 meter utanför fastlandet eller ö av minst 100 meters längd.

Enskilt vatten:

Allt vatten vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från öar som är minst 100
meter långa. Understiger vattendjupet tre meter vid 300-metersgränsen sträcker sig det enskilda vattnet i stället ut till tre meters djupkurva. Dessutom gäller på vissa platser de så kallade enklav- och kilometerreglerna.

Fast fiskeredskap

 1. Fiskebyggnad
 2. Fiskeredskap med ledarm om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Rörligt fiskeredskap

Alla fiskeredskap som inte räknas som fast fiskeredskap, exempelvis nät, mjärde
och långrev.

Handredskap (typ av rörligt redskap)

Spö, pilk, och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

En allmän regel är att gränsen går tvärs över vattendragens mynning mellan de
båda yttersta mynningsuddarna. För de större vattendragen finns gränser fastställda i FIFS 2004:36.

Räknas från fiskens nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
Lax: 60 cm
• Öring: 50 cm
• Harr: 35 cm
• Gös:
45 cm för alla tillåtna redskap förutom handredskap och ryssjor.
45–60 cm för handredskap och ryssjor.

De bestånd av kustlevande harr som finns i Norrbottens skärgårdar är unika i och
med att de lever hela sitt liv ute i skärgården och till stor del även förökar sig där.
För att öka skyddet av den kustlevande harren har nya regler införts. Dessa regler
gäller generellt i hela skärgårdsområdet:
• För att skydda harren under dess lektid är allt fiske efter harr förbjudet under
tiden 15 april - 31 maj
• Minimimåttet för harr är 35 cm
• Vid handredskapsfiske är det en fångstbegränsning på högst tre harrar per
person och dag (FIFS 2004:36)
Länsstyrelsen rekommenderar även att harrar över 45 cm återutsätts med anledning av deras stora reproduktionsvärde.

För att inte bryta mot föreskrivna regler ska fångad fisk genast återutsättas, död
eller levande, om den:
• Fångas under tid när det råder förbud mot fiske efter arten
• Fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten
• Inte uppnår för arten föreskrivet minimimått eller fönsteruttag

För att fisket ska bedrivas hållbart finns regler för att i viss mån begränsa
fångstuttaget av vissa arter. Även du som fiskar har ett ansvar för att fisket
bedrivs på ett hållbart sätt. Fånga därför inte mer fisk än du behöver, det gäller
oavsett vilket redskap du fiskar med. Sätt tillbaka de fiskar du inte tänker behålla på ett skonsamt sätt

Det är förbjudet att sälja din fångst om du inte har fiskelicens.

Längs Norrbottenskusten bedrivs ett värdefullt yrkesmässigt fiske. Yrkesfisket
efter lax och sik bedrivs främst med fasta redskap medan strömming och siklöja
fiskas med trål och nät. Trålfiske efter siklöja är endast tillåtet under hösten. För
att få bedriva yrkesmässigt fiske krävs fiskelicens som kan sökas hos Havs- och
Vattenmyndigheten. Villkor och regler för det yrkesmässiga fisket finns i Fiskeriverkets föreskrifter.

Råne älv fredningsområde

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Enda undantaget är att man under tiden 17 juni-15 september får fiska lax och öring med handredskap. Vid sådant fiske får man behålla 1 lax eller öring per fiskande och dygn.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 1 september—31 december.

Fiske med nät med större maskor än 40 mm är förbjudet under tiden 15 september—15 november (FIFS 2004:36).

Lule älv terminalfiskeområde

Fiske med fast fiskeredskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring är förbjudet 1 april—30 juni. Under denna period är även allt fiske med nät som har större maskstorlek än 120 mm förbjudet.

Allt fiske efter lax och öring är förbjudet 1 oktober—31 december.

Pite älv fredningsområde

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Enda undantaget är att man under tiden 17 juni—15 september får fiska lax och öring med handredskap. Vid sådant fiske får man behålla 1 lax eller öring per fiskande och dygn.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 1 september—31 december.

Fiske med nät med större maskor än 40 mm är förbjudet under tiden 15 september—15 november (FIFS 2004:36).

Kalix älv fredningsområde

I det yttre fredningsområdet är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 16 september—31 december. Fiske med nät med större maskor än 120 mm är förbjudet under hela året.

I det yttre fredningsområdet är fiske efter lax och öring förbjudet under tiden 1 oktober—31 december.

I det inre fredningsområdet är fiske efter all lax och öring är förbjudet under hela året. I övrigt gäller det samma regler som i det yttre dock med skillnaden att fiske med nät med större maskor än 40 mm är förbjudet under tiden 1 maj—16 juni och 15 september—15 november (FIFS 2004:36).

Torne älvs fiskeområde

Fiske efter öring som ej är fettfeneklippt är förbjuden året om. All fångad öring i Torne älvs fiskeområde i havsområdet som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt, ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

Minimimått lax och fettfeneklippt öring 50 cm.
Minimimått harr 35 cm

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

 • fångats under fredningstid
 • fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
 • är en övervintrad lax.

Vid fiske efter lax och fettfeneklippt öring får endast följande redskap och metoder användas:

 • Fasta redskap med högst 80 millimeter maskstorlek i fiskhuset.
 • Fiske med fasta redskap efter fettfeneklippt öring är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni kl. 12 till och med den 15 september.
 • Handredskap.
 • Fiske efter lax och fettfeneklippt öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och fettfeneklippt öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 18 svensk tid och måndag kl. 18 svensk tid.

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller fettfeneklippt öring per fiskare och
dygn vid fiske med spö och drag. Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas:

 • Fasta redskap. Från och med den 17 juni till och med den 31 oktober. Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring, innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.
 • Rörliga redskap. Fiske med rörliga nätredskap som är längre än 60 meter och har större maskor än 90 mm är förbjudet under tiden 1 maj – 31 juli. Fiske med rörliga nätredskap med större maskor än 40 mm eller mindre maskor än 90 mm är förbjudet under tiden 1 augusti—30 april. Avståndet mellan utsatta nät ska vara minst 60 meter.
 • Handredskap. Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet under tiden 1 april—10 juni och 1 oktober—31 december.

Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får dock bedrivas under oktober månad.

Syftet med regeln är att värna om den havsvandrande öringen som under dessa tider på året
uppehåller sig på grunt vatten. Fiske med mindre maskstorlek än 37 millimeter tillåts för att inte
inkräkta på fisket efter siklöja.

Från 1 april – 30 juni är det förbjudet att fiska med:

 • fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter
 • nät efter lax och öring
 • nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Allt fiske efter lax och öring är förbjudet 1 oktober—31 december.

Allt fiske efter harr är förbjudet under tiden 15 april—31 maj. Detta gäller även i fredningsområdena.

För vattendrag som inte mynnar ut i något fredningsområde gäller att allt fiske är förbjudet 1 september—31 december inom 200 meter från mittpunkten mellan vattendragets två yttersta mynningsuddar

Regler för fiskeredskapen

Fasta-, rörliga- och handredskap

 • Fasta redskap: fiskebyggnad och fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.
 • Rörliga redskap: rörliga redskap är redskap som inte är fast redskap. Exempelvis nät, långrev, ryssja och bur.
 • Handredskap: spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar.

Fasta redskap

Vill du fiska med fasta redskap? Reglerna för att fiska med fasta redskap kan komma att ändras under året. Därför är det bäst att du kontaktar våra fiskehandläggare för aktuell information.

Antal redskap som får användas

Högst sex redskap per person, oavsett om du fiskar med nät eller mjärden. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.

Så märker du dina redskap

Det är viktigt att du märker redskapen enligt gällande lagar och regler. Omärkta redskap beslagtas vid fisketillsyn.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Regler för nätfiske

 • Du får fiska med max 6 nät per person. Nätens sammanlagda längd får vara högst 180 meter.
 • Fiske med nät är förbjudet inom vattenområden grundare än tre meter enligt gällande sjökort under perioden 1 april—10 juni samt under 1 oktober—31 december. Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får bedrivas under oktober månad.
 • Nätfiske efter lax och öring är förbjudet under perioden 1 april—30 juni.
 • Nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter är förbjudet under perioden 1 april—30 juni.
 • Det är förbjudet att fiska med nät i en fiskådra. Detta gäller även för utflödet för alla vattendrag på kusten.
 • I länets fredningsområden och i Torneälven gäller även särskilda regler. För information om dessa regler kontakta våra fiskehandläggare.

Laxfiske längs kusten

Enbart fiskerättsägaren får fiska efter lax med fasta och rörliga redskap på enskilt vatten. För personer utan fiskelicens är det förbjudet att fiska lax innan 1 juli. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) beslutar varje år om fiskestopp för laxfiske när laxkvoten är uppfiskad. Håll dig uppdaterad.

Havs- och Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Så mäter du maskor

De maskstorlekar för nät och liknande som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd).

Minimimått

 • Lax 60 centimeter
 • Öring 50 centimeter
 • Harr 35 centimeter
 • Gös 45 centimeter för alla tillåtna redskap förutom handredskap och ryssjor samt 45—60 centimeter för handredskap och ryssjor

Fiske i älvarna

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi på Länsstyrelsen får gällande fiske i älvarna. Vi svarar inte på frågor om fisketips men gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten.

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?

För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecampingar, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag med flera.

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven, Torneälven?

Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Fiskeregler gränsälven Pdf, 4.2 MB.

Fiskestadgar, Finsk-svenska gränsälvskommissionen Länk till annan webbplats.

Laxkort och information, Tornealvslaxkort Länk till annan webbplats.

År 2023 finns det i Gränsälven möjlighet för personer med funktionsnedsättningar, som innebär svårighet att bedriva annat fiske med handredskap, att ansöka om tillstånd att fiska från land med paravan. Ansökan sker med denna blankett:

Ansökan om tillstånd för fiske med paravan i gränsälven Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Laxfiske i Lainioälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainioälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?

Laxfiske i Lainioälven Word, 18.6 kB.

Lax- och öringsfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid lax- och öringsfiske i andra älvar än gränsälven och Lainioälven?

Fiskeregler lax- och öringsfiske Pdf, 1.1 MB.

Rapportera in död, sjuk eller skadad fisk

Om du påträffar fisk som är död, sjuk eller skadad. rapportera in ditt fynd.

Rapportera in fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss