Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiska i länets hav och älvar

I Norrbottens län finns stora möjligheter att fiska längs kusten och här finns flera stora vilda laxälvar och stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller.

Fritidsfiske i havet

I Norrbottens län finns stora möjligheter om du vill fiska längs kusten. Du kan exempelvis fiska öring med spö på sommaren, pimpla abborre på vårvintern eller fiska med nät efter siklöja på hösten. Stora bestånd av kompensationsutsatt lax och öring simmar längs kusten under sina lekvandringar.

Fiskereglerna för kustfiske är generösa och det finns större möjligheter att fiska med nät och andra rörliga redskap i Norrbotten jämfört med andra delar av Sverige.

Ska du fiska med nät längs med Norrbottens kust?

Från den 1 april gäller 3-metersregeln för kustfisket. Den innebär att det inom vattenområden med mindre djup än 3 meter, enligt gällande sjökort, är förbjudet att fiska med nät från den 1 april till 10 juni. Syftet är att värna om den havsvandrande öringen som den här tiden på året uppehåller sig på grunt vatten.

Allmänna regler för fiske med redskap längs med Norrbottenskusten

Kartor och illustrationer som omfattar Norrbottens läns kustfiskeregler. Informationen finns även som text på sidan.

Broschyr: Kustfiskeregler Norrbotten 2024 Länk till annan webbplats.

Varje svensk medborgare får fiska med handredskap och rörliga redskap i både allmänt och enskilt vatten längs Norrbottenskusten. Utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i landet jämställs med svensk medborgare. Fiskerätten gäller alla fiskslag utom lax som är förbehållen yrkesfiskare och enskilda fiskerättsägare.

Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst 6 redskap användas samtidigt. Nätens totala längd får vara högst 180 meter och en långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Antalet redskap gäller per person som aktiv deltar i fisket.

Fiske med fasta redskap på enskilt vatten är förbehållet fiskerättsägaren. För att få fiska med fasta redskap på allmänt vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Personer som inte är svenska medborgare har samma rätt att fiska med handredskap som den som är svensk medborgare.

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i. På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske längs svenska kusten.

Svenska fiskereglers webbplats Länk till annan webbplats.

Alla aktuella regler och föreskrifter finns på:

Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Endast fiskerättsinnehavare har rätt att fiska efter lax med fasta och rörliga redskap på enskilt vatten.

Havs och Vattenmyndigheten beslutar varje år om fiskestopp för laxfiske. I Norrbotten brukar det ske i två omgångar, en där allt fiske efter lax utanför Luleälvens terminalfiskeområde stoppas och en där även laxfiske inom Luleälvens
terminalfiskeområdet stoppas. Fiskestoppet styr över andra regler och kan därför
förkorta den tillåtna tiden att fiska lax. Det brukar ske under juli månad och brukar inte omfatta fiske efter lax med handredskap. Det är upp till dig som fiskar att hålla dig uppdaterad om det är fiskestopp eller inte och för vilka redskap.

Du kan prenumerera på nyheter på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats

Nytt om fiskeregler, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Du kan även kontakta handläggare på HaV via telefon för aktuell information.

Vid fritidsfiske eller fiske med stöd av enskild fiskerätt skall redskapen vara märkta
med namn och adress eller med namn och telefonnummer på vakare (fasta redskap), fiskekula eller cylinder (rörliga redskap). Utöver denna märkning skall den som bedriver fritidsfiske märka redskapen med stora bokstaven ”F” medan den som fiskar med stöd av enskild fiskerätt skall märka redskapen med ”ER”. Fiskekula eller cylinder ska vara minst 15 respektive 20 cm och i färgen röd, orange, gul eller vit. Handredskap behöver inte vara märkta. Redskap som saknar märkning konfiskeras vid tillsyn.

Maskstorlek

De maskstorlekar för nät och liknande som anges i bestämmelserna avser sträckt maska, diagonallängd.

Definitioner

Allmänt vatten:

I princip allt kustvatten som finns 300 meter utanför fastlandet eller ö av minst 100 meters längd.

Enskilt vatten:

Allt vatten vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från öar som är minst 100
meter långa. Understiger vattendjupet tre meter vid 300-metersgränsen sträcker sig det enskilda vattnet i stället ut till tre meters djupkurva. Dessutom gäller på vissa platser de så kallade enklav- och kilometerreglerna.

Fast fiskeredskap

 1. Fiskebyggnad
 2. Fiskeredskap med ledarm om redskapet är fastsatt i botten eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd.

Rörligt fiskeredskap

Alla fiskeredskap som inte räknas som fast fiskeredskap, exempelvis nät, mjärde
och långrev.

Handredskap (typ av rörligt redskap)

Spö, pilk, och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar.

En allmän regel är att gränsen går tvärs över vattendragens mynning mellan de
båda yttersta mynningsuddarna. För de större vattendragen finns gränser fastställda.

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Räknas från fiskens nosspets till stjärtfenans yttersta spets.

 • Lax: 60 cm
 • Öring: 50 cm
 • Harr: 35 cm
 • Gös: 45 cm för alla tillåtna redskap förutom handredskap och ryssjor. 45—60 cm för handredskap och ryssjor.

Lax minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

De bestånd av kustlevande harr som finns i Norrbottens skärgårdar är unika i och
med att de lever hela sitt liv ute i skärgården och till stor del även förökar sig där.
För att öka skyddet av den kustlevande harren har nya regler införts. Dessa regler
gäller generellt i hela skärgårdsområdet:

För att inte bryta mot föreskrivna regler ska fångad fisk genast återutsättas, död
eller levande, om den:

 • Fångas under tid när det råder förbud mot fiske efter arten.
 • Fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten.
 • Inte uppnår för arten föreskrivet minimimått eller fönsteruttag.

För att fisket ska bedrivas hållbart finns regler för att i viss mån begränsa
fångstuttaget av vissa arter. Även du som fiskar har ett ansvar för att fisket
bedrivs på ett hållbart sätt. Fånga därför inte mer fisk än du behöver, det gäller
oavsett vilket redskap du fiskar med. Sätt tillbaka de fiskar du inte tänker behålla på ett skonsamt sätt

Längs Norrbottenskusten bedrivs ett värdefullt yrkesmässigt fiske. Yrkesfisket
efter lax och sik bedrivs främst med fasta redskap medan strömming och siklöja
fiskas med trål och nät. Trålfiske efter siklöja är endast tillåtet under hösten. För
att få bedriva yrkesmässigt fiske krävs fiskelicens som kan sökas hos Havs- och
Vattenmyndigheten.

Råne älv fredningsområde

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Enda undantaget är att man under tiden 17 juni—15 september får fiska lax och öring med handredskap. Vid sådant fiske får man behålla 1 lax eller öring per fiskande och dygn.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 1 september—31 december.

Fiske med nät med större maskor än 40 millimeter är förbjudet under tiden 15 september—15 november.

Fiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Lule älv terminalfiskeområde

Fiske med fast fiskeredskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt fiske med nät efter lax och öring är förbjudet 1 april—30 juni. Under denna period är även allt fiske med nät som har större maskstorlek än 120 mm förbjudet.

Allt fiske efter lax och öring är förbjudet 1 oktober—31 december.

Pite älv fredningsområde

Fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Enda undantaget är att man under tiden 17 juni—15 september får fiska lax och öring med handredskap. Vid sådant fiske får man behålla 1 lax eller öring per fiskande och dygn.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 1 september—31 december.

Fiske med nät med större maskor än 40 mm är förbjudet under tiden 15 september—15 november.

Fiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kalix älv fredningsområde

I det yttre fredningsområdet är fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet under tiden 1 maj—30 juni och 16 september—31 december. Fiske med nät med större maskor än 120 mm är förbjudet under hela året.

I det yttre fredningsområdet är fiske efter lax och öring förbjudet under tiden 1 oktober—31 december.

I det inre fredningsområdet är fiske efter all lax och öring är förbjudet under hela året. I övrigt gäller det samma regler som i det yttre dock med skillnaden att fiske med nät med större maskor än 40 mm är förbjudet under tiden 1 maj—16 juni och 15 september—15 november.

Fiske i Skagerak, Kattegatt och Östersjön, Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Torne älvs fiskeområde

Fiske efter öring som ej är fettfeneklippt är förbjuden året om. All fångad öring i Torne älvs fiskeområde i havsområdet som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt, ska omedelbart återutsättas, levande eller död.

Minimimått lax och fettfeneklippt öring 50 cm.
Minimimått harr 35 cm

Fisk som inte uppfyller minimimåttet ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet, levande eller död. Fisk som uppfyller måttet ska levande eller död släppas tillbaka i vattnet om den

 • fångats under fredningstid
 • fångats med förbjudet redskap eller förbjuden fiskemetod, eller
 • är en övervintrad lax.

Vid fiske efter lax och fettfeneklippt öring får endast följande redskap och metoder användas:

 • Fasta redskap med högst 80 millimeter maskstorlek i fiskhuset.
 • Fiske med fasta redskap efter fettfeneklippt öring är tillåtet från den 17 juni klockan 12 till och med den 31 augusti. Fiske med fasta redskap efter lax är tillåtet från den 17 juni klockan 12 till och med den 15 september.
 • Handredskap.
 • Fiske efter lax och fettfeneklippt öring med handredskap är tillåtet från och med den 1 juni till och med den 31 augusti. Sådant fiske efter lax och fettfeneklippt öring är dock förbjudet mellan söndag kl. 18 svensk tid och måndag klockan 18 svensk tid.

Det är tillåtet att fånga och behålla en lax eller fettfeneklippt öring per fiskare och
dygn vid fiske med spö och drag. Vid fiske efter andra arter än lax och öring får endast följande redskap och metoder användas:

 • Fasta redskap. Från och med den 17 juni till och med den 31 oktober. Den som fiskar med fasta redskap efter andra arter än lax och öring, innan fiske efter lax och öring är tillåtet, måste dagligen vittja alla fiskhus och varsamt släppa tillbaka all fångad lax och öring.
 • Rörliga redskap. Fiske med rörliga nätredskap som är längre än 60 meter och har större maskor än 90 millimeter är förbjudet under tiden 1 maj—31 juli. Fiske med rörliga nätredskap med större maskor än 40 millimeter eller mindre maskor än 90 millimeter är förbjudet under tiden 1 augusti—30 april. Avståndet mellan utsatta nät ska vara minst 60 meter.
 • Handredskap. Vid fiske med handredskap får högst tre drag per redskap användas samtidigt. Under fiske med handredskap måste redskapen hela tiden vara inom räckhåll för fiskaren.

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet under tiden 1 april—10 juni och 1 oktober—31 december.

Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får dock bedrivas under oktober månad.

Syftet med regeln är att värna om den havsvandrande öringen som under dessa tider på året uppehåller sig på grunt vatten. Fiske med mindre maskstorlek än 37 millimeter tillåts för att inte inkräkta på fisket efter siklöja.

Från 1 april—30 juni är det förbjudet att fiska med:

 • fasta redskap som i någon del är högre än 1,5 meter
 • nät efter lax och öring
 • nät som har en större maskstorlek än 120 millimeter.

Allt fiske efter lax och öring är förbjudet 1 oktober—31 december.

Allt fiske efter harr är förbjudet under tiden 15 april—31 maj. Detta gäller även i fredningsområdena.

För vattendrag som inte mynnar ut i något fredningsområde gäller att allt fiske är förbjudet 1 september—31 december inom 200 meter från mittpunkten mellan vattendragets två yttersta mynningsuddar

Fiske i älvarna

Vill du veta vad som gäller för fiske i Norrbottens älvar? Här finns samlad information om vilka fiskebestämmelser som gäller:

 • Gränsälven, Torneälv
 • Lainioälven
 • Andra älvar än gränsälven och Lainioälven.

Laxfiske i Lainioälven

Vill du fiska i Lainioälven? Tänk på att älvfisket omfattas av andra regler än vad som framgår i Kiruna fiskekortsbilaga.

Fiska i fjällen

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven, Torneälv? I broschyren Fiskeregler 2024 gränsälven hittar du enkelt sammanfattade kartor, lokala regler och fiskeredskap. Informationen finns även som text i de utfällbara rubrikerna.

Broschyr: Laxfiske i Torne älv, gränsälven 2024 Länk till annan webbplats.

Fiskestadgar, Finsk-svenska gränsälvskommissionen Länk till annan webbplats.

Laxkort och information, Tornealvslaxkort Länk till annan webbplats.

Nu kan du som har funktionsnedsättningar som innebär svårighet att bedriva annat fiske med handredskap, ansöka om tillstånd att fiska från land med paravan i gränsälven.

Torneälvens laxstam har under en tid utvecklats mycket positivt. Under toppåren har runt 100 000 laxar stigit i älven och Torneälven har varit världens mest produktiva laxälv.
Säsongen 2023 var emellertid en stor besvikelse där forskarnas prognoser kraftigt slog fel och uppvandringen blev betydligt lägre än på mycket länge. Inför 2024 är prognoserna fortsatt dåliga och det finns risk att fisket kan påverkas negativt under flera år framöver på grund av att mängden lekande lax är allt för låg. Regelverket i gränsälven är generöst och det finns därför goda skäl för den enskilde fiskaren att överväga hur man på frivillig väg kan medverka till ett minskat fångstuttag och därigenom bidra till torneälvslaxens utveckling.

Öringen har bekymmer

För öringen, och då framför allt för havsöringen som likt laxen vandrar ut till havet, är situationen än mer oroande. Havsöringen i Bottenviksområdet bedömdes bara för några år sedan som utrotningshotad av det Internationella havsforskningsrådet (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder i vattendragen och fiskeregleringar både i kustområdet och i älvarna har gjort att det idag finns tecken på en viss återhämtning i en del älvar. Öringsstammarna är dock fortfarande i så dåligt skick att de inte kan betraktas som en fiskbar resurs. Det är mot denna bakgrund som förbudet mot att avliva öring i gränsälven finns. Genom att respektera denna regel hjälper du till att återuppbygga Torneälvens havsöringsstam så att vi kan få ett bättre fiske i framtiden.

Eget ansvar

Du som fiskar är alltid skyldig att ha giltigt fisketillstånd och känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i. Du bör också rapportera din fångst. Rapporteringsställe kan du hitta på sportaffärer, campingområden och hos flera fiskekortsförsäljare.

Gränsälvskortet endast gäller i delar av gränsälven.

Mer information:

Havs- och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Spö, lina och krok räknas som fiske med handredskap.

Observera att detta inte är samtliga fiskeregler i gränsälven. De kompletta reglerna finns i Fiskeförordningen.

Fiskeförordningen Länk till annan webbplats.

Fiskerättsägare kan dessutom besluta om ytterligare skärpta regler för deras vatten. Kolla därför alltid upp vad som gäller lokalt när du köper ditt fiskekort.

 • Fiske efter lax är tillåtet under perioden 8 juni klockan 11.00 svensk tid till och med 25 augusti.
 • Förbud mot laxfiske söndag klockan 18 till måndag klockan 18, svensk tid.
 • Allt fiske är förbjudet under perioden 15 september—15 december.
 • Fiske efter lake med krok, lakryssja och lakmjärde samt pilkfiske efter lake från isen i älvområdet är dock tillåtet under perioden 15 september—15 december.

 • Vid fiske från båt är användning av motor förbjudet med undantag av lugnvattenområden, selen nedströms bron mellan Övertorneå och Aavasaksa.
 • Det är förbjudet att använda motor närmare forsområdena än 200 meter. Förbudet enligt detta stycke gäller inte personer med sådana funktionsnedsättningar som försvårar användningen av båt utan
  motor.
 • I Kilpisjärvi är det tillåtet att använda motor vid fiske med drag från båt.
 • Fiske med handredskap utrustat med sänke, tafs och drag (spinnfluga) eller fiske med drag som är tyngre än 40 gram är i älvområdet förbjudet från och med 17 juni på den finska sidan om riksgränsen nedströms om linjen från den finska stranden vid mynningen till Martimojoki i sydvästlig riktning till riksgränsen ända ner till en linje från den västligaste punkten av Ajoksenniemi från den finska stranden rakt västerut till riksgränsen (Matkakoskiområdet) samt på båda sidor om riksgränsen nedströms om linjen från den finska stranden i höjd med den södra udden på ön Toivolansaari rakt västerut till den svenska stranden ända ner till en linje från den finska stranden rakt västerut till den svenska stranden i höjd med den norra udden av ön Teppolansaari (Kukkolaforsenområdet).

Särskilda regler i Kilpisjärvi och Könkämäälven:

 • Fiske efter andra arter än lax, öring och röding med förankrade nät är tillåtet i
  Könkämäälvens lugnvatten, sel och sjöar under tiden 15 september—30 september.
 • Förankrade nät får inte sättas närmare än 200 meter från forsområden i Könkämäälven.
 • Förankrade nät ska ha en maskstorlek om minst 70 millimeter och högst 100 millimeter.
 • Vid fiske i Kilpisjärvi får ett förankrat nät vara högst 240 meter långt.
 • Fiske i Kilpisjärvi är förbjudet 1 oktober—15 november.

Fullständiga regler om tillåtna fiskeområden i Kilpisjärvi finns i Fiskeförordningen.

Fiskeförordningen Länk till annan webbplats.

Flytnät, kullenät och håv räknas till traditionella fångstmetoder och är under vissa tider tillåtet för fiske av lax och sik på vissa begränsade sträckor av älven. Observera dock att all öring som fångas omedelbart ska återutsättas levande eller död, då den är
fredad under hela året.

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen Länk till annan webbplats.

Flytnät och kullenät efter lax

Tillåtet under midsommarveckan från och med tisdagen och till och med torsdagen och under de två veckoslut som följer på midsommaren från fredagen klockan 18 till söndagen klockan 18, svensk tid. Maskstorleken ska vara minst 100 millimeter vid
fiske efter lax med flytnät och kullenät. Ett flytnät får vara högst 120 meter långt och ett kullenät får vara högst 200 meter långt. Högst ett flytnät per båtlag får användas eller förvaras ombord under dagar då fisket får bedrivas.

Endast tillåtet på sträckorna av älven som finns i bilaga 4 i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Håvning efter lax

Fiske med håv efter lax är tillåtet från 8 juni klockan 11.00 till och med 15 juli. Sådant fiske är dock förbjudet från söndag klockan 18 till måndag klockan 18, svensk tid.

Endast tillåtet på sträckorna av älven som finns i bilaga 4 i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Flytnät och kullenät efter andra arter än lax

Tillåtet endast från och med 8 augusti till och med 14 september och maskstorleken måste vara minst 80 millimeter och högst 100 millimeter. Högst ett flytnät per båtlag får användas eller förvaras ombord under dagar då fisket får bedrivas.

Endast tillåtet på sträckorna av älven som finns i bilaga 4 i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Håvning efter andra arter

Fiske i älvområdet med håv efter andra arter än lax och öring är tillåtet från 16 juli till och med 14 september, bara med håv som är tillverkad av entrådig nylon
(monofil) med en trådtjocklek på högst 0,40 millimeter. Sådant fiske är dock förbjudet från söndag klockan 18 till måndag klockan 18, svensk tid.

Endast tillåtet på sträckorna av älven som finns i bilaga 4 i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Nätfiske efter andra arter

Vid fiske efter andra arter än lax med förankrat nät får vara högst 60 meter och maskstorleken på nätet vara minst 80 millimeter och högst 100 millimeter.

Fiske med förankrat nät är endast tillåtet inom älvområdets lugnvatten, sel och sjöar.

Lax och öringfiske i andra älvar än gränsälven och Lainioälven

Vilka regler gäller vid lax- och öringsfiske i andra älvar än gränsälven och Lainioälven? I broschyren hittar du kartor, regler och fönsteruttag per fiskslag och älv. Informationen finns även som text i de utfällbara rubrikerna.

Broschyr: Lax- och öringfiske i Norrbotten 2024 Länk till annan webbplats.

Tidsperioder för lax- och öringfiske med handredskap (spö, lina och krok) per älv

Älv

Tider för lax- och öringfiske med handredskap
(spö, lina och krok)

Torne älv (gränsälven)

Se separat information

Sv Torneälvs vattenområde, omfattande Alanen Kihlankijoki,Ylinen Kihlankijoki, Parkajoki Merasjoki, Kelojoki och Luongasjoki. Sv. Torne älv från sammanflödet med Muonio älv till Torneträsks utlopp. Lainio älv till sammanflödet med Råstoeno-Taavaeno samt Råstoeno till Råstolinkka.

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Kalix älvs vattenområde

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Råne älv

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Lule älv till Boden

Fiske efter lax och öring är tillåtet året om

Pite älv

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Åby älv

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 30/4 och 17/6 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Byske älv

Fiske efter lax är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Fiske efter öring är tillåtet 1/1 t.o.m. 31/8

Lax

 • Max 1 lax/person/dag
 • Endast lax över minimimåttet på 50 cm får behållas.
 • Laxen är fredad i samband med lektiden från 1 september.

Öring

 • Max 1 öring/person/dag.
 • Endast öringar som är mellan 30 cm - 45 cm får behållas.
 • Öringen är fredad i samband med lektiden från den 1 september t.o.m. den 31 december.

Harr

 • Endast harr över minimimått på 35 cm får behållas.
 • Harren är fredad under lektid från den 15 april t.o.m. den 31 maj i samtliga ovanstående älvar och biflöden.

Dessutom gäller följande förbud

 • Ryckfiske är förbjudet.
 • Fiske med utter eller jämförligt redskap, till exempel paravan är förbjudet.
 • Släplina får inte ha fler än tre krokar.

De senaste årens ökade uppgång av vildlax i några av våra norrbottniska älvar beror till stor del på de omfattande fiskeregleringarna som gjorts för havs-, kust- och älvfisket.
Säsongen 2023 var emellertid en stor besvikelse där forskarnas prognoser kraftigt slog fel och där uppvandringen i många älvar blev lägre än på mycket länge. Inför 2024 är prognoserna fortsatt dåliga och vi står inför risken att fisket kan komma att påverkas negativt flera år framöver på grund av att mängden lekande lax är allt för låg. Regelverket är fortsatt generöst i många älvar och det finns därför goda skäl för den enskilde fiskaren att överväga hur man på frivillig väg kan medverka till ett minskat fångstuttag och bidra till laxstammarnas utveckling.

För öringen, framför allt havsöringen som likt laxen vandrar ut till havet, är situationen än mer oroande. För något år sedan bedömdes havsöringen i Bottenvikenområdet som
utrotningshotad av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder i vattendragen och fiskeregleringar både i kustområdet och i älvarna har gjort att det idag finns tecken på en viss återhämtning för några av öringsstammarna. De är dock fortfarande i så dåligt skick att de inte kan betraktas som en fiskbar resurs.

Det är mot den bakgrunden som vi ska se de speciella regler som sedan några år finns för öringsfiske i de norrbottniska älvarna. I stället för det traditionella minimimåttet gäller här ett så kallat ”fönsteruttag”. Detta innebär att ett minimimått på 30 cm kombineras med ett maximimått på 45 cm. Syftet med denna regel är dels att skydda uppväxande öringsungar och dels att skydda vuxen lekmogen havsöring. Regeln tillåter emellertid att man avlivar och behåller en öring per dag som har en kroppslängd mellan dessa mått. I de flesta delar av älvarna är en öring i denna storlek sannolikt inte en havsöring utan en öring som levt stationärt i älven hela sitt liv.

För dig som är van att fiska efter fiskeregler med enbart minimimått kan det kännas märkligt att du nu måste släppa tillbaka en stor och fin öring. Det gäller då att påminna sig om att syftet är att vi ska få tillbaka starka havsöringsstammar och ett bättre fiske i framtiden. Om vi ska lyckas med detta måste vi tillåta de vuxna och lekmogna öringarna att överleva för att de ska kunna bidra till reproduktionen. Det är inte konstigare än att vi under älgjakten tidvis undviker att skjuta älgkor.

Fisket i norrbottensälvarna har sedan urminnes tider varit av stor betydelse för älvdalarnas befolkning. I första hand var fisken en värdefull och nödvändig proteinkälla men så småningom blev den också en viktig handelsvara. Älvarnas rika laxfiske var också
huvudorsaken till varför kyrka och stat en gång i tiden började verka för en mer organiserad kolonisering av vår landsända.

Gammal resurs - nya värden

Nu handlar det förstås inte längre om att salta in laxen i tunnor för att skicka den söderut till gods och herresäten. Det handlar i stället om att laxfisket kan locka besökare till våra älvdalar och att laxen därför åter kan bli en värdefull resurs som ger arbetstillfällen där de bäst behövs - i våra glesbygdsområden. Men det handlar om mer än bara pengar och arbetstillfällen. Ett rikt laxfiske ger också rekreationsmöjligheter och ökad livskvalitet för ortsbefolkningen. Man kan faktiskt påstå att vi genom laxens återkomst får tillbaka en viktig del av vår norrbottniska identitet.

Det mest fantastiska med laxen är att den är en förnyelsebar resurs. Vissa år kommer några fler och vissa år några färre men om vi sköter om den så återkommer laxen troget till våra älvar år efter år. Genom att följa reglerna i denna broschyr så hjälper du till i samarbetet med att utveckla och återuppbygga våra lax - och öringsstammar. På det sättet bidrar du både till att vi når våra mål om friskare vattenmiljöer och till att landsbygden får bättre utvecklingsmöjligheter.

För att inte bryta mot föreskrivna regler ska fångad fisk genast återutsättas, död eller levande, om den:

 • Fångas under tid när det råder förbud mot arten.
 • Fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten.
 • Inte uppnår för arten föreskrivet minimimått eller fönsteruttag.

Observera att det här inte är de kompletta fiskereglerna. Fiskerättsägarna har dessutom möjlighet att ytterligare skärpa reglerna om hur fisket skall bedrivas. Kom därför ihåg att höra med fiskerättsägarna, när du köper fiskekort, om vilka regler som gäller i respektive kortfiskeområde. Du som fiskar är alltid skyldig att ha lovligt fisketillstånd och känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

Mer information om regler hittar du på hos Havs- och Vattenmyndigheten:
Havs- och Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

I statens vatten ovan odlingsgränsen gäller särskilda regler beträffande harr- och öringsfiske och fiske från båt. Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län för mer information.

Rapportera in död, sjuk eller skadad fisk

Om du påträffar fisk som är död, sjuk eller skadad. rapportera in ditt fynd.

Rapportera in fisk, Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?

För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecampingar, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag med flera.

Ansök om tillstånd att fiska från land med paravan i Torne älv

Det finns möjlighet för personer med funktionsnedsättningar, som innebär svårighet att bedriva annat fiske med handredskap, att ansöka om tillstånd att fiska från land med paravan i Torne älv, även kallad Gränsälven.

Ansök om tillstånd att fiska från land med paravan i Torne älv

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss