Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Arbetet i Kronoberg

I Kronobergs län arbetar länsstyrelsen tillsammans med föreningar, organisationer och trossamfund. Samverkan inkluderar även andra aktörer såsom Region Kronoberg och länets kommuner. Ambitionen är att bistå varandra genom bland annat kunskapsutbyte och gemensamma insatser för att bidra till ett stärkt mottagande av asylsökande med flera.

Samverkan sker i nätverksform VÄV Kronoberg Länk till annan webbplats. - där även samverkan avseende etablering av nyanlända personer innefattas.

Statistik från Migrationsverket på antal asylsökande i länet utifrån ort, kön, boendeform och åldersgrupp. Länk till annan webbplats.

Som ett komplement, avseende tillgängliga integrationsaktiviteter i Kronobergs län, till Informationsverige.se Länk till annan webbplats. använder vi webbplatsen:

kronobergtillsammans.se med information om integrationsaktiviteter och krisberedskap på lätt svenska Länk till annan webbplats..

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande i Kronoberg 2022

I Kronobergs län kan vi nu fördela 2 307 000 kronor i årets utlysning. Bidrag kan sökas av ideella föreningar, kommuner och trossamfund i Kronobergs län. Ansökningstiden är nu ute. Handläggning pågår och beslut meddelas senast 28 april 2022.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren. För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. 

Anordnare av verksamheten, som inte har en pågående TIA-insats, kan ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl. Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket.

Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) utfärdar intyg utan att teckna en överenskommelse. Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten också utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vill du ingå en överenskommelse med länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in dessa till länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande med flera men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer.

En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Informationsfolder om reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personer Pdf, 189.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata av Migrationsverket. För att personen ska kunna få ett deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Ta kontakt med Länsstyrelsen om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Gratis resor med buss och tåg i länet för ukrainska medborgare

De som flyr från den ryska invasionen kan använda sitt giltiga ukrainska pass eller ID-kort som giltig biljett vi resor med kollektivtrafik i Kronobergs län. Gäller för resor med stads - och regionbuss samt Öresundståg och Krösatågen.

Information om gratis resor från Länstrafiken Kronoberg Länk till annan webbplats.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt

Team Integration