Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter i Kronobergs län (§37a-medel) 2022

I årets utlysning finns 1 309 000 kronor som länets kommuner nu kan ansöka om för insatser riktade till asylsökande och nyanlända för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Prioriterade insatser

Under 2022 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade.

Insatser som stödjer språkinlärningen för föräldralediga och andra personer med små barn prioriteras men medlen får även användas till insatser som syftar till att ökad deltagande i denna målgrupp.

Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Ansökan – via blankett eller e-tjänst

Vid ansökan kan du använda e-tjänsten. Du kan också använda blankett som du får genom att mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se. Till ansökan finns ett intyg som eventuella samverkansparter, som ska ta del av medlen, fyller i.

Ansök om §37a-medel senast 2022-04-25

Ansökan om medel från 2022 års utlysning av §37a-medel ska vara Länsstyrelsen i Kronobergs län tillhanda senast måndagen den 25 april 2022.

Kompletterande dokument

Information om 2022 års utlysning av §37a-medel (pdf) Pdf, 253.6 kB.
Intyg samverkanspart till §37a-ansökan (word) Word, 42 kB.
Stöddokument jämställdhet till §37a-ansökan (pdf) Pdf, 83.3 kB.

Inspiration

Ett flertal olika insatser pågår i länets kommuner, som finansieras via §37a-medel, eller av andra medel som länsstyrelsen beviljar inom integration. Ta gärna del av dessa sammanställningen Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans som Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram.

Kontakt

Team Integration