Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Samverkan inom mottagande, etablering och integration

I Kronoberg samverkar kommuner, regioner, samordningsförbund och statliga myndigheter inom mottagande, etablering och integration. Samverkan sker inom ramen för den strategiska överenskommelsen för Kronobergs län 2019-2025 inom mottagande, etablering och integration i arbets- och samhällslivet. Strategin förkortas SÖK.

Organisation och struktur

Arbetet med den regionala överenskommelsen leds och samordnas av länsstyrelsen och beslut om bland annat SÖK:ens inriktning, resultat, struktur fattas av Forum för mottagande, etablering och integration som sammanträder två gånger om året. I Forumet är samtliga parter representerade från respektive ledningsnivå med mandat att fatta beslut rörande SÖKen.

Datum för forum för mottagande, etablering och integration i arbets- och samhällslivet 2024

  • 21 mars - se underlag och protokoll under rubriken vad händer inom sök:en?
  • 17 oktober

Ansvar för genomförande och uppföljning av samverkansområdena ligger hos utsedda styrgrupper, som har kompetens och ordinarie ansvar inom områdena.

Beredningsgruppen består av representanter från berörda parter på
tjänstepersonsnivå. Den bereder förslag till Forum för mottagande, etablering och integration, och har ansvar kopplat till övriga delar av organisationen genom förmedling av information och underlag.

Beredningsgruppen sammanträder en gång per månad, för kontakt med gruppen går det bra att mejla ewa.jonsson@lansstyrelsen.se

Vad händer inom SÖKen?

Här samlar vi information om vad som pågår inom ramen för överenskommelsen.

SÖK - Kvartalsrapporter Länk till annan webbplats.

SÖK - Underlag inför Forum för mottagande, etablering och integration samt mötesprotokoll Länk till annan webbplats.

Enkätundersökning

För att få en överblick av vad som görs inom ramen för den regionala samverkan, vilka resultat det blir samt för att identifiera ytterligare samverkansbehov skickas en enkät ut 1-2 gånger/år.

SÖK - Sammanställning av enkätresultat februari 2023 Länk till annan webbplats.

SÖK - Sammanställning av enkätresultat september 2023 Pdf, 256.9 kB.

Länsdialoger inom mottagande, etablering och integration

Länsdialogerna vänder sig till alla som arbetar inom området eller har intresse för detsamma.

Nästa länsdialog genomförs hösten 2024

Styrdokument

Strategisk överenskommelse - Mottagande och etablering Pdf, 8.3 MB.

Tillägg till strategisk överenskommelse Pdf, 235.6 kB.

Vid forumet 2023-03-30 togs beslutet att samverkansområdet boende utgår från den regionala överenskommelsen. Forumet betonar dock att boendefrågan fortsatt är viktig i arbetet med mottagande, etablering och integration och kommer att lyftas i relevanta sammanhang.

Vid forumet 2023-10-19 beslutades att SÖK:ens målgrupp breddas, det vill säga att behov och graden av delaktighet i arbets- och samhällslivet styr mer än tiden personen befinner sig i vissa faser samt att Forumet nu benämns: Forum för mottagande, etablering och integration.

Protokoll från forum för mottagande och etablering 2023-03-30 Länk till annan webbplats.

Bilaga till strategisk överenskommelse, pdf Pdf, 5.5 MB.

SÖK - Mål och handlingsplan, pdf Pdf, 490.3 kB.

Kontakt

Team integration

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss