Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Samverkan inom mottagande, etablering och integration

I Kronoberg samverkar kommuner, regioner, samordningsförbund och statliga myndigheter inom mottagande, etablering och integration i arbets- och samhällsliv.

Samverkan sker inom ramen för den strategiska överenskommelsen för Kronobergs län 2019-2025 inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet. Strategin förkortas SÖK.

SÖKen utgår från och med 2023-03-20 av tre områden;arbetsmarknad/ kompetens, hälsa och delaktighet, där länets parter har identifierat en rad delmål där regional samverkan är en förutsättning eller bedöms kunna bidra till bättre resultat.

Organisation och struktur

Arbetet med den regionala överenskommelsen leds och samordnas av länsstyrelsen och beslut om bland annat SÖK:ens inriktning, resultat, struktur fattas av Forum för mottagande och etablering som sammanträder två gånger om året. I Forumet är samtliga parter representerade från respektive ledningsnivå med mandat att fatta beslut rörande SÖKen.

  • Nästa forum för mottagande och etablering hålls den 19 oktober 2023

Ansvar för genomförande och uppföljning av samverkansområdena ligger hos utsedda styrgrupper, som har kompetens och ordinarie ansvar inom områdena.

Beredningsgruppen består av representanter från berörda parter på
tjänstepersonsnivå. Den bereder förslag till Forum för mottagande och etablering, och har ansvar kopplat till övriga delar av organisationen genom förmedling av information och underlag.

Vad händer inom SÖKen?

Här samlar vi information om vad som pågår inom ramen för överenskommelsen.

SÖK - Kvartalsrapporter Länk till annan webbplats.

SÖK - Underlag inför Forum för mottagande och etablering samt mötesprotokoll Länk till annan webbplats.

Enkätundersökning

För att få en överblick av vad som görs inom ramen för den regionala samverkan, vilka resultat det blir samt för att identifiera ytterligare samverkansbehov skickas en enkät ut 1-2 gånger/år.

SÖK - Sammanställning av enkätresultat Länk till annan webbplats.

Enkät inför Forumet 2023-10-19 Länk till annan webbplats.

Styrdokument

Strategisk överenskommelse - Mottagande och etablering Pdf, 8.3 MB.

Vid forumet för mottagande och etablering 2023-03-30 togs beslutet att samverkansområdet boende utgår från den regionala överenskommelsen. Forumet betonar dock att boendefrågan fortsatt är viktig i arbetet med mottagande, etablering och integration och kommer att lyftas i relevanta sammanhang.

Protokoll från forum för mottagande och etablering 2023-03-30 Länk till annan webbplats.

Bilaga till strategisk överenskommelse, pdf Pdf, 5.5 MB.

SÖK - Mål och handlingsplan, pdf Pdf, 490.3 kB.

Kontakt

Team integration

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss