Integration

Länsstyrelsen planerar och deltar i regionalt arbete med integrationsinsatser, och kan ge ekonomiska bidrag till kommuner.

Länsstyrelsen får en del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Ensamkommande barn

Varje år kommer barn till Sverige för att söka asyl. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande barn. Länsstyrelsen samordnar mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan. Vi arbetar även för att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn.

Mottagande och etablering av nyanlända

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända personer.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta nyanlända personers etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025

Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.

Länets nya invånare och den mångfald de kan bidra till är en nödvändighet för regionens utveckling och kompetensförsörjning. Överenskommelsen behövs för ett effektivare mottagande av asylsökande och nyanlända i länet, där individernas resurser tas tillvara samtidigt som både individens och samhällets behov tillgodoses bättre. För det krävs samverkan mot gemensamma mål.

På uppdrag av Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg har länets kommuner, berörda regionala myndigheter tillsammans med civilsamhället under drygt ett års tid arbetat med att identifiera utmaningar och behov. Dessa har sedan omvandlats till 9 delmål och 15 samverkansområden inom arbetsmarknad/ kompetens, boende, hälsa och delaktighet. Fyra övergripande områden som är ömsesidigt beroende av varandra och viktiga för etableringen i det svenska samhället.

Samverkan mellan parterna kommer så långt möjligt utgå från redan befintliga nätverk och arbetsgrupper i länet.

Strategisk överenskommelse - Mottagande och etablering Pdf, 8.3 MB.

Bilaga Pdf, 5.5 MB.

Kronobergtillsammans.se


Kronobergtillsammans.se är en regional webbplats som administreras av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Webbplatsen innehåller information om integrationsaktiviteter för asylsökande och nyanlända samt information om krisberedskap på lätt svenska och andra språk.

Kronoberg tillsammans - integration Länk till annan webbplats.

Kronoberg tillsammans - krisberedskap Länk till annan webbplats.


Informationsverige.se

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats med samhällsinformation för nyanlända. Den fungerar också som ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Kontakt