Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända i Kronobergs län (§37-medel)

Årets utlysning har öppnat och sista datum för att lämna in ansökan till Länsstyrelsen är den 1 juni.

Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan
kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta målgruppernas etablering i
samhället är prioriterade i årets utlysning

Ett flertal olika insatser pågår i länets kommuner, som finansieras via §37-medel, eller av andra medel som länsstyrelsen beviljar inom integration. Ta gärna del av och inspireras av dessa pågående insatser! Som stöd kan du/ni gärna använda sammanställningen Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans som Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram!

Mer information om utlysningenPDF

Ansökningsblanketter och stödmaterial

Ansökan §37-medel – med vägledning och stöd e-tjänst, pdfPDF

Undertecknande av §37-ansökan 2021, wordfilWord

Intyg samverkanspart §37 202, wordfilWord

Stöddokument jämställdhet för sökande kommun, pdfPDF

Varmt välkommen med er ansökan om §37-medel!

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt