Skydda natur och få ersättning

Äger du mark med höga naturvärden, till exempel skog där det finns träd med stor variation i ålder, storlek och trädslag? Du kan skydda marken och få ersättning för det. Du som är markägare kan själv ta initiativ till att skydda din mark.

I varje län finns särskilda områden och typer av natur som prioriteras för skydd. Om ett område är särskilt värdefullt kan Länsstyrelsen föreslå att marken ska skyddas.

Höga naturvärden i länet

Länsstyrelsen utgår från nationella och regionala planer för att bedöma vilka områden som bör skyddas. Vi prioriterar bland annat utifrån

  • höga naturvärden
  • storlek
  • om det finns prioriterade naturtyper i området
  • närhet till annan värdefull natur.

Gör en intresseanmälan till Länsstyrelsen

Här anmäler du intresse till Länsstyrelsen för att skydda din mark.

Anmäl intresse att skydda natur, webbformulär

Om du föredrar att fylla i en blankett att e-posta eller posta till oss, kan du hämta den hos Naturvårdsverket.

Blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Du är också välkommen att anmäla ditt intresse till oss via telefon, 010-223 70 00.

Flerårsplan för Kronoberg

Länsstyrelsen har en fastställd rullande plan för arbetet med formellt skydd. Planen redovisar vilka områden som bör prioriteras i arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer. Mot bakgrund av det som anges i internationella konventioner, EU:s direktiv, miljömål med mera finns behov av skydd för flera naturtyper. Det gäller bland annat odlingslandskap, skog, våtmarker och vattenområden.

Syftet med att upprätta en flerårsplan är att bidra till öppenhet, skapa framförhållning och göra nödvändiga prioriteringar. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte rättsligt bindande.

Plan för 2018-2022

Plan för skydd av värdefull natur 2018 - 2022 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. styr Länsstyrelsens arbete och föreslår även lämpliga framtida kommunala skydd. Skogsstyrelsens planerade skydd ingår inte i planen men det pågår kontinuerligt dialog och samarbete.

I planen ligger fokus på att skydda fler områden med ädellövskog och tätortsnära områden. Planen har varit ute på remiss hos myndigheter, organisationer och ideella föreningar.

Utöver områdena i planen kan fastighetsägare också själva föreslå områden för formellt skydd genom att göra en så kallad Komet-anmälan. Under tidigare planperiod (åren 2008 – 2017) har 37 områden från Länsstyrelsens plan fått nytt formellt skydd. Under samma period har ännu fler områden, 43 områden, skyddats som kommit in som KOMET-anmälningar.

Länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta med formellt skydd i hela länet. Det är viktigt inte minst utifrån friluftslivssynpunkt att naturreservaten som visas upp och där det satsas på friluftslivsanordningar har en geografisk spridning och kan bli en tillgång för skolor, besöksnäring, med mera.

Tre former av formellt skydd

De tre vanligaste formella skyddsformerna för att bevara natur med höga värden är:

  • naturreservat
  • naturvårdsavtal
  • biotopskyddsområde.

De tre skyddsformerna skiljer sig åt, bland annat när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet. Länsstyrelsen kan skydda natur genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområde eller skriva naturvårdsavtal med dig som markägare.

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har olika roller och ansvar i frågor om skydd av natur.

Skyddsformer för skog med höga naturvärden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Föreslå skydd av din skog, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här går det till att skydda skog

Naturvårdsverket informerar om stegen för att skydda höga naturvärden.

Steg på vägen till att skydda skog, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skydda mark på ett annat sätt

Om du vill bevara värdefull natur på din mark utan att bilda naturreservat, biotopskydd eller skriva naturvårdsavtal kan du göra en så kallad frivillig avsättning. Det innebär att du undantar en bit av din fastighet från skogsbruk eller andra åtgärder som kan skada naturvärdena. En frivillig avsättning dokumenteras i en skogsbruksplan eller annan handling och du får ingen ersättning.

Frivilliga avsättningar och certifiering, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Kronoberg

Kungsgatan 8, Växjö

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss