Bilda kommunalt områdesskydd

Ska du bilda kommunalt områdesskydd, som till exempel ett naturreservat? Projektet kan få stöd av Länsstyrelsen och ekonomiska bidrag.

Kommuner kan ta eget initiativ till att bilda naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Kommunen kan få bidrag för att köpa mark, betala ersättningar till markägare och även få medel till förberedelsearbetet.

Kontakta Länsstyrelsen i tidigt skede

Om ni har funderingar på att bilda exempelvis ett naturreservat kan ni ta kontakt med Länsstyrelsen. Ni får då en kontaktperson. Kontaktpersonen stöttar er när ni ska bilda naturreservatet.

Flerårsplan för Kronoberg

Länsstyrelsen har en fastställd rullande plan för arbetet med formellt skydd. Planen redovisar vilka områden som bör prioriteras i arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer. Mot bakgrund av det som anges i internationella konventioner, EU:s direktiv, miljömål med mera finns behov av skydd för flera naturtyper. Det gäller bland annat odlingslandskap, skog, våtmarker och vattenområden.

Syftet med att upprätta en flerårsplan är att bidra till öppenhet, skapa framförhållning och göra nödvändiga prioriteringar. Planen ska styra och underlätta arbetet men är inte rättsligt bindande.

Aktuell plan hittar du härPDF

Ekonomiskt stöd

Kommunen kan få statligt bidrag och LONA-bidrag när ni ska bilda områdesskydd.

Statligt bidrag

Kommunen kan få upp till 50 procent i bidrag från Naturvårdsverket till att köpa mark eller betala ersättning till markägaren. Om kommunen själv är markägare kan kommunen få bidrag för minskningen i marknadsvärde.

Inrätta kommunala naturreservat på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

LONA-bidrag

Kommunen kan söka bidrag från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för arbetet med att bilda områdesskydd. Det kan användas till exempelvis arbetstid, inventeringar med mera.

Kontakt