Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

LIFE Taiga - kontrollerad naturvårdsbränning

Under åren 2015-2019 pågår naturvårdsprojektet Life Taiga. Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet, där Länsstyrelsen Kronoberg deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog.

Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och naturvårdsverket är Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 100 planerade bränningar på den sammanlagda ytan 2 060 ha.

Mer om LIFE Taiga på lifetaiga.selänk till annan webbplats

Ersättning för granbarkborreskador

Länsstyrelsen i Kronobergs län erbjuder en så kallad frivillig ersättning för granbarkborreskadad skog i anslutning till befintliga eller planerade naturreservat.

Ersättningen erbjuds de fastighetsägare vars skog fått skador av åttatandad granbarkborre som med stor sannolikhet har orsakats av att nedblåst granskog kvarlämnats i närliggande naturreservat efter stormen Gudrun 2005 och där populationen av granbarkborren bedöms vara högre än i omgivande landskap. Det är angripen skog inom en zon på 300 m från skadan i reservatet som kan vara aktuell för ersättning.

På uppdrag av Länsstyrelsen bedömer Skogsstyrelsen vid fältbesök sambandet mellan angreppet i närliggande naturreservat och skadan på grannfastigheten, samt uppskattar den skadade skogens volym.

Så räknas ersättningen ut

NAI Svefa har i uppdrag att beräkna ersättningens storlek enligt en fastlagd mall som framtagits i samarbete med LRF Skogsägarna och Södra Skogsägarna. Virkesvärdet räknas fram efter prisnivåer som rådde innan stormen Gudrun och reduceras därefter med ett generellt avdrag för virkesvärdet idag, dvs vad skogsägaren erhållit i likvid för det insektsskadade virket.

Det som ersätts är:

  • angripen skog inom en zon av 300 meter från angreppet i reservatet,
  • mellanskillnaden friskt och skadat virke,
  • kostnad för förtida avverkning,
  • kostnad för fördyrad avverkning.

Om markägaren inte är nöjd med erbjudandet, kan han istället stämma staten enligt skadeståndslagen.

För att få ersättning för skadad skog ska du kontakta Skogsstyrelsen i ditt distrikt innan avverkning av den angripna skogen.

 

Kontakt

Jonas Nordanstig

Funktionschef
E-post till Jonas Nordanstig
Telefon 010-223 73 88

Kontakt