Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt, så kallat LOVA-bidrag hos Länsstyrelsen.

Sista ansökningsdag för 2019 är den 31 januari 2019. Du är välkommen att kontakta länsstyrelsen för närmare information och diskussion om projektidéer. 

Vad är LOVA?

Övergödning har länge varit ett av de allvarligaste miljöproblemen i hav som Östersjön. I syfte att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, främst genom att minska belastningen av näringsämnen, införde regeringen LOVA-bidraget 2009.

Från och med 2018 finns en ny LOVA-förordning där bredden för vilka åtgärder som kan få statligt bidrag har ökat. Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Åtgärder mot övergödning kommer dock även i fortsättningen att vara prioriterat.

Ansöknings- och slutrapporteringsblankett med aktuell information för 2018 finns på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.länk till annan webbplats

I samband med slutrapportering av LOVA-projekt ska även information om respektive delåtgärd redovisas i en särskild Excel-mall.Excel

Vem kan söka LOVA?

Kommuner och ideella sammanslutningar kan ensamt eller i ansökan ansöka om medel för lokala vattenvårdsprojekt hos Länsstyrelsen.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Övergödning är fortsatt prioriterat med fokus på internbelastning, återcirkulering av näringsämnen samt annat som minskar övergödning av vattenmiljön.
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön.
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn).
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Kontakt