Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Vägar, järnvägar och statligt skyddade områden

Länsstyrelsen beslutar om dispens när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Vi prövar också om frågan om dispens när det handlar om åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till oss.

Ansök om strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 3 700 kr. Du får betala avgiften även om dispensen inte beviljas.

Ansök i god tid om dispens eftersom handläggningen av ärendet kan ta lång tid. Sök gärna redan på hösten för en åtgärd som ska genomföras kommande sommar.
 

Undantag för dispens i Jönköpings län

Länsstyrelsen Jönköpings län har beslutat att dispens inte behövs för komplettringsåtgärder till en huvudbyggnad om de görs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter om det är inom en beslutad tomtplats. Beslut om tomtplats görs i samband med beslut om strandskyddsdispens.

Tips för en komplett ansökan:

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Utvidgat strandskydd i Jönköpings län

För några områden har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om utvidgat strandskydd. Utvidgningen varierar mellan 101 till 300 meter från strandlinjen. Utvidgat strandskydd gäller för Fegen i Gislaved, Algustorpasjön i Gislaved, Gnosjö, Hammarsjön i Gislaved och Gnosjö, Norra Gussjön i Gislaved och Gnosjö, Bolmen i Gislaved och Värnamo, Alvasjön i Habo, Hornsjön i Habo; Domneådammen Habo och Jönköping, Vättern i Habo och Jönköping, Stråken Habo, Jönköping och Mullsjö; Nässjön i Jönköping och Mullsjö, Mullsjön i Mullsjö, Skärlen i Vetlanda, Hindsen i Värnamo och Vidöstern Värnamo

BeslutPDF Gnosjö kommun

Bilaga 1 Kartor över utvidgat strandskydd vid:
AlgustorpasjönPDF
Hammasjön & Norra GussjönPDF

BeslutPDF Mullsjö kommun

Bilaga 1 Kartor över utvidgat strandskydd vid: 
MullsjönPDF
Nässjön
PDF
Stråken 1PDF, Stråken 2PDF, Stråken 3PDF, Stråken 4PDF

BeslutPDF Vetlanda kommun

Bilaga 1 Kartor över utvidgat strandskydd vid:
SkärlenPDF

BeslutPDF Värnamo kommun

Bilaga 1 Kartor över utvidgat strandskydd vid: 
Bolmen 1PDF, Bolmen 2PDF
Hindsen sydPDF, Hindsen norrPDF
Vidöstern sydPDF, Vidöstern mittPDF, Vidöstern norrPDF

Kontakt