Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Samråd med Länsstyrelsen

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska du ha ett samråd med Länsstyrelsen. Under samrådet beskriver du den åtgärd eller verksamhet du vill utföra, pratar om vilka som kan vara berörda av den samt diskuterar inriktningen på den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska lämnas in tillsammans med själva ansökan.

Det är den sökande som för anteckningar från ett sådant samråd. Först när samrådet är avslutat med ett beslut från Länsstyrelsen kan själva tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas in till Länsstyrelsen.

Har du frågor och funderingar kan du kontakta Länsstyrelsen eller aktuellt Skogsstyrelsedistrikt för information och rådgivning så tidigt som möjligt i processen.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.

Ansökan om tillstånd görs på två olika sätt, beroende på om området också har ett annat skydd eller inte:

  • om området inte har ett annat skydd så ansöker du om tillstånd via blankett.
  • om området har ett annat skydd använder du e-tjänsten nedan.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Kontakt

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-223 61 42

Telefontid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-15.30.

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss