Dispens, tillstånd och anmälan för åtgärder inom vattenskyddsområden

Vissa åtgärder är förbjuda i ett vattenskyddsområde. Du kan söka dispens för att utföra åtgärderna. Andra åtgärder kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för.

Vattenskyddsområden har föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och regler kring hur till exempel kemiska produkter och avfall får hanteras. Ett vattenskydds­område kan ha olika skyddszoner där reglerna skiljer sig åt i de olika zonerna.

Ta reda på om du behöver dispens, anmäla eller ansöka om tillstånd

I områdets föreskrifter står det vilka åtgärder som är förbjudna. För dessa behöver du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens när det finns särskilda skäl och syftet med vattenskyddsområdet inte motverkas. Andra åtgärder behöver du anmäla eller ansöka om tillstånd för att utföra.

I områdets föreskrifter står var du ska lämna in din anmälan eller ansökan, till kommunen eller Länsstyrelsen.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du vattenskyddsområden och föreskrifter för respektive område.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen, om tillsynen inte är överlåten till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Du kan ansöka om dispens för att göra en åtgärd.

Prövning om dispens före föreskrifter för vattenskyddsområde är belagd med en avgift på 4 600 kronor. Avgiften tas ut oavsett om ansökan blir avslagen eller godkänd. Om du önskar kan du betala in avgiften redan nu på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5885. Vid inbetalningen skriver du också "Dispens vattenskydd"

Om du har fått ett diarienummer kan du istället skriva in det.

Prövningen om dispens påbörjas när avgiften kommit in till länsstyrelsen.

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller kommunen, beroende på vad som står i föreskrifterna för vattenskyddsområdet.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Ansökan om tillstånd från föreskrifter i skyddade områden

Anmälan gör du till Länsstyrelsen eller kommunen, beroende på vad som står i föreskrifterna för vattenskyddsområdet.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla information om vad du vill göra, hur, var och varför du vill göra det.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss