Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion

Enligt 12 kap. 9§ miljöbalken (1998:808). Här kan du anmäla ifall du ska ta jordbruksmark ur produktion. Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Detta för att vi ska kunna hantera din anmälan så snabbt och smidigt som möjligt.

Anmälningsformulär

Fyll i formuläret och klicka på Skicka för att göra en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion.


Fyll i om du vill ha en automatisk bekräftelse på din anmälan

Markägaren har godkänt planerad åtgärd
Markägaren har godkänt planerad åtgärd
AREAL SOM OMFATTAS AV NEDLÄGGNINGENAVSEDD MARKANVÄNDNING
Ädellövskog
Ädellövskog

Annan lövskog
Annan lövskog

Barrskog
Barrskog

Annan skog
Annan skog

Naturlig igenväxning
Naturlig igenväxning


Ytor hägnas in
Ytor hägnas in
Markberedning
Markberedning

Kommer matjordstäkt / avhyvling av matjord att ske?
Kommer matjordstäkt / avhyvling av matjord att ske?
Schaktmassorna kommer att
Schaktmassorna kommer attBerörda biotoper
Berörda biotoperOBS ! Om flera trädslag ska planteras på marken ska det ritas ut på kartan var respektive trädslag ska planteras samt av anmälaren kända naturvärden inom nedläggningsområdet ska tydligt markeras på kartan.
Är filerna totalt över 10 MB, vänligen kontakta oss.

Avsaknad av uppgifter kan leda till att kompletteringar måste begäras vilket förlänger handläggningstiden. Observera att komplettering kan komma att krävas även om ovanstående uppgifter lämnats.

Kontakt

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-223 61 42

Telefontid: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-15.30.

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss