Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hit gick bidragen till länets kulturmiljövård 2023

Offerdals-Önet. Foto: Maja Björkhagen

Sommarhagen, Fröå gruva och Tåssåsen sameby är några exempel på de som fick bidrag av oss under 2023.

Under 2023 har vi betalat ut drygt 9,4 miljoner kronor i bidrag till kulturmiljövård i länet. Länsstyrelsen fördelar bidraget enligt bestämmelsen vad bidraget ska ges till. Vi tar även hänsyn till interna strategier och riktlinjer.

Bidragsbeloppen har varierat mellan 7 000 och 659 000 kronor.

Exempel på vad bidraget gått till:

Byggnadsvård och byggnadsminnen

Bidrag till vård av byggnadsminnen och samiska byggnader har prioriterats. Ett exempel är ”Postens” i Mittådalen, Härjedalen.

Postens utgör en samisk miljö som berättar om stora förändringar vad gäller samiskt boende under minst tre generationer med olika typer av byggnader.

Postens i Mittådalen är en samisk miljö som visar stora förändringar när det gäller samiskt boende.

 • Tossögården arbetarbostad, Järpen, Åre kommun
 • Månsgården, restaurering av murverk i gjutladugård
 • Collegiebostaden Frösön
 • Ol-Jons, Offerdal
 • Åtgärdsprogram Offerdals-Önet
 • Sommarhagen
 • Aspnäset Gård
 • Oppibygget, Messlingen
 • Remssågen
 • Restaurering av timmerstomme till stall vid gården Halla, Ängersjö
 • Trångåsen, Strömsunds kommun. Bland annat putsning och reparation skorsten födorådsstuga och bakstuga.

Länsstyrelsen har givit bidrag till projektet Pravka, en undersökning av en nyupptäckt vikingatida kvinnograv till fjälls. Den första kända vikingatida kvinnograven i denna typ av miljö. Fynden från graven är under konservering.

Bidrag har även gått till:

 • Tavnäs föreningshus, kunskapsunderlag
 • Lossen/Ljusnedalsbruk pollenprover och inventering
 • Immateriellt kulturarv vid fäbodmiljöer i Oviksfjällen
 • Fröå gruva byggnadsvårdsplan och plan för trädgård
 • Kunskapsunderlag historisk markanvändning västra Härjedalen
 • Inventering och dokumentation i Gaskelaante – ett område som nyttjats av renskötande samer
 • Skogsfinsk konferens Tåsjö och Ströms finnbosättningar
 • Kulturarvskonferens Samling vid lägerelden

Månsgården är en så kallad gjutladugård. Bidraget har gått till restaurering av murverket.

Undrom är ett omtyckt besöksmål för personer med funktionsnedsättning. Området är tillgängligt igen med en ny 500 meter lång ramp med mötesplatser, informationsskyltar och parkeringsplats vid vägen. Under 2023 har den nya rampen gjorts färdig.

I övrigt har följande fått bidrag till olika tillgänglighetsinsatser:

 • Ny stålbro till hällmålningarna i Fångsjön, Strömsunds kommun
 • Venuspassagen – en utställning om ett hisnande astronomiskt projekt, Stocke Titt, Frösö hembygdsgård
 • Informationsskylt, Jordbrukskassan/Jön Ers/Strandgården, Hoverberg
 • Tåssåsens sameby – dokumentation och kåtabygge
 • Jamtli har fått bidrag till tre nya filmer i tre nya kulturmiljöer – Skansen Klintaberg, Ordenshus i länet och stenåldersboplatsen på Bölberget
 • Tillgängliggörande av skansar vid Vildmarksvägen
 • Broschyr med berättelser om samiska kvinnor/barn
 • Sameskolan i Änge och fjällgård Såahka, Undersåker. Viktiga samiska platser, där stora kunskapsluckor finns och kunskap som behöver göras synlig.
 • En bok har tagits fram med berättelser om samiska visten i Storulvån, Åre kommun. Fjällstationen är uppförd på en äldre samisk boplats. Då den utökades fick de samer som redan bodde på platsen flytta till Tjallingen, då det inte gick att bedriva renskötsel i Storulvån. Boken berättar historien om en plats som för den breda allmänheten är okänd.
 • Fortsatt arbete med att bilda kulturreservat av Fröå gruva. Underlag till beslutet har tagits fram i form av vårdplan för byggnader, anläggningar och trädgårdar till torpen. Forn- och kulturlämningar inom området har inventerats och registrerats i Fornsök.
 • Kulturreservatet Lillhärjåbygget har fått bidrag för skötsel av reservatet, restaurering av trägärdesgård och informationsinsats.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss