Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av det allvarliga säkerhetsläget

Foto på framsida av foldern Om krisen eller kriget kommer

Under konferensen Folk och försvar den 7–9 januari riktade både ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och överbefälhavaren Micael Bydén tydliga budskap till alla i Sverige. Det kan bli krig och vi måste förbereda oss.

Budskapet var också att ansvaret för att vara förberedd ligger på var och en, både på makthavare och privatpersoner. Vi måste inse allvaret och öka takten i uppbyggnaden av vårt civila försvar.

Varför kommer de här uppmaningarna nu?

Ministern för civilt försvar och överbefälhavaren är utifrån det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i tydliga med vilka förväntningar som finns på oss alla i totalförsvaret, säger Maria Kanka, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Jämtlands län.

Syftet med uttalandena är att få alla att inse allvaret eftersom det krävs insatser på samtliga nivåer i samhället. Vi är alla viktiga pusselbitar i den civila beredskapen, så vi behöver bidra allihop för att bygga ett motståndskraftigt samhälle.

Hur förbereder sig Länsstyrelsen för en krigssituation?

Länsstyrelsen är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans med länets olika aktörer och Försvarsmakten utvecklar och övar vi det civila försvaret regionalt. För att lyckas behöver alla aktörer göra sin del, men vi behöver också samarbeta – det gäller såväl myndigheter, organisationer och företag som privatpersoner.

Alla som bedriver samhällsviktiga verksamheter – oavsett om det sker i offentlig eller privat regi – behöver se till att göra dem tillräckligt robusta, så att de kan fortsätta att fungera oavsett. Att hålla viktiga samhällsfunktioner igång är ett starkt bidrag till totalförsvaret, säger Maria Kanka.

Vad gör Länsstyrelsen konkret?

Länsstyrelsens arbete pågår och är inne i en intensiv uppbyggnadsfas. Det här är några områden som Länsstyrelsen arbetar med:

 • Det länsgemensamma arbetet ska de kommande åren fokusera på att öka länets inriktnings- och samordningsförmåga, för att kunna möta olika utmaningar i såväl fredstid som under höjd beredskap.
 • Vi ska gemensamt arbeta med förbättringar av den länsgemensamma ledningsförmågan samt vår förmåga att genomföra värdlandsstöd. Detta ska ske genom metodutveckling, kompetenshöjande insatser och övningar.
 • Krigsplacerar länsstyrelsens medarbetare och förbereder krigsorganisationen.
 • Ser till att vi samverkar i länet genom regelbundna möten med våra åtta kommuner, Region Jämtland Härjedalen och fler aktörer.
 • Arbetar tätt tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten inom det Norra civilområdet. Sverige är indelat i sex civilområden som ska återuppbygga totalförsvaret. Vårt civilområde kallas Norra civilområdet.
 • Genomför utbildningar och övningar internt och tillsammans med andra aktörer. Under vintern 2023/2024 genomförs till exempel övningen Jemten, där en kommunledning i taget utbildas och övas i samverkan under kris.
 • Har ökad uppmärksamhet på omvärlden. Vi stärker säkerhetsarbetet genom att löpande dela lägesbilder med Försvarsmakten, Polismyndigheten och andra aktörer.

Vad kan andra göra?

För att lyckas med att bygga upp ett robust civilt försvar behöver många bidra. Alla kan göra något. Här ger vi några exempel på vad kommuner, företag och du som privatperson kan göra.

Kommuner

 • Det är viktigt att alla samhällsaktörer har en krigsorganisation på plats och att den övas kontinuerligt.
 • Säkerställa sina ledningsfunktioner.
 • Se över vilka ordinarie verksamheter som måste kunna hålla i gång även i krig, till exempel skola, barn- och äldreomsorg och hemtjänst.
 • Se till att det finns trygghetspunkter, en nödvattenplan och nödvändig försörjning av livsmedel, värme och el till omsorgsverksamheten.

Företag

 • Se över säkerhetsrutiner och säkra sina flöden, som till exempel logistik, transporter och råvarutillgång.
 • Se över sin personalsituation och hur den kommer att se ut i händelse av krig.

Beredskap för företag, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Privatpersoner

 • Se över den egna hemberedskapen. Vad gör du om kriget kommer?
 • Läs MSB-broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Agera och förbered dig!
 • Du kan gå med i en frivillig försvarsorganisation om du vill hjälpa till och engagera dig mer.

Folder Om krisen eller kriget kommer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Frivilliga försvarsorganisationer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Fakta om Sveriges totalförsvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kontakt

Maria Kanka

Beredskapsdirektör

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss