Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport: Regional analys av jämställdhet i Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands län har släppt en ny rapport om läget i länet när det gäller jämställdhet. Rapporten utgår från Regeringens jämställdhetsmål och ger en bild av människors livssituation i länet. Kartläggningen underlättar framtagandet av strategier för arbete med jämställdhet och jämlikhet i länet.

Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länen. I det arbetet ingår att ta fram strategier för länen för perioden 2024-2027. Inom ramen för det har Länsstyrelsen Jämtlands län i samarbete med Västernorrlands län genomfört en kartläggning av livsvillkoren i länet.

Kartläggningen bygger på statistik, som analyseras ur ett orsak-konsekvensperspektiv med hjälp av kunskap både kring ämnesområden och kring förhållandena i Jämtlands län. Den belyser fem temaområden: ekonomi och arbetsmarknad, utbildning, det obetalda hem- och omsorgsarbetet, våld och utsatthet samt hälsa.

– Det är min och Länsstyrelsens förhoppning att alla aktörer som berörs av strategin, vill vara med och bidra såväl under remisstiden, men framförallt genomföra strategin i praktisk handling de kommande åren, säger landshövding Marita Ljung

Exempel på hur den segregerade arbetsmarknaden ser ut i Jämtlands län:

  • 39 procent av befolkningen arbetar inom offentlig sektor inom vård och omsorg, utbildning och offentlig förvaltning, jämfört med 33 procent i riket.
  • kvinnor (60 procent) arbetar främst inom offentlig sektor som förvaltning, utbildning, vård och omsorg, där lönerna i många fall är lägre än i privat sektor.
  • kvinnor finns på lägre nivåer i organisationer, de har svårare att göra karriär och får därför lägre löner.
  • kvinnor och män finns i olika yrken. Bara i fem yrken i Jämtlands län är andelen anställda kvinnor mellan 40 procent och 60 procent.
  • kvinnor finns i människonära yrken och i administrativa roller, män finns inom produktion, bygg, transport och fordon samt som ingenjörer
  • den stora offentliga sektorn ökar könsbalansen i chefsleden, men det är ett resultat av arbetsmarknadens struktur snarare än av större jämställdhet. Icke desto mindre förefaller kvinnor ha något bättre karriärmöjligheter i Jämtlands län än i riket.

Länsstyrelserna ska ta fram länsstrategier för 2024–2027

I uppdraget från regeringen står det att strategierna särskilt bör fokusera på ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och jämställdhetsintegrering inom civil beredskap.

Länsstyrelserna ska också stödja statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen kommer att ta hänsyn till såväl de nationella målen och förslagen om fokusområden i uppdraget men kommer även prioritera utifrån regionala behov och förutsättningar.

Arbetet fortsätter nu genom att resultat från analysen och remissrunda bland tjänstepersoner sammanställs i ett utkast till strategi som beräknas gå på remiss till beslutsfattande nivåer i länet någon gång före sommaren.

Analysen har tagits fram av konsulterna Christina Ahlzén (Medida) & Charlotte Ovesson, den kan med fördel användas i många sammanhang och grupper där frågor om samhällsutveckling avhandlas.

Läs rapporten Jämställdhet i Jämtlands län: Geografiska avstånd, mänsklig närhet - En nulägesanalys av jämställdhet och jämlikhet i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss