Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftig neddragning av skötsel av värdefull natur får konsekvenser

Skylt i skog för naturreservat.

Länsstyrelsen Jämtlands län har under den senaste månaden analyserat och påbörjat arbetet med att hantera konsekvenserna av årets kraftigt minskade budgettilldelning för skötsel och skydd av värdefull natur.

Budgeten, som meddelades den 26 januari 2023, minskar med ungefär 40 procent på totalen jämfört med år 2022. Neddragningarna får i olika omfattning konsekvenser för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, lokala naturvårdssatsningar, biologisk mångfald, skötsel av skyddad natur och friluftsliv. Särskilda insatser för pollinering, naturnära jobb, bekämpning av invasiva arter avslutas och samordningsuppdraget av grön infrastruktur avslutas.

Neddragningen inom skötsel av skyddade områden är närmare 70 procent (från drygt 39 miljoner 2022 till knappt 13 miljoner 2023) vilket innebär att budgeten inte räcker till löpande skötsel eller för att avsluta påbörjade projekt. Neddragningarna begränsar möjligheterna att förvalta och utveckla bland annat Tysjöarna, Andersön, Döda fallet och Vålådalens naturreservat samt Sonfjällets nationalpark.

I bland annat Sonfjället och Döda fallet slutförs påbörjade upprustningsinsatser med bland annat nya skyltar och informationstavlor under våren, men bedömningen är att inga nya liknande insatser eller naturvårdsåtgärder kan påbörjas i andra reservat inom överskådlig tid. Undantag är våtmarksåtgärder där länsstyrelsen får särskilda pengar samt fjälleder där det fortsatt finns en riktad satsning under 2024.

Insatserna gällande skötsel av skyddad natur minskar med knappt 70 procent. Möjligheten att genomföra naturvårdande insatser, stängsling, skyltning, leddragning, röjning, slåtter och andra skötselåtgärder i reservaten begränsas starkt och hårda prioriteringar krävs. Om budgetnivån kvarstår eller sänks ytterligare kommande år kan vi exempelvis bli tvungna att avbryta även löpande skötsel samt ta bort toaletter och andra friluftsanordningar. Redan i år behöver vi prioritera underhållet av våra anlagda rastplatser. Öppettider och utbudet av aktiviteter på Naturum Vålådalen är andra exempel på sådant som kan påverkas.

Översyn och prioritering av stängsling, röjning, avverkning, nya skyltar och informationsfoldrar, investeringar i tillgänglighetsanpassningar, anläggande av toaletter, rastplatser, spänger och andra anordningar för friluftslivet.

De minskade anslagen innebär en stor förändring för företagare i länet. Under 2022 har vi upphandlat och avropar tjänster från olika företag i hela länet, allt från anläggningsarbete, röjning, stängsling, avverkning till grafisk produktion för mer än 10 miljoner kronor. Till detta kommer materialinköp för 4-5 miljoner, dvs. inköp hos olika företag i länet.

Anslaget för åtgärder för hotade arter och naturtyper halveras. Det innebär att det blir betydligt färre åtgärder gjorda för länets mest hotade arter.

Vi får inga medel för åtgärder mot invasiva arter på land i år. Det innebär att inventeringen av invasiva främmande arter i länet och pågående arbetet med bekämpning av bland annat jätteloka och jättebalsamin i skyddade områden får pausas. Samverkan och tillsyn gällande invasiva arter fortgår.

Uppdraget Naturnära jobb, som drivits i nära samarbete mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna, upphör. Det innebär att de två arbetslagen i Jämtlands län med långtidsarbetslösa, som har hjälpt till med enklare skötselåtgärder och fyllt på ved på välbesökta rastplatser, läggs ner. Utöver minskad service och sämre naturvårdsskötsel påverkas därför också arbetslösheten.

Det finns inga nya pengar för kommunerna att söka för lokala naturvårdssatsningar (LONA), endast redan beviljade och pågående projekt är finansierade. När det gäller fjälleder finns en viss satsning kvar 2023, utöver medel för underhåll, men behovet är fortfarande långt större än del medel vi har. Slitaget är stort i ett turistintensivt län som vårt, och det är många mil sommar- och vinterleder som ska rustas och underhållas i länet.

De förändrade förutsättningarna för finansieringen av vår verksamhet innebär att vi i ett första steg har fokuserat på att omfördela personal och arbetsuppgifter och att se över stora kostnadsposter. Dessutom har ett tiotal tidsbegränsade anställningar avslutats under de senaste tre månaderna.

Vi arbetar för att behålla våra medarbetare i så stor utsträckning som möjligt. Flera medarbetare kommer att få arbeta med andra arbetsuppgifter i varierande omfattning. Men tyvärr räcker inte det och en fördjupad analys av vilka ytterligare åtgärder som krävs visar att vi också behöver se över vår bemanning med anledning av medelsbrist. Berörda personalgrupper är främst de som till betydande del finansieras av just medel för skötsel av skyddad natur.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss