Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Återkommande utbildningar och övningar i Hallands län

Regional samverkanskurs

Länsstyrelsen arrangerar årligen en regional samverkanskurs, i syfte att stärka nätverkande inom Hallands län och öka kunskapen om hur vi bäst samverkar i länet när det väl gäller.

Jämna år har kursen operativ inriktning, där målgrupperna är de aktörer som i sitt arbete har behov att kunna leda och/eller samverka vid större insatser i länet. Detta är till exempel länets kommuner och länets räddningstjänster, Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Tullen, Region Halland, SOS Alarm med flera. RSK operativ planeras i samverkan med Räddningstjänsten Halmstad, Polisregion Väst och Region Halland.

Ojämna år har kursen strategisk inriktning och riktar sig till personal som i sitt arbete har behov av att kunna leda och/eller samverka på kommunal/regional nivå. Detta är till exempel personer som har en ledande roll inom sin stabsorganisation inom förslagsvis Polisen,räddningstjänster, kommuner, Försvarsmakten, Länsstyrelsen och Regionen. Kursen bygger på aktivt deltagande från kursdeltagarna.

Introduktionsutbildning i kärnenergiberedskap

Länsstyrelsen ordnar utbildning för personal som kan komma att delta i beredskapen om en olycka skulle inträffa vid Ringhals. Syftet är att få en ökad förståelse för hur kärnenergiberedskapen i Hallands län fungerar samt att få en samlad bild av berörda aktörers roll och ansvar vid en kärnteknisk olycka.

Under 2024 genomförs utbildningstillfällen på Ringhals.
Anmälan görs för aktuellt utbildningstillfälle i vår kalender

Övning kärnenergiberedskap

Under 2021 övades kärnenergiberedskapen i Hallands län med berörda aktörer regionalt och nationellt. För länsstyrelsen och andra aktörer i länet är regionala samverkansövningar en del i implementeringen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och där länets riktlinjer för inriktning och samordning vid kriser prövas.

Totalförsvarsövning TFÖ 2020

Som en del i regeringsuppdraget till MSB och Försvarsmakten att återuppbygga totalförsvaret i Sverige påbörjades 2017 planeringen av en totalförsvarsövning.

Syfte och mål: Få en bild av hur Sveriges försvarsförmåga och resiliens ser ut i hela landet och bygga kunskap på bred front för ett totalförsvar som ska: Värna civilbefolkningen, skydda samhällsviktiga funktioner och försvara landet mot väpnat angrepp.

Övningen var rikstäckande med samverkan på nationell, regional och lokal nivå. På grund av covid -19 har omfattande och löpande omplanering fått göras. Övningen har utvärderats och implementering av lärdomar och erfarenheter har påbörjats.

Mer information finns att läsa hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss