Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:6

Utkom från trycket den 22 december 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för utvidgningen av naturreservatet Porsbjär i Halmstads kommun;

beslutade den 20 december 2023. (511-2493-2019)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att utvidga naturreservatet Porsbjär i Halmstads kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom utvidgningen av naturreservatet är det förbjudet att:

  1. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
  2. framföra motordrivet fordon i terrängen,
  3. snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
  4. ha hund okopplad förutom vid jakt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 januari 2024.

På Länsstyrelsens vägnar

ANDERS THORNBERG

Mattias Lindström (Naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss