Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2023:5

Utkom från trycket den 8 december 2023

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter för Bockalts naturreservat i Halmstads kommun;

beslutade den 30 november 2023. (511-3151-2016)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda Bockalts naturreservat i Halmstads kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter

Inom naturreservatet är det förbjudet att:

 1. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 2. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22:00 – 06:00,
 3. tälta mer än två dygn i följd,
 4. elda,
 5. sätta upp tavla, affisch, snitsel, skylt eller göra inskrift,
 6. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 7. ha hund okopplad annat än vid jakt och eftersök med hund.

  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 8. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 9. inplantera/sätta ut för området främmande arter,
 10. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller
  annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid
  insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att
  en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning,
  håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark,
  ved eller andra substrat skadas. Kravet om tillstånd gäller inte heller
  plockning av växter, bär eller matsvamp.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 december 2023.


På Länsstyrelsens vägnar


BRITTIS BENZLER

Mattias Lindström
(Naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss