Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:9

Utkom från trycket den 2 december 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Långhultamyren i Halmstads kommun;

beslutade den 29 november 2022 (511-632-2014).

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att utvidga naturreservatet Långhultamyren i Halmstads kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.


Ordningsföreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar Förbudet gäller inte plockning av matsvamp
 3. elda
 4. cykla annat än på befintlig väg
 5. ha hund okopplad
 6. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl 22-06
 7. framföra motordrivet fordon annat än på väg markerad på karta 3. När den norra parkeringsplatsen (P1) är flyttad är det endast tillåtet att framföra motordrivet fordon till den nya parkeringsplatsen (P2)
 8. parkera annat än på anvisad plats samt
 9. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 10. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang
 11. använda fällor som dödar ryggradslösa djur
 12. inplantera för området främmande arter samt
 13. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för:

 • att framföra motordrivet fordon på landsväg eller parkera utmed landsväg.
Karta över naturreservatet Långhultamyren - geografisk precisering av C-föreskrift

Karta 3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 december 2022.
På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Monica Mathiasson (naturvård)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss