Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13FS 2022:8

Utkom från trycket den 11 november 2022

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Fylleåns dalgång i Halmstads kommun;

beslutade den 7 november 2022. (511-7050-2011)

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturreservatet Fylleåns dalgång i Halmstads kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.

Ordningsföreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att
1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
4. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22-06,
5. ha hund okopplad,
6. elda annat än på anvisad plats,
7. tälta,
8. klättra på bergväggar och rasbranter,
9. cykla annat än på bilväg,
10. rida annat än på bilväg,
11. ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 22 och kl. 06,
12. i organiserad form färdas på ån, exempelvis med kanot, paddelbräda eller flotte samt att
13. sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,


Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
14. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
15. använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
16. inplantera för området främmande arter samt att
17. utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 december 2022.


På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Viveka Strand (naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss