Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

13 FS 2022:7

Utkom från trycket den 7 oktober 2022.

Länsstyrelsen i Hallands läns föreskrifter om naturreservatet Prästaskogen i Laholms kommun;

Beslutade den 28 september 2022. (511-6428-2013)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda naturreservatet Prästaskogen i Laholms kommun. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken.

Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. följande.
Ordningsföreskrifter
Inom naturreservatet är det förbjudet att

 1. skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 2. skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 3. framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 4. elda annat än på anvisad plats,
 5. sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 6. tälta mer än två dygn i följd,
 7. ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl 22-06,
 8. medföra okopplad hund samt
  Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
 9. använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 10. anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 11. inplantera för området främmande arter samt att utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

___________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 oktober 2022.
På Länsstyrelsens vägnar
BRITTIS BENZLER
Sindy Gullberg (naturvårdsenheten)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss